Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
  • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
  • Tekst został sformatowany zgodnie z wytycznymi dla autora określającymi styl i zasady sporządzania bibliografii.
  • Usunięte zostały metadane z plików

Wytyczne dla autorów

Zachęcamy Państwa do współpracy, a poniżej przedstawiamy uwagi techniczne dotyczące przesyłanych do redakcji tekstów.


Prace powinny zawierać:

1. Imię i nazwisko autora. W przypisie dolnym prosimy podać afiliację autora/autorów (tytuł/stopień naukowy, adres e-mail oraz nr ORCID, a także nazwę ośrodka naukowego wraz z jego adresem fizycznym).

2. Tytuł artykułu ma być w języku polskim i angielskim (dotyczy wszystkich tekstów). W przypisie dolnym należy także podać (jeśli dotyczy): ewentualne źródło finansowania badań czy projektu, którego wyniki posłużyły do przygotowania artykułu, wkład instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.

3. Streszczenie (uzasadnienie badania, cele, metodologia) w języku polskim (na początku tekstu) oraz w języku angielskim (na końcu tekstu, po bibliografii) – powinno mieć do 20 wierszy długości w każdej wersji językowej i składać się z jednego akapitu. W streszczeniu nie należy zamieszczać żadnych przypisów.

4. Maksymalnie sześć słów kluczowych poniżej streszczenia, również w obu wersjach językowych (w j. pol. i ang.).

5. Główny tekst artykułu powinien składać się z następujących, ponumerowanych cyframi arabskimi części: wprowadzenie, przegląd literatury, metodologia, wyniki, dyskusja i wnioski, podsumowanie.

6. Tekst nie powinien przekraczać 40 000 znaków ze spacjami (od 5000 do 7000 słów).

7. Tekst główny artykułu. Stosujemy wyłącznie czcionkę Times New Roman. Tytuł – wersaliki, 12 pkt, a tekst główny powinien być zapisany czcionką 12 pkt, śródtytuły I i II rzędu – pogrubione pismem prostym (numerowane odpowiednio cyframi arabskimi w układzie dziesiętnym: np. I rząd – 1, II rząd – 1.1 itd.), cytaty z literatury przedmiotu i źródeł pisanych w cudzysłowie i pismem prostym (dłuższe powyżej pięciu pełnych wierszy winny być wyodrębnione mniejszą czcionką), cytaty z wypowiedzi respondentów z przeprowadzonych badań i zwroty obcojęzyczne – kursywą, marginesy 25 mm i interlinia 1,5 wiersza, przypisy dolne tekstowe/rzeczowe – 10 pkt. Przy pierwszym przywołaniu w tekście autora/autorów zawsze podajemy jego/ich pełne imię.

8. Uwaga – obowiązuje tzw. system harwardzki/oksfordzki przypisów bibliograficznych. W tekście należy wprowadzać odsyłacze bibliograficzne w nawiasach okrągłych zawierające nazwisko danego autora/autorów wraz z datą wydania odnośnej publikacji, a przy cytowaniach i parafrazach bezpośrednich obligatoryjne jest również podanie numeru strony, na której znajduje się dany cytowany/streszczany fragment (np. Kowalski 2005, s. 65). Odsyłacze do kilku pozycji bibliograficznych winny być oddzielone średnikami, też gdy dotyczą różnych dzieł jednego autora (np. Kowalski 2015; Nowak 2007; 2008); należy je podawać w kolejności chronologicznej od najnowszej pozycji do najstarszej, a w obrębie tego samego roku wydania w kolejności alfabetycznej. Należy unikać odwoływania się do całych prac zbiorowych pod redakcją, tylko do poszczególnych tekstów z takich prac, jednak w przypadku konieczności takiego odwołania adnotację „red.” trzeba zapisać w nawiasie prostokątnym w obrębie nawiasu okrągłego (np. Kowalski, Nowak [red.] 2017). W odsyłaczach podajemy nazwiska do trzech autorów włącznie, w sytuacji, gdy jest ich więcej niż trzech, należy podać nazwisko pierwszego autora wraz ze skrótem „i in.” (w opisie bibliograficznym w bibliografii należy zaś wymienić nazwiska wszystkich autorów). W przypadku tzw. autorów instytucjonalnych w miarę możliwości posługujemy się w odsyłaczach skrótowcami ich nazw (np. gdy mowa o Komisji Europejskiej, będzie to KE 2019) i w ten sposób zapisujemy odsyłacze m.in. do dokumentów/raportów/sprawozdań/aktów prawnych. Nie podajemy w odsyłaczach tytułów ani skróconych tytułów. W przypadku polskich ustaw czy rozporządzeń odsyłacz tworzymy od słów „Ustawa” lub „Rozporządzenie” (np. Ustawa 1991). Wszystkie podane odsyłacze muszą mieć powiązane z nimi opisy w bibliografii na końcu artykułu i odwrotnie – do wszystkich opisów w bibliografii winny być odsyłacze w tekście.    

9. Bibliografia: zamieszczona na końcu artykułu (przed streszczeniem anglojęzycznym), ściśle powiązana z odsyłaczami bibliograficznymi w tekście, przygotowana w układzie alfabetycznym, według nazwiska autorów z inicjałem imienia, z zachowaniem chronologii – najpierw pozycje najnowsze, potem wcześniejsze. W przypadku więcej niż jednej pracy tego samego autora z tego samego roku dla odróżnienia przy datach wydania w opisach i w odsyłaczach podajemy kolejne małe litery alfabetu łacińskiego bez diakrytyków (np. 2018a; 2018b). 

Artykuł z czasopisma
Nazwisko autora z inicjałem (bez przecinka między nazwiskiem a inicjałem), rok (w nawiasie). Tytuł artykułu (pismem prostym; w przypadku tytułów anglojęzycznych: wszystkie słowa tytułu poza pierwszymi tytułu i ew. podtytułu oraz nazwami własnymi podajemy małymi literami; tytuł od podtytułu oddzielamy dwukropkiem). Nazwa czasopisma (kursywą), nr rocznika (kursywą), nr zeszytu (w nawiasie), zakres stron (prostym pismem, bez skrótu s.). Numer DOI w formie „DOI:…..” (np. DOI:10.3828/tpr.2017.20, nry DOI można znaleźć w repozytoriach w internecie). Opis zamykamy kropką.

Monografie
Nazwisko z inicjałem. Rok wydania (w nawiasie). Tytuł pracy autorskiej (kursywą; w przypadku tytułów anglojęzycznych: wszystkie słowa tytułu i podtytułu wielkimi literami poza spójnikami, przyimkami i rodzajnikami – ale tytuł i podtytuł zawsze wielką literą, tytuł od podtytułu oddzielamy dwukropkiem). Miejsce wydania:  Wydawca. Opis zamykamy kropką.

Tekst w pracy zbiorowej
Nazwisko autora z inicjałem. Rok wydania (w nawiasie). Tytuł tekstu autora (pismem prostym; w przypadku tytułów anglojęzycznych: wszystkie słowa tytułu poza pierwszymi tytułu i ew. podtytułu oraz nazwami własnymi podajemy małymi literami, tytuł od podtytułu oddzielamy dwukropkiem). W: inicjał imienia i nazwisko redaktora/ów (red.). Tytuł pracy zbiorowej (kursywą; w przypadku tytułów anglojęzycznych: wszystkie słowa tytułu i podtytułu wielkimi literami poza spójnikami, przyimkami i rodzajnikami – ale tytuł i podtytuł zawsze wielką literą, tytuł od podtytułu oddzielamy dwukropkiem) (przedział stron danego artykułu/rozdziału w nawiasie okrągłym poprzedzony skrótem s.). Miejsce wydania: Wydawca. Numer DOI w formie „DOI:…..” (np. DOI:10.3828/tpr.2017.20, nry DOI można znaleźć w repozytoriach w internecie). Opis zamykamy kropką.

Dokumenty
W przypadku tzw. autorów instytucjonalnych na początku opisu podajemy zbieżny z odsyłaczem skrótowiec nazwy danej instytucji wraz z jej rozwinięciem w nawiasie prostokątnym, np. gdy mowa o Komisji Europejskiej, będzie to KE [Komisja Europejska] (2019). W przypadku polskich ustaw czy rozporządzeń na początku opisu podajemy zbieżny z odsyłaczem zapis „Ustawa” lub „Rozporządzenie”, np. (Ustawa 1991). W przypadku dokumentów opublikowanych z numerem ISBN tytuł kursywą jak przy tytule monografii, w przypadku dokumentów niepublikowanych i aktów prawnych cały zapis pismem prostym, opis zamykamy kropką.

Dokumenty z internetu
Ro C. (2021). A staple food to withstand disaster. https://www.bbc.com/future/bespoke/follow-the-food/a-staple-food-to-withstand-disaster/ [dostęp: 8.07.2022].

10. Tytuły tabel, rycin, map i zdjęć wraz z ich źródłami muszą być podane zarówno w języku polskim jak i angielskim, według standardowego formatu.W przypadku fotografii w miarę możliwości trzeba podać jeszcze datę jej wykonania.

11. Miara i jej notacja - obowiązującym układem jest Międzynarodowy Układ Jednostek Miar (SI) z jednostkami połączonymi znakiem mnożenia, np. kg ´ m-3 (nie kg/m3).

12. Główna część pracy (streszczenie, tekst artykułu i bibliografia) powinna być zapisana w jednym pliku.

13. Tabele, wykresy i inne załączniki powinny być podane w osobnych plikach w wersjach edytowalnych (w tzw. otwartych formatach). Materiały graficzne powinny być przygotowane w odpowiedniej rozdzielczości (min. 300 dpi) i przesłane jako osobny zapis elektroniczny (pliki źródłowe) w programach działających w środowisku Windows (np. Excel, Word, PowerPoint, Corel Draw, EPS, Photoshop).

14. Ponadto do każdego artykułu należy dołączyć oświadczenie autora, że praca jest oryginalna (nie była i nie będzie opublikowana nigdzie indziej), a w przypadku kilku autorów – informację określającą, w jaki sposób każdy ze współautorów przyczynił się do powstania pracy (kto jest autorem koncepcji i jaki był wkład każdego z nich). Redakcja kwartalnika „Wieś i Rolnictwo” jest zobowiązana do zgłaszania wszelkich przejawów nieuczciwości naukowej, w tym do powiadamiania odpowiednich organizacji (instytucji zatrudniających autorów, towarzystw naukowych, stowarzyszeń redakcyjnych itp.).

Artykuły

Treść polityki prywatności.

Polityka prywatności

Wprowadzone do systemu dane i osobowe oraz adresy e-mail będą wykorzystywane wyłącznie do celów wydawniczych czasopisma.