Projekty współpracy lokalnych grup działania z województwa łódzkiego

Autor

  • Katarzyna Zajda Autorka jest pracownikiem Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego

Słowa kluczowe:

projekty współpracy, lokalne grupy działania, zasoby lokalne, innowacja

Abstrakt

W artykule zaprezentowano wyniki badań socjologicznych przeprowadzonych w 2012 roku. Poświęcono je projektom współpracy realizowanym przez sieci lokalnych grup działania, w których uczestniczyły organizacje z województwa łódzkiego. Celem badań było określenie składu sieci oraz ich genezy, zasobów wykorzystywanych w projektach współpracy oraz ich innowacyjności. Zastosowano technikę analizy treści danych zastanych (dokumentacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, stron internetowych LGD oraz stron projektów współpracy) oraz wywiadu swobodnego (respondentami byli prezesi zarządów LGD oraz kierownicy ich biur). Analiza wykazała, iż niespełna połowa LGD z województwa łódzkiego realizowała projekty współpracy. Sieci tworzyły głównie te organizacje, które wcześniej kooperowały. O wyborze partnerów decydowało podobieństwo celów obranych do realizacji w lokalnych strategiach rozwoju oraz zasoby, jakie można było wykorzystać w projektach. Nie we wszystkich wykorzystywano zasoby lokalne, tylko jeden z nich można określić mianem innowacyjnego. Środki finansowe przeznaczano głównie na rozwój turystyki oraz ekologii.

Bibliografia

Baran M., Ostrowska A., Pander W., 2012: Innowacje popytowe, czyli jak tworzy się współczesne innowacje. PARP, Warszawa.

Brosei P., Courades J.M., O’Hara E., Redman M., Van Doren P., Wagner D., Watson S., 2012: LEADER and Cooperation. “EU Rural Review, European Network for Rural Development” 11: 1-41.

Drucker P., 1992: Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. PWE, Warszawa.

Furmankiewicz M., Janc K., 2011: Wpływ Programu Pilotażowego LEADER+ na aktywność mieszkańców gmin należących do partnerstw terytorialnych w województwie dolnośląskim. „Wieś i Rolnictwo” 1 (150): 106-123.

Goszczyński W., 2009: Program LEADER jako mechanizm kształtowania kapitału społecznego na obszarach wiejskich. W: K. Wasielewski (red.) Tworzenie partnerstw lokalnych i ich sieci na obszarach wiejskich. Doświadczenia z funkcjonowania programu LEADER w Polsce w latach 2004-2009. Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz.

Halamska M., 2009: Zasoby własne wsi a zewnętrzne programy rozwoju. Na przykładzie zależności kapitał społeczny – PP LEADER+. „Wieś i Rolnictwo” 3 (144): 9–28.

Informator Ecolag, 2010a. Wydanie 1.

Informator Ecolag, 2010b. Wydanie 2.

Informator Ecolag, 2011. Wydanie 3.

Jałowiecki B., Szczepański M., 2009: Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej. SCHOLAR, Warszawa.

Jewtuchowicz A., 2005: Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju. Wydawnictwo UŁ, Łódź.

Kreatywność i innowacje w Unii Europejskiej na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, Przegląd Obszarów Wiejskich, 2009. Magazyn Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich UE, Wspólnoty Europejskie: 7–9.

Michalska S., Zajda K.., 2011: Trajektorie wykorzystania zasobów lokalnych w procesie rozwoju partnerstw terytorialnych. Case study lokalnych grup działania „Dolina Karpia” oraz „Kraina Rawki”. „Wieś i Rolnictwo” 4 (153): 123–138.

Najlepsze wykorzystanie bogactw naturalnych i kulturowych, 2006. „Leader+ Magazine. Obserwatorium LEADER”4: 12–13.

Nowakowska A., 2011: Regionalny wymiar procesów innowacji. Wydawnictwo UŁ, Łódź.

Oś 4. PROW 2007–2013 – Lokalne grupy działania i lokalne strategie rozwoju, 2009. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.

Pecqueur B., Zimmermann J.B., 2004: Economie de proximities. Hermes Science Publications, Paris.

Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, 2005. OECD & EUROSTAT, Paryż.

Rallet A., Torre A., 2005: Proximity and localization. „Regional Studies” 39: 47–59.

Raport PSDB, 2012: Ocena funkcjonowania LGD realizujących LSR w ramach PROW 2007–2013. Maszynopis niepublikowany, Warszawa.

Schumpeter J., 1960: Teoria rozwoju gospodarczego. PWN, Warszawa.

Śpiewak R., 2009: Społeczności realizujące program LEADER+: wyrównywanie czy pogłębianie zróżnicowań? W: A. Tuziak, B. Tuziak (red.) Regionalny wymiar procesów transformacyjnych, zróżnicowania i podziały. Scholar, Warszawa.

Zajda K., 2011:, Nowe formy kapitału społecznego wsi. Wydawnictwo UŁ, Łódź.

Zajda K., 2012: Rozwój wielofunkcyjny, zrównoważony i innowacyjny w gminach wiejskich. Realizacja typu idealnego czy działania pozorne (na przykładzie powiatu radomszczańskiego). „Wieś i Rolnictwo” 3 (156): 66–77.

Zajda K., Dzikowska E., 2012: Innovative use of resources and diversification of the economic structure of rural areas on the basis of local action group MROGA experience. “Journal of Agribusiness and Rural Development” 3 (25): 309–320.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

32

Strony

116-132

Jak cytować

Zajda, K. (2013) „Projekty współpracy lokalnych grup działania z województwa łódzkiego”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (4 (161), s. 116–132. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/470 (Udostępniono: 23 lipiec 2024).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>