Wpływ integracji Polski z Unią Europejską na sytuację ekonomiczną sektora rolnego w latach 2004–2006

Autor

  • Walenty Poczta Autor jest pracownikiem naukowym Akademii Rolniczej w Poznaniu

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir.2008.1.138/01

Słowa kluczowe:

integracja Polski z UE, dochody rolnictwa, dotacje

Abstrakt

Wpływ integracji Polski z Unią Europejską na zmiany położenia ekonomicznego polskiego rolnictwa miał szczególne znaczenie dla gospodarki Polski ze względu na relatywnie duży udział rolnictwa w gospodarce kraju oraz zapóźnienia w rozwoju obszarów wiejskich. Dzięki akcesji stało się możliwe szybkie wyrównanie cen, wzrost popytu oraz poprawa możliwości dochodowych rolnictwa. Wszystkie te zmiany spowodowały poprawę wskaźnika nożyc cen, a potem ich stabilizację. W 2006 roku w stosunku do 2003 roku przyrost przychodów rolnictwa przekroczył 40%, dochody rolnictwa wzrosły prawie o 100%, a udział dotacji unijnych w całości dochodów rolniczych sięgał około 50%.

Bibliografia

Floriańczyk Z., Toczyński T., Kalińska J., 2007: Wyniki ekonomiczne polskiego rolnictwa w 2006 roku. IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Gomułka J., 2005: Wyniki ekonomiczne polskiego rolnictwa w latach 2003–2004. Raport 12. IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Józwiak W., 2005: Sytuacja ekonomiczna i aktywność gospodarcza różnych grup polskich gospodarstw rolniczych. Raport nr 7. IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Krzyżanowska Z., 2001: Korzyści i koszty objęcia polskich gospodarstw instrumentami WPR – rachunki symulacyjne. W: Gospodarstwa rolne w UE. Koszty i korzyści. FDPA, Warszawa.

Poczta W., 2003: Rolnictwo polskie w przededniu integracji z Unią Europejską. Wydaw. AR w Poznaniu, Poznań.

Poczta W., 2006: Przemiany w rolnictwie. W: Polska wieś 2006. Raport o stanie wsi. FDPA, Warszawa.

Poczta W., Siemiński P., 2002: Prognoza rentowności podstawowych kierunków produkcji rolnej w warunkach integracji z Unią Europejską. W: Zróżnicowanie regionalne gospodarki żywnościowej w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską. AR w Poznaniu, Poznań, 383–398.

Poczta W., Pawlak K., Kiryluk-Dryjska E., Siemiński P., 2007: Perspektywy polskich gospodarstw rolnych w europejskim modelu rolnictwa. Roczniki Naukowe IX, 2, Warszawa, Poznań, Kraków.

Rolnictwo w 2005 roku, 2006. GUS, Warszawa.

Rolnictwo w 2006 roku, 2007. GUS, Warszawa.

Rynek rolny, 2006. IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Świtłyk M., Kaczocha E., 2003: Ryzyko polskich gospodarstw wyspecjalizowanych w produkcji roślinnej w warunkach integracji z UE. W: Acta Agraria et Silvestria, sek. ekonomiczna, XL, Wydawnictwo PAN, Kraków.

Tomczak F., Wilkin J., 2003: Rolnictwo polskie wobec integracji europejskiej: możliwości rozwojowe, bariery i strategie adaptacyjne. Krajowa Rada Spółdzielcza, Warszawa.

Zegar J.S., 2004: Dochody chłopskie w latach transformacji oraz po akcesji do Unii Europejskiej. W: Wieś, rolnictwo i gospodarka żywnościowa po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Red. A. Kowalski, E. Mazurkiewicz. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa.

Ziętara W., Runowski H., Majewski E., Straszewski S., Wąs A., 2002: Szacunek skutków wdrożenia różnych scenariuszy integracji z Unią Europejską w rolnictwie polskim po akcesji. Ekspertyza dla UKIE, Warszawa.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

81

Strony

19-33

Jak cytować

Poczta, W. (2008) „Wpływ integracji Polski z Unią Europejską na sytuację ekonomiczną sektora rolnego w latach 2004–2006”, Wieś i Rolnictwo, (1 (138), s. 19–33. doi: 10.53098/wir.2008.1.138/01.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>