Rozwój wielofunkcyjny, zrównoważony i innowacyjny w gminach wiejskich. Realizacja typu idealnego czy działania pozorne (na przykładzie powiatu radomszczańskiego)

Autor

  • Katarzyna Zajda Autorka jest pracownikiem naukowym Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego

Słowa kluczowe:

typ idealny, działanie pozorne, rozwój wielofunkcyjny, zrównoważony, innowacyjny

Abstrakt

Autorka, stawiając problem badawczy, nawiązuje do koncepcji typu idealnego M. Webera oraz działań pozornych J. Lutyńskiego. Próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy rozwój społeczno-gospodarczy określony w dokumentach strategicznych i w wypowiedziach przedstawicieli władz lokalnych gmin wiejskich powiatu radomszczańskiego nosi znamiona typu idealnego rozwoju wielofunkcyjnego, zrównoważonego i innowacyjnego. Przypuszcza się, iż cele strategiczne i działania przewidziane do realizacji w dokumentach strategicznych gmin tylko pozornie są ukierunkowane na realizację zasad tego rozwoju. Elementy składowe typu idealnego europejskiej wsi stanowią przykład wartości uznawanych, ale nie realizowanych. Wyniki badań potwierdzają to przypuszczenie.

Bibliografia

Esparcia J., 2009: Report on role models and actors in fostering innovation in rural areas (http://www.rapido-fp6.eu/download/44264_RAPIDO_D5.2.pdf).

Gaskell F., 2009: Kreatywność i innowacje w Unii Europejskiej na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Przegląd Obszarów Wiejskich Unii Europejskiej. „Magazyn Europejskiej Sieci na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich” 2.

Kojder A., 2001: Siła i godność prawa. Oficyna Naukowa, Warszawa.

Kwiatkowski M., 2005: Działania pozorne w systemie postmonocentrycznym. W: Normatywność współczesnej Polski. Red. J. Kwaśniewski. Instytut Profilaktyki i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Lutyński J., 1990: Nauka i polskie problemy. Komentarz socjologa. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Gidle na lata 2008–2015.

Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Masłowice na lata 2007–2013.

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Kobiele Wielkie.

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lgota Wielka.

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Ładzice.

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Radomsko.

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Wielgomłyn.

Strategia Rozwoju Gminy Dobryszyce 2006–2013.

Śpiewak R., 2011: Mieszkańcy wsi wobec nowego modelu rozwoju wiejskiego na przykładzie wybranego regionu. Maszynopis pracy doktorskiej.

Tischner J., 1992: Etyka solidarności oraz Homo sovieticus. Wydawnictwo ZNAK, Kraków.

Turska A., 1990: Wzory działań zbiorowych społeczności lokalnych z perspektywy ładu autorytarnego i demokratycznego. W: Anatomia działań zbiorowych w społecznościach lokalnych. Red. A. Turska. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Tuziak A., Tuziak B., 2011: Gminne władze samorządowe a rozwój lokalny. Przykład województwa podkarpackiego. W: Obszary wiejskie w Polsce. Różnorodność i procesy różnicowania. Red. H. Podedworna, A. Pilichowski. IFiS PAN, PTS, Warszawa: 106, 116–117.

Wiatrak A., 2011: Strategie rozwoju gmin wiejskich. Podstawy teoretyczne, ocena przydatności i znaczenie w przemianach strukturalnych obszarów wiejskich. IRWiR PAN, Warszawa.

Wnuk-Lipiński E., 2003: Granice wolności. Pamiętnik polskiej transformacji. SCHOLAR, Warszawa.

Zajda K., 2012: Bez LEADERa. Przyczyny niestosowania podejścia w gminach województwa łódzkiego. „Wieś i Rolnictwo” 2: 69–81.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

34

Strony

66-77

Jak cytować

Zajda, K. (2012) „Rozwój wielofunkcyjny, zrównoważony i innowacyjny w gminach wiejskich. Realizacja typu idealnego czy działania pozorne (na przykładzie powiatu radomszczańskiego)”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (3 (156), s. 66–77. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/398 (Udostępniono: 23 lipiec 2024).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>