Partycypacja polityczna kobiet wiejskich

Autor

  • Katarzyna Zajda Autorka jest pracownikiem Katedry Socjologii Wsi i Miasta Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego

Słowa kluczowe:

kobiety wiejskie, aktywność polityczna kobiet, aktywność społeczna kobiet, partnerstwa trójsektorowe, władza lokalna

Abstrakt

Przedmiotem analizy jest partycypacja polityczna kobiet zaangażowanych w funkcjonowanie lokalnych grup działania z terenu województwa małopolskiego. Zaprezentowano wyniki badań socjologicznych przeprowadzonych na próbie 80 kobiet w 2012 roku za pomocą ankiety rozdawanej w ramach projektu pt. „Struktura i uwarunkowania kapitału społecznego lokalnych grup działania” (grant NCN nr 6996/B/H03/2011/40). Scharakteryzowano stopień zainteresowania respondentek polityką, ich udział w przygotowywaniu kampanii wyborczej lub w pracach na rzecz kandydata albo jakiejś partii/komitetu wyborczego, zachowania wyborcze (udział w wyborach samorządowych, rozważanie kandydowania w nich, również w charakterze osoby ubiegającej się o możliwość pełnienia funkcji wójta), chęć dokonania zmian w sposobie funkcjonowania władzy lokalnej, potencjalny wpływ na decyzje podejmowane przez te władze oraz zgłaszanie im różnych postulatów, próśb czy żądań. Stworzono indeks partycypacji politycznej badanych. Okazało się, iż jej wysokim poziomem cechowało się zaledwie pięć respondentek (tj. 1/16 ich ogółu), poziomem średnim 45 (nieco więcej niż ich połowa), a niskim 26 (nieco więcej niż 1/4). Uzyskane wyniki odniesiono do rezultatów badań dotyczących poziomu partycypacji politycznej kobiet zrzeszonych w lokalnych grupach działania z województwa wielkopolskiego i podkarpackiego (przeprowadzonych w ramach tego samego projektu badawczego, przy użyciu tej samej metodologii). Badane z tych województw cechowały się wyższym poziomem partycypacji politycznej i miały większe szanse na włączenie się w proces sprawowania władzy na poziomie lokalnym.

Bibliografia

Budrowska B., Duch D., Titkow A., 2003: Szklany sufit: bariery i ograniczenia karier kobiet. Raport z badań jakościowych. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.

Bukraba-Rylska I. (red.), 2011: Między interwencją a interakcją. Lokalne grupy działania w społecznościach wiejskich. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Cybulska A., 2013: Rządzący i rządzone? Postawy kobiet wobec polityki. CBOS, komunikat 58.

Cybulska A., 2014: Wybory samorządowe. CBOS, komunikat 112.

Feliksiak M., 2014: Przed wyborami samorządowymi. CBOS, komunikat 150.

Furmankiewicz M., 2013: Współrządzenie czy ukryta dominacja sektora publicznego? Koncepcja governance w praktyce lokalnych grup działania. Studia Regionalne i Lokalne, 1 (51), s. 71–89.

Furmankiewicz M., Królikowska K., 2010:, Partnerstwa terytorialne na obszarach wiejskich w Polsce w latach 1994–2006. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław.

Fuszara M., 2011: Kobiety w polityce. [w:] Gender w społeczeństwie polskim, K. Slany, J. Struzik, K. Wojnicka (red.). NOMOS, Kraków.

Fuszara M., 2013a: Wybory samorządowe. Kobiety we władzach lokalnych. [w:] Kobiety, wybory, polityka, M. Fuszara (red.). Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.

Fuszara M., 2013b: Kobiety w wyborach samorządowych w 2010 roku z perspektywy uczestniczek procesu wyborczego. [w:] Kobiety, wybory, polityka, M. Fuszara (red.). Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.

Gendźwiłł A., 2014: Polacy o wyborach władz gminnych. CBOS, komunikat 152.

Goszczyński W., Kamiński R., Knieć W., 2013: Dylemat linoskoczka, czyli o profesjonalizacji, autentyczności i perspektywach rozwoju organizacji pozarządowych na wsi i w małych miastach. Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Warszawa.

Gutkowska K., Tryfan B., 2005: Zmiany w roli kobiet na obszarach wiejskich w Polsce. [w:] Rozwój obszarów wiejskich. Doświadczenia krajów europejskich, K. Zawalińska (red.). Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.

Halamska M., Michalska S., Śpiewak R., 2010: LEADER w Polsce. Drogi implementacji programu. Wieś i Rolnictwo, 4 (149), s. 104–119.

Hipsz N., 2013: Wieś polska – dwadzieścia lat przemian. CBOS, komunikat 155.

Kwiatkowski J., Modrzewski P., Płatek D., 2011: Co nam powiedziały wybory samorządowe w 2010 roku, w 20 lat od wprowadzenia reformy samorządowej? Sukces? Porażka? Normalność. Raport z badań. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, Kraków.

Michalska S., Zajda K., 2011: Trajektorie wykorzystania zasobów lokalnych w procesie rozwoju partnerstw terytorialnych. Case study lokalnych grup działania „Dolina Karpia” oraz „Kraina Rawki”. Wieś i Rolnictwo, 4 (153), s. 123–138.

Nawojczyk M., 2010: Przewodnik po statystyce dla socjologów. SPSS Polska, Kraków.

Niżyńska A., 2011: Kandydatki w wyborach samorządowych w 2010. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.

Niżyńska A., 2013: Kobiety – kandydatki i wybrane w wyborach samorządowych w 2010 roku w świetle statystyk wyborczych. [w:] Kobiety, wybory, polityka, M. Fuszara (red.). Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.

Omyła-Rudzka M., 2013: Kobiety w życiu publicznym. CBOS, komunikat 34.

Pawłowska A., Gąsior-Niemiec A., Kołomycew A., 2014: Partnerstwa międzysektorowe na obszarach wiejskich. Studium przypadku lokalnych grup działania w województwie podkarpackim. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Psyk-Piotrowska E., Zajda K., 2013: LEADER w Małopolsce u progu nowego okresu programowania. Wieś i Rolnictwo, 1 (158), s. 67–81.

Psyk-Piotrowska E., Zajda K., Kretek-Kamińska A., Walczak-Duraj D., 2013: Struktura i uwarunkowania kapitału społecznego lokalnych grup działania. Wydawnictwo UŁ, Łódź.

Secler B., 2010: Kobiety i polityka w latach 1989–2009. Wybrane zagadnienia. [w:] Kobiety we współczesnym świecie, M. Musiał-Karg, B. Secler (red.). Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań.

Siemieńska R., 1996: Kobiety: nowe wyzwania. Starcie przeszłości z teraźniejszością. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.

Starosta P., Frykowski M., 2008: Typy kapitału społecznego i wzory partycypacji obywatelskiej w wiejskich gminach centralnej Polski. [w:] Kapitały ludzkie i społeczne a konkurencyjność regionów, M. Szczepański, K. Bierwiaczonk, T. Nawrocki (red.). Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Verba S., Scholzman K., Brady H., 1995: Voice and Equality. Civic Voluntarism in American Politics. Cambridge.

Walczak-Duraj D., 2008: Podstawowe sfery potencjalnego uczestnictwa kobiet wiejskich w życiu społeczno-politycznym. [w:] Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich w Polsce, J. Krzyszkowski (red.). Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.

Zajda K., 2014a: Political Participation of Rural Female Leaders Involved in the Work of Local Action Groups, artykuł złożony do druku w Journal of Agribusiness and Rural Development.

Zajda K., 2014b: New Forms of Social Capital of Rural Areas. A Case Study of Selected Polish Local Action Groups. LAMBERT Academic Publishing, Germany.

Zajda K., Kretek-Kamińska A., 2014: Wykorzystanie zasobów lokalnych grup działania. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Żak M., 2013: Zmiany w ruchu kobiet wiejskich w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. [w:] Nowe spojrzenia w naukach o polityce, T. Słomka (red.). Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

73

Strony

81-95

Jak cytować

Zajda, K. (2015) „Partycypacja polityczna kobiet wiejskich”, Wieś i Rolnictwo, (1.2 (166.2), s. 81–95. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/555 (Udostępniono: 16 kwiecień 2024).

Numer

Dział

Artykuły

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>