Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
  • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
  • Tekst został sformatowany zgodnie z wytycznymi dla autora określającymi styl i zasady sporządzania bibliografii.
  • Usunięte zostały metadane z plików

Wytyczne dla autorów

Zachęcamy Państwa do współpracy, a poniżej przedstawiamy uwagi techniczne dotyczące przesyłanych do redakcji tekstów.


Prace powinny zawierać:

1. Imię i nazwisko autora. W przypisie dolnym prosimy podać afiliację autora/autorów (np. nazwę ośrodka naukowego i adres e-mailowy).

2. Tytuł artykułu ma być w języku polskim i angielskim (dotyczy wszystkich tekstów). W przypisie dolnym należy także podać (jeśli dotyczy): ewentualne źródło finansowania badań czy projektu, którego wyniki posłużyły do przygotowania artykułu, wkład instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.

3. Streszczenie (uzasadnienie badania, cele, metodologia) w języku polskim (na początku tekstu) oraz w języku angielskim (na końcu tekstu, po bibliografii) - powinny mieć do 20 wierszy długość w każdej wersji językowej.

4. Maksymalnie sześć słów kluczowych poniżej streszczenia.

5. Główny tekst artykułu powinien składać się z następujących części: wprowadzenie, przegląd literatury, metodologia, wyniki, dyskusja i wnioski.

6. Tekst nie powinien przekraczać 40 000 znaków ze spacjami (od 5000 do 7000 słów).

7. Tekst główny artykułu. Stosujemy wyłącznie czcionkę Times New Roman. Tytuł - wersaliki, 14 pkt, a tekst główny powinien być zapisany czcionką 12 pkt, śródtytuły - pogrubione pismem prostym (numerowane lub nie), cytaty i zwroty obcojęzyczne - kursywą, marginesy 25 mm i interlinia 1,5 wiersza, przypisy dolne - 10 pkt.
Przy pierwszym przywołaniu w tekście autora/autorów zawsze podajemy jego/ich pełne imię.

8. Wszystkie odniesienia bibliograficzne muszą być zawarte w bibliografii na końcu artykułu.

9. Bibliografia: układ alfabetyczny, według nazwiska autorów z inicjałem imienia, z zachowaniem chronologii - najpierw pozycje wcześniejsze, kończymy pracą ostatnio wydaną.

Artykuł z czasopisma
Nazwisko autora z inicjałem, rok (w nawiasie). Tytuł artykułu (pismem prostym). Nazwa czasopisma (kursywą), nr rocznika (kursywą), nr zeszytu (w nawiasie), zakres stron (prostym pismem, bez skrótu s.). Opis zamykamy kropką.

Monografie
Nazwisko z inicjałem. Rok wydania (w nawiasie). Tytuł pracy autorskiej (kursywą). Miejsce wydania:  Wydawca. Opis zamykamy kropką.

Tekst w pracy zbiorowej
Nazwisko autora z inicjałem.  rok wydania (w nawiasie). Tytuł tekstu autora (pismem prostym). W: nazwisko redaktora/ów z inicjałem imienia (red.). Tytuł pracy zbiorowej (kursywą), (strony w nawiasie ze skrótem s.). Miejsce wydania: Wydawca. Opis zamykamy kropką.

Dokumenty
Cały zapis pismem prostym, opis zamykamy kropką.

Dokumenty z internetu
Ro Ch. A Staple Food to Withstand Disaster. https://www.bbc.com/future/bespoke/follow-the-food/a-staple-food-to-withstand-disaster/ [Dostęp 8 lipca 2018].

10. Tytuły tabel, rycin, map i zdjęć wraz z ich źródłami muszą być podane zarówno w języku polskim jak i angielskim, według standardowego formatu.

11. Miara i jej notacja - obowiązującym układem jest Międzynarodowy Układ Jednostek Miar (SI) z jednostkami połączonymi znakiem mnożenia, np. kg*m-3 (nie kg/m3).

12. Główna część pracy (streszczenie, tekst artykułu i bibliografia) powinna być zapisana w jednym pliku.

13. Tabele, wykresy i inne załączniki powinny być podane w osobnych plikach. Materiały graficzne powinny być przygotowane i przesłane jako osobny zapis elektroniczny (pliki źródłowe) w programach działających w środowisku Windows (np. Excel, Corel Draw, JPEG, Photoshop).

14. Ponadto do każdego artykułu należy dołączyć oświadczenie autora, że praca jest oryginalna (nie była i nie będzie opublikowana nigdzie indziej), a w przypadku kilku autorów - informację określającą, w jaki sposób każdy ze współautorów przyczynił się do powstania pracy (kto jest autorem koncepcji i jaki był wkład każdego z nich). Redakcja "Wieś i rolnictwo" jest zobowiązana do zgłaszania wszelkich przejawów nieuczciwości naukowej, w tym do powiadamiania odpowiednich organizacji (instytucji zatrudniających autorów, towarzystw naukowych, stowarzyszeń redakcyjnych itp.)

15. Artykuły należy przesyłać za pośrednictwem LINK DO PLATFORMY

Prace niezamówione i niekwalifikujące się do druku nie są zwracane.

 

Artykuły

Treść polityki prywatności.

Polityka prywatności

Wprowadzone do systemu dane i osobowe oraz adresy e-mail będą wykorzystywane wyłącznie do celów wydawniczych czasopisma.