O czasopiśmie

Cele i zakres tematyczny

„Wieś i Rolnictwo" to multidyscyplinarne, recenzowane czasopismo naukowe wydawane nieprzerwanie od 1973 roku przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.

Publikuje ono wyniki oryginalnych badań naukowych z dziedziny nauk społecznych. Celem (misją) kwartalnika jest przyczynianie się do zwiększenia wiedzy i lepszego zrozumienia przemian zachodzących w gospodarkach, społecznościach lokalnych, kulturach, przestrzeni wiejskiej i rolniczej; osiąganie postępu w definiowaniu i rozpoznawaniu przejawów wiejskości we współczesnym świecie; jak również stymulowanie debaty na temat kształtowania i realizacji polityki rolnej i wiejskiej oraz odkrywanie nowych wymiarów wzajemnych relacji między człowiekiem a środowiskiem przyrodniczym.

Kwartalnik jest przede wszystkim forum wymiany wiedzy, koncepcji, idei i poglądów wywodzących się z różnych ujęć teoretycznych i perspektyw metodologicznych, które czynią obszary wiejskie i rolnictwo przedmiotem swoich zainteresowań, w tym zwłaszcza: socjologii wsi, ekonomiki rolnictwa, geografii człowieka i gospodarki przestrzennej, a także demografii, etnologii, kulturoznawstwa, historii oraz nauk o polityce.

Redakcja „Wsi i Rolnictwa” zaprasza autorów reprezentujących różne kraje, ośrodki badawcze, a także decydentów, organizacje pozarządowe i inne instytucje podejmujące ważne tematy i znaczące badania w zakresie teorii, polityki i praktyki społecznej do nadsyłania tekstów do naszego kwartalnika. Czytelnikami czasopisma jest szerokie grono interesariuszy tematyki wiejskiej i rolniczej w tym naukowcy i badacze, nauczyciele, studenci, a także praktycy wiejskiego życia gospodarczego i społecznego.

Kwartalnik „Wieś i Rolnictwo" znajduje się w elektronicznych bazach:

 

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, kwartalnik „Wieś i Rolnictwo” ma 40 pkt.

Publikacja artykułów we „Wsi i Rolnictwie” jest bezpłatna.