Zasady recenzowania

Redakcja kwartalnika „Wieś i Rolnictwo” przyjmuje wyłącznie teksty wcześniej nieopublikowane i niezłożone do druku w innych czasopismach lub pracach zbiorowych.
Przyjmowane są: oryginalne rozprawy i prace badawcze, recenzje monografii naukowych i prac zbiorowych oraz sprawozdania z konferencji i innych wydarzeń naukowych.

Wszystkie nadesłane manuskrypty podlegają wstępnej ocenie Redaktora Naczelnego i, jeśli zostaną uznane za odpowiednie do dalszego rozpatrzenia, są wówczas przesyłane do recenzentów. Każda publikacja jest anonimowo recenzowana przez dwóch niezależnych recenzentów wybieranych spoza instytucji afiliowanej przez autora. Teksty w języku obcym ocenia co najmniej jeden recenzent afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż afiliowana przez autora. Teksty artykułów są recenzowane zgodnie z zasadami double-blind peer review, co oznacza, że autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości.

Zapewnienie anonimowości tekstów przekazywanych do recenzji wymaga, aby w tekście artykułu w żadnym miejscu nie była umieszczona informacja umożliwiająca identyfikację autora. Podobnie zapewniana jest anonimowość recenzentów w przekazywanych autorowi recenzjach.

Każdy artykuł recenzowany jest na podstawie formularza PDF przez dwóch recenzentów dobieranych spośród specjalistów problematyki w nim poruszanej.

Każda recenzja zawiera jednoznaczne wskazanie czy tekst rekomendowany jest (lub nie) do publikacji we „Wsi i Rolnictwie”. Podstawowymi kryteriami oceny artykułu są: zgodność tematu z profilem „WiR”, poprawność sformułowania tytułu, oryginalność i aktualność problemu, wartość merytoryczna, założenia metodyczne artykułu, zakres wykorzystanej literatury, organizacja logiczna i forma językowa tekstu.

Wykaz recenzentów jest publikowany na stronie internetowej kwartalnika oraz w zeszycie 4 za każdy rok kalendarzowy.