POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych Kwartalnika „Wieś i Rolnictwo” („WiR”)
Stan na 15 października 2020 r.

1. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN), ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa. Inspektorem ochrony danych jest Pan Mateusz Sitek, iod@irwirpan.waw.pl.
Adres korespondencyjny: Redakcja Kwartalnika „Wieś i Rolnictwo”, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa. E-mail: redakcja@irwirpan.waw.pl.

2. Cele przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe są przetwarzane przez Redakcję Kwartalnika „Wieś i Rolnictwo”:
W zakresie danych autorów, którzy starają się o publikację artykułu w czasopiśmie „Wieś i Rolnictwo” bądź taki artykuł opublikowali oraz recenzentów – w celu przeprowadzenia i udokumentowania procesu recenzyjnego, redakcyjnego i wydawniczego.

3. Przetwarzanie danych na potrzeby Kwartalnika „Wieś i Rolnictwo”
1. W odniesieniu do autorów, którzy starają się o publikację artykułu w „WiR” bądź taki artykuł opublikowali, oraz recenzentów przetwarzane przez Redakcję dane mogą obejmować: imiona i nazwiska, adresy e-mail, numery telefonów, stopnie bądź tytuły naukowe, afiliacje, zainteresowania naukowe, informacje o uzyskanych grantach, informacje o osobach współpracujących naukowo z autorem bądź związanych z nim relacjami osobistymi lub relacjami podległości zawodowej oraz ewentualne inne informacje przekazywane przez wskazane wyżej osoby.
2. Dane, o których mowa w ust. 1, mogą być udostępnianie:
• członkom Redakcji oraz Komitetu Redakcyjnego „WiR”
• wydawnictwu publikującemu „WiR”,
• podmiotom prowadzącym repozytoria i bazy tekstów naukowych (w zakresie danych niezbędnych dla oceny jakości procesu recenzyjnego, redakcyjnego i wydawniczego),
• organom państwa, na ich prawnie uzasadniony wniosek.
3. Dane, o których mowa w ust. 1, są przetwarzanie:
• w odniesieniu do danych niezbędnych dla udokumentowania i oceny jakości przebiegu procesu recenzyjnego, redakcyjnego i wydawniczego – przez okres 10 lat od daty publikacji artykułu w „WiR” bądź zakończenia procesu recenzyjnego (autorzy bądź recenzenci),
• w odniesieniu do pozostałych danych – do dnia wycofania zgody, nie dłużej niż 10 lat od momentu wskazanego w pkt 1).


4. Prawa osób, których dane są przetwarzane
1. Osoby, których dane są przetwarzane, mają prawo do informacji o zakresie przetwarzanych danych osobowych, do dostępu do nich, do ich przenoszenia, do żądania sprostowania danych, do żądania ich usunięcia albo ograniczenia ich przetwarzania, do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Żądanie usunięcia przetwarzanych danych można zgłosić, przesyłając e-mail na adres: redakcja@irwirpan.waw.pl.
2. Zakres prawa do żądania usunięcia albo ograniczenia przetwarzania danych oraz do wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania jest ograniczony ze względu na uzasadniony interes prawny administratora, przejawiający się w konieczności udokumentowania informacji niezbędnych ze względów podatkowych bądź udokumentowania procesu recenzyjnego, redakcyjnego i wydawniczego.