Determinanty sytuacji wyżywieniowej ludności świata

Autor

  • Maria Dec Autorka jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
  • Karolina Pawlak Autorka jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
  • Walenty Poczta Autor jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir.2008.2.139/01

Słowa kluczowe:

głód, niedożywienie, bezpieczeństwo żywnościowe, rolnictwo światowe

Abstrakt

Celem opracowania jest ocena aktualnej sytuacji żywnościowej w regionach świata dotkniętych problemem niedożywienia oraz określenie roli sektora rolnego w kształtowaniu tej sytuacji. W badaniach podjęto również próbę wyznaczenia czynników determinujących stopień wyżywienia ludności wraz z ilościowym określeniem siły ich oddziaływania. W analizie wykorzystano dane Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO).

Bibliografia

Adamowicz M., 1978: Sytuacja żywnościowa na świecie w latach 1970–1975 i jej perspektywy do roku 2000. W: Problemy rolnictwa światowego. Red. M. Adamowicz. Tom I, Wydaw. SGGW, Warszawa.

Adamowicz M., 1988: Handel zagraniczny a rolnictwo. Książka i Wiedza, Warszawa. de Castro J., 1954: Geografia głodu. PAX, Warszawa.

Encyclopaedia of the Social Sciences, 1931. Ed. E.R.A. Seligman, A.S. Johnson, The Macmillan Co., New York.

Falkowski J., Kostrowicki J., 2001: Geografia rolnictwa świata. PWN, Warszawa.

FAO Statistical Yearbook 2005–2006, 2006. FAO, Rome.

Gospodarka rolniczo-żywnościowa świata, 1987. Red. J. Górecki. Wydaw. SGGW, Warszawa.

Górecki J., 2004: Ocena sytuacji rolno-żywnościowej świata w kontekście handlu międzynarodowego i rozszerzenia UE. W: Problemy rolnictwa światowego. Red. H. Manteuffel Szoege. Tom XI. Wydaw. SGGW, Warszawa.

Gulbicka B., 2003: Bezpieczeństwo żywnościowe krajów rozwijających się. IERiGŻ, Warszawa.

King A., Schneider B., 1992: Pierwsza rewolucja globalna. Raport dla Klubu Rzymskiego. Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim, Warszawa.

Małysz J., 1991: Bezpieczeństwo żywnościowe: strategiczna potrzeba ludzkości. PWN, Warszawa. Małysz J., 1998: Bezpieczeństwo żywnościowe. W: Encyklopedia Agrobiznesu. Red. A. Woś. Fundacja Innowacja, Warszawa.

Słownik języka polskiego, 1978. Red. M. Szymczak. PWN, Warszawa.

STATISTICA PL 2007, 03.03.2007, (http://www.statsoft.pl)

The State of Food and Agriculture 2005, 2005. FAO, Rome.

The State of Food and Agriculture 2006, 2006. FAO, Rome.

The United Nations World Water Development Report, 2003: Water for People, Water for Life. UNESCO-WWAP.

Wojciechowski S., 2005: Problem głodu we współczesnym świecie. Przegląd Zachodni 1.

World Agriculture: Towards 2015/2030. An FAO Perspective, 2003. Red. J. Bruinsma. FAO, Rome.

World Food Programme 2006, 12.10.2006 (http://www.wfp.org/aboutwfp/introduction/hunger_what.asp?section=1&sub_section=1 ).

Wysocki F., Lira J., 2003: Statystyka opisowa. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

107

Strony

9-25

Jak cytować

Dec, M., Pawlak, K. i Poczta, W. (2008) „Determinanty sytuacji wyżywieniowej ludności świata”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (2 (139), s. 9–25. doi: 10.53098/wir.2008.2.139/01.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>