Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
 • Tekst został sformatowany zgodnie z wytycznymi dla autora określającymi styl i zasady sporządzania bibliografii.
 • Usunięte zostały metadane z plików

Wytyczne dla autorów

Zachęcamy Państwa do współpracy, a poniżej przedstawiamy uwagi techniczne dotyczące przesyłanych do redakcji tekstów.


Prace powinny zawierać:

1. Imię i nazwisko autora. W przypadku kilku autorów zaleca się, by kolejność nazwisk odpowiadała udziałowi tych autorów w przygotowaniu publikacji. W przypisie dolnym prosimy podać afiliację autora/autorów (np. nazwę ośrodka naukowego i adres e-mailowy).

2. Tytuł artykułu ma być w języku polskim i angielskim (dotyczy wszystkich tekstów). W przypisie dolnym należy także podać (jeśli dotyczy): ewentualne źródło finansowania badań czy projektu, którego wyniki posłużyły do przygotowania artykułu, wkład instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.

3. Streszczenie oraz słowa kluczowe w języku polskim (na początku tekstu) oraz title, abstract, key words w języku angielskim (na końcu tekstu, po bibliografii) są elementami obowiązkowymi w artykułach; powinny mieć długość 20-30 wierszy w każdej wersji językowej.

4. Tekst główny artykułu. Stosujemy wyłącznie czcionkę Times New Roman. Tytuł - wersaliki, 14 pkt, a tekst główny powinien być zapisany czcionką 12 pkt, śródtytuły - pogrubione pismem prostym (numerowane lub nie), cytaty i zwroty obcojęzyczne - kursywą, marginesy 25 mm i interlinia 1,5 wiersza, przypisy dolne - 10 pkt.
Przy pierwszym przywołaniu w tekście autora/autorów zawsze podajemy jego/ich pełne imię. Prosimy nie dzielić wyrazów, nie stosować odmiennych stylów i innych ozdobników.

Tekst nie powinien przekraczać 40 000 znaków ze spacjami (od 5000 do 7000 słów).

5. Akceptowalne formaty tabel i materiałów ilustracyjnych zamieszczanych w tekście.

 1. Tabele muszą być przygotowane w Excelu, ewentualnie w Wordzie.
 2. Dla ilustracji wektorowych: WMF (najprostszy, bo windowsowy), EPS, AI (Adobe Illustrator do wersji CS6), CDR (CorelDraw! do wersji 10), pdf.
 3. Dla ilustracji bitmapowych: TIFF, JPEG, BMP, PSD (Photoshop do wersji CS6), WMF, pdf.

UWAGA! Pliki tego typu muszą mieć faktyczną rozdzielczość powyżej 150 DPI dla czarno-białych i powyżej 300 DPI dla kolorowych ilustracji. Wszystko poniżej dyskwalifikuje plik - nie nadaje się do druku. Z zasady materiał ilustracyjny w kwartalniku jest drukowany w wersji czarno-białej, wyjątkowo w kolorze.
6. Tytuły tabel (zamieszczane nad tabelami) oraz podpisy rysunków/wykresów (zamieszczane pod rysunkami/wykresami) muszą być podane w języku polskim i angielskim. Podobnie źródło, z którego autor korzystał - także w obu językach.

7. Przypisy uzupełniające tekst główny (merytoryczne, informacyjne itp) - zamieszczamy na dole strony, z numeracją ciągłą dla całego artykułu. Natomiast odesłanie do konkretnej (konkretnych) pozycji z literatury przedmiotu podajemy wyłącznie w kwadratowym nawiasie: [nazwisko/nazwiska autorów lub początek tytułu dzieła... i rok wydania, ew. s. (strony)]. Pełny opis bibliograficzny powinien być w bibliografii na końcu artykułu.

8. Bibliografia: układ alfabetyczny, według nazwiska autorów z inicjałem imienia, z zachowaniem chronologii - najpierw pozycje wcześniejsze, kończymy pracą ostatnio wydaną.

 • Praca autorska:

Nazwisko z inicjałem. Rok wydania (w nawiasie). Tytuł pracy autorskiej (kursywą). Miejsce wydania:  Wydawca. Opis zamykamy kropką.

 • Tekst w pracy zbiorowej:

Nazwisko autora z inicjałem.  rok wydania (w nawiasie). Tytuł tekstu autora (pismem prostym). W: nazwisko redaktora/ów z inicjałem imienia (red.). Tytuł pracy zbiorowej (kursywą), (strony w nawiasie ze skrótem s.). Miejsce wydania: Wydawca. Opis zamykamy kropką.

 • Artykuł z czasopisma:

Nazwisko autora z inicjałem, rok (w nawiasie). Tytuł artykułu (pismem prostym). Nazwa czasopisma (kursywą), nr rocznika (kursywą), nr zeszytu (w nawiasie), zakres stron (prostym pismem, bez skrótu s.). Opis zamykamy kropką.

 • Dokumenty: cały zapis pismem prostym, opis zamykamy kropką.


9. Jednostki i ich pisownia - obowiązuje międzynarodowy układ SI w zapisie iloczynowym, np. kg*m-3 (a nie kg/m3).

10. Artykuły należy nadsyłać pocztą elektroniczną (tekst główny w jednym pliku, z załączonym dokładnie opisanym w oddzielnym pliku materiałem ilustracyjnym).

ADRESY e-mail: redakcja@irwirpan.waw.pl

ADRES: Kwartalnik Wieś i Rolnictwo, IRWiR PAN, Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa.

Do każdego wysyłanego artykułu należy dołączyć:
- dokładny adres prywatny autora/autorów,
- nazwę i adres miejsca pracy,
- numer telefonu i adres e-mailowy,
- informację, że artykuł jest oryginalny (nie był i nie będzie nigdzie drukowany),
- przy tekstach zbiorowych - informację o podziale pracy nad artykułem (np. udziale procentowym lub opisowo).

11. Informujemy, że Redakcja WiR jest zobowiązana do dokumentowania wszelkich przejawów nierzetelności naukowej, które będą ujawniane, włącznie z powiadamianiem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).


Dodatkowe informacje:

 • Do pobrania wzór oświadczenia autora dot. praw autorskich: oswiadczenie_dot._praw_autorskich (plik RTF).
 • Wszystkie publikowane w kwartalniku prace są anonimowo recenzowane przez dwóch niezależnych recenzentów.
 • Procedura recenzowania przebiega na podstawie formularza zamieszczonego na stronie: tutaj
 • Każda publikacja jest anonimowo recenzowana przez dwóch niezależnych recenzentów
 • Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian stylistycznych w tekstach, koniecznych skrótów, a proponowane zmiany uzgadnia z autorami itp. Proofreader weryfikuje też teksty i ich fragmenty przewidziane do druku w języku angielskim.
 • Prac niezamówionych i niezakwalifikowanych do druku redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia artykułu do druku.

Artykuły

Treść polityki prywatności.

Polityka prywatności

Wprowadzone do systemu dane i osobowe oraz adresy e-mail będą wykorzystywane wyłącznie do celów wydawniczych czasopisma.