Deklaracja dostępności

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej kwartalnik.irwirpan.waw.pl

Data publikacji strony internetowej: 2014-10-20

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-12-19

 

Strona internetowa jest częsciowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niektóre dokumenty PDF w witrynie są niedostępne w związku z tym, że zostały przygotowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Jednostką kontaktową jest sekretariat IRWiR PAN w Warszawie, irwir@irwirpan.waw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 228269436. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba IRWiR PAN: Warszawa, ul. Nowy Świat 72

Siedziba Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN mieści się na II piętrze w Pałacu Staszica w Warszawie. W związku z zabytkowym charakterem obiektu jego dostępność architektoniczna jest bardzo ograniczona. Do budynku prowadzi wejście z jednym stopniem bez rampy podjazdowej od ulicy Nowy Świat. W budynku szatnia znajduje się po lewej stronie natomiast recepcja po prawej stronie od wejścia. Za recepcją po prawej stronie jest winda, do której zmieści się osoba na wózku inwalidzkim. Na II piętrze przy windzie znajduje się tablica informująca o rozkładzie pomieszczeń na tym piętrze. Do części korytarza na II piętrze (poza Biblioteką) prowadzą schody bez rampy podjazdowej. Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.