LEADER w Małopolsce u progu nowego okresu programowania

Autor

  • Elżbieta Psyk-Piotrowska
  • Katarzyna Zajda

Słowa kluczowe:

podejście LEADER, okres programowania 2007–2013, 2014–2020, lokalne grupy działania

Abstrakt

Artykuł nawiązuje do wniosków z debat podsumowujących efekty wdrażania 4. osi PROW w okresie programowania 2007–2013. Zaprezentowano wyniki badań zrealizowanych w pierwszej połowie 2012 roku w ramach projektu Struktura i uwarunkowania kapitału społecznego lokalnych grup działania. Dotyczą one m.in. struktury LGD z Małopolski. Zanalizowano też zależność pomiędzy zaangażowaniem politycznym członków tych organizacji a ich relacjami w ramach partnerstwa, poziom ich wiedzy na temat wielofunkcyjnego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz samoocenę dotychczasowych działań LGD.

Bibliografia

Frączak P., 2012: Nowy okres programowania: ekonomia społeczna i rozwój lokalny razem (http://www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/786211.html – dostęp 20.11.2012).

Furmankiewicz M., Królikowska K., 2010: Partnerstwa terytorialne na obszarach wiejskich w Polsce w latach 1994–2006. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław.

Goszczyński W., 2009: Program LEADER jako mechanizm kształtowania kapitału społecznego na obszarach wiejskich. W: Tworzenie partnerstw lokalnych i ich sieci na obszarach wiejskich. Red. K. Wasielewski. Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz.

Halamska M., Michalska S., Śpiewak R., 2010: LEADER w Polsce. Drogi implementacji programu. „Wieś i Rolnictwo” 4: 104–119.

Herbst J., Swianiewicz P., 2008: Kapitał społeczny Dolnego Śląska i Małopolski na tle ogólnopolskiego zróżnicowania regionalnego. W: Szafarze darów europejskich. Kapitał społeczny a realizacja polityki regionalnej w polskich województwach. Red. P. Swianiewicz, J. Herbst, M. Lackowska. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.

Knieć W., 2010: Partnerstwa lokalne w Polsce – kondycja, struktura, wyzwania. Raport badawczy. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków – Toruń.

LEADER – czy można lepiej? Raport z debaty oraz komentarze i uwagi, 2011. Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa.

Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „ProKoPaRa”.

Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa.

Lokalna Strategia Rozwoju LGD Dunajec-Biała.

Lokalna Strategia Rozwoju Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa.

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2007–2015 dla Lokalnej Grupy Działania Gorce-Pieniny.

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2007–2015 dla Lokalnej Grupy Działania Gościniec 4 Żywiołów.

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia.

Lokalna Strategia Rozwoju Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania.

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Orawy.

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i Okolicy.

Michalska S., Zajda K., 2011: Trajektorie wykorzystania zasobów lokalnych w procesie rozwoju partnerstw terytorialnych. Case study lokalnych grup działania „Dolina Karpia” oraz „Kraina Rawki”. „Wieś i Rolnictwo” 4: 123–138.

Nowakowska J., 2011: Projektowane kierunki zmian Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Kraków.

Peisert A., Kotnarowski M., 2012: Tradycje obywatelskie polskich regionów a partycypacja obywatelska. W: Dyktat czy uczestnictwo? Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce. Red. A. Olech. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.

Podsumowanie spotkania roboczego poświęconego przyszłości podejścia Leader oraz problemów zidentyfikowanych na etapie wdrażania osi IV PROW 2007–2013, 2011a (http://www.leaderafter2013.eu).

Podsumowanie spotkania roboczego poświęconego przyszłości podejścia Leader oraz problemów zidentyfikowanych na etapie wdrażania osi IV PROW 2007–2013, 2011b (http://www.lgd.malopolska.pl/pliki/podsumowanie%20spotkania%2012-13%20maj.pdf).

Puchała J., 2011: Dotychczasowe doświadczenia i potrzeby doradcze w świetle badań. W: Stać na straży idei LEADER. Red. L. Leśniak. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Kraków.

Statystyczne vademecum samorządowca, 2011 (http://www.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_malopolskie/portrety_gmin/powiat_olkuski/olkusz.pdf –4.09.2012).

Strategia Rozwoju Lokalnego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania dla Obszarów Wiejskich Gminy Olkusz.

Strategic position document of the national local action groups network of the Czech Republic for the preparation of rural development police in the framework of programming period 2014–2020.

Śpiewak R., 2011: Mieszkańcy wsi wobec nowego modelu rozwoju wiejskiego na przykładzie wybranego regionu. Maszynopis pracy doktorskiej.

Wieruszewska M., 2011: Zarządzanie programem LEADER z perspektywy kapitału społecznego. Założenia, działania, efekty – próba ewaluacji jakościowej. W: Między interwencją a interakcją. Lokalne grupy działania w społecznościach wiejskich. Red. I. Bukraba-Rylska. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.

Wykaz organizacji pozarządowych na obszarze gminy Olkusz, 2011 (http://bazy.ngo.pl/search/wyniki.asp?wyniki=1&kryt_nazwa=&kryt_miasto=Olkusz&kryt_woj=6 – dostęp 4.09.2012).

Zajda K., 2011: Nowe formy kapitału społecznego wsi. Wydawnictwo UŁ, Łódź.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

36

Strony

67-81

Jak cytować

Psyk-Piotrowska, E. i Zajda, K. (2013) „LEADER w Małopolsce u progu nowego okresu programowania”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (1 (158), s. 67–81. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/425 (Udostępniono: 14 lipiec 2024).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>