Standardy etyczne

Wydawnictwo przestrzega standardów rekomendowanych przez The Committee on Publication Ethics (COPE). Autor nadesłanego utworu ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu ewentualnego naruszenia praw autorskich i innych praw osób trzecich. Autor utworu musi mieć stosowne zgody autorów/redakcji/wydawców w sytuacji wykorzystywania w pracy fragmentów innych publikacji, wykresów, ilustracji lub podobnych materiałów.

W związku z wdrożeniem procedury zapobiegającej plagiatom oraz zjawiskom ghostwriting i guest-authorship Wydawnictwo wymaga bardzo starannego oznaczania wszelkich zapożyczeń, źródeł cytatów, ilustracji, źródeł danych oraz ujawnienia wkładu poszczególnych Autorów w powstanie publikacji, przy czym główną odpowiedzialność ponosi Autor zgłaszający manuskrypt. Zważywszy na fakt, że plagiat, ghostwriting i guest-authorship są przejawem nierzetelności naukowej, Wydawnictwo będzie o wszystkich wykrytych przypadkach powiadamiać odpowiednie podmioty (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, grantodawców itp). W sytuacjach wątpliwych prosimy kierować się wytycznymi The Committee on Publication Ethics (COPE): COPE Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing:

https://publicationethics.org/core-practices

Autorzy muszą oświadczyć, że rękopisy przedkładane do publikacji stanowią ich oryginalne dzieło. Autorzy są odpowiedzialni za zapewnienie odpowiedniego odniesienia do jakiegokolwiek źródła wykorzystanego w artykule. Plagiaty są nie do zaakceptowania. Wszelkie formy oszustwa naukowego, takie jak fabrykowanie, fałszowanie lub zatajanie wyników badań skutkować będą odrzuceniem artykułu. W przypadku tekstów zbiorowych należy wskazać procentowy udział i rolę każdego z autorów. Autorzy, recenzenci i redaktorzy mają obowiązek ujawniać wszelkie relacje osobiste bądź zawodowe, które mogą skutkować konfliktem interesów.

Redakcja kwartalnika "Wieś i Rolnictwo" kładzie nacisk na zachowanie standardów etycznego postępowania w nauce i publikacjach naukowych.

Poniżej przedstawiamy naszą deklarację etyczną.

1. Obowiązki redaktorów:

 • Redaktorzy są odpowiedzialni i upoważnieni do podejmowania decyzji, czy praca zostanie poddana recenzji i opublikowana. Po podjęciu decyzji można ją odwrócić jedynie w przypadku stwierdzenia poważnych problemów;
 • Zgłaszane prace mogą być oceniane wyłącznie na podstawie ich wartości naukowej, bez względu na rasę, kolor skóry, płeć, orientację seksualną, przekonania religijne itp. autora(ów);
 • Redakcja zobowiązana jest do zachowania poufności nadesłanych materiałów;
 • Redakcja jest zobowiązana do zachowania anonimowości recenzentów i autorów podczas procesu recenzji;
 • Redakcja jest zobowiązana do wyznaczenia recenzentów nie reprezentujących tej samej instytucji co autor tekstu;
 • Redakcja jest zobowiązana do ujawnienia wszelkich osobistych lub zawodowych relacji, które mogą prowadzić do konfliktu interesów;
 • Redakcja powinna promować publikację korekty lub wycofania w przypadku stwierdzenia błędów.

2.  Obowiązki autora:

 • Autorzy muszą zaświadczyć, że manuskrypty, które składają do publikacji, są ich oryginalnymi pracami. Są oni odpowiedzialni za jakość nadesłanej pracy i dlatego powinni upewnić się, że wszystkie dane w artykule są dokładne, prawdziwe i autentyczne;
 • Autorzy są odpowiedzialni za zapewnienie odpowiednich odniesień do wszelkich źródeł użytych w artykule. Plagiat nie jest akceptowany;
 • Tylko osoby, które w znacznym stopniu przyczyniły się do badań mogą być wymienione jako autorzy. Naukowcy, którzy pomagali w prowadzeniu badań lub przygotowaniu manuskryptu, ale nie wnieśli znaczącego wkładu, powinni być wymienieni w podziękowaniach;
 • Nieetyczne jest publikowanie rękopisów opisujących zasadniczo te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie, dlatego do każdego artykułu należy dołączyć oświadczenie Autora, że nie był on i nie będzie publikowany nigdzie indziej;
 • Autorzy powinni niezwłocznie powiadomić Redakcję w przypadku wykrycia poważnego błędu w pracy, są również zobowiązani do wycofania lub poprawienia błędów;
 • Autorzy są zobowiązani do udziału w procesie peer review;
 • Autorzy są zobowiązani do ujawnienia wszelkich osobistych lub zawodowych powiązań, które mogą prowadzić do konfliktu interesów.
 • Autorzy są zobowiązani do ujawnienia wszystkich źródeł wsparcia finansowego dla swoich badań.

3. Obowiązki recenzentów:

 • Werdykty recenzentów powinny być obiektywne, oparte wyłącznie na wartościach naukowych nadesłanego manuskryptu. Recenzenci powinni jasno wyrażać swoje opinie, przedstawiając argumenty na poparcie swoich opinii;
 • Recenzenci powinni wskazać odpowiednie opublikowane prace, które nie są jeszcze cytowane;
 • Wszystkie materiały otrzymane do przeglądu powinny być traktowane jako poufne;
 • Recenzenci powinni skontaktować się z redaktorami, jeżeli czują się niewykwalifikowani do zrecenzowania otrzymanego manuskryptu lub jeśli nie są w stanie wykonać swojego zadania w odpowiednim czasie;
 • Recenzenci są zobowiązani do ujawnienia wszelkich osobistych lub zawodowych relacji, które mogą prowadzić do konfliktu interesów.

4. Publikowanie kwestii etycznych i sposobów postępowania w przypadku niewłaściwego postępowania

 • Wszelkie formy oszustwa naukowego, takie jak fabrykowanie, fałszowanie lub tłumienie wyników badań, skutkują odrzuceniem pracy;
 • W celu uniknięcia nierzetelności naukowych, takich jak „ghostwritting” i "guest authorship”, należy wykazać procentowy udział każdego autora i jego szczególną rolę w pracy;
 • W przypadku podejrzewanego wykroczenia Redakcja powinna najpierw poprosić o wyjaśnienia osobę oskarżoną; jeśli odpowiedź nie jest satysfakcjonująca, powinna zapewnić przeprowadzenie właściwego dochodzenia.
 • Redaktorzy są skłonni publikować korekty, wyjaśnienia i przeprosiny w razie potrzeby. Jeśli opublikowany artykuł zostanie uznany za poważnie wadliwy, plagiatowany lub opublikowany gdzie indziej, redakcja powinna rozważyć wycofanie tego artykułu.