Potencjał polskiego rolnictwa pięć lat po akcesji Polski do UE jako przesłanka jego konkurencyjności

Autor

  • Karolina Pawlak Autorka jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
  • Walenty Poczta Autor jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir.2010.1.146/01

Słowa kluczowe:

potencjał konkurencyjny, zasoby i nakłady czynników produkcji, relacje między czynnikami produkcji, struktura gospodarstw rolnych, skala wytwarzania w gospodarstwach rolnych

Abstrakt

Celem artykułu jest zidentyfikowanie konkurencyjności potencjalnej (zasobowo-nakładowej) rolnictwa polskiego w warunkach integracji z UE poprzez dokonanie oceny zasobów czynników produkcji i ich nakładów oraz relacji między nimi, jak również wskazanie zmian w strukturze gospodarstw rolnych w Polsce oraz skali wytwarzania w tych gospodarstwach. Przeprowadzone analizy dowiodły, że chociaż w warunkach akcesji rolnictwo polskie osiągnęło istotny postęp produkcyjno-ekonomiczny, nadal cechuje je niska produktywność, co świadczy o jego wadliwej strukturze agrarnej i wytwórczej oraz konieczności dalszych przemian w tym zakresie.

Bibliografia

Adamowicz M., 1999: Konkurencja i konkurencyjność w agrobiznesie. Aspekty teoretyczne i praktyczne. „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 2–3.

Buckley P.J., Pass Ch.L., Prescott K., 1988: Measures of international competitiveness: A critical survey. „Journal of Marketing Management” 2.

Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2005 r., 2006. GUS, Warszawa.

Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2007 r., 2008. GUS, Warszawa.

Chesnais F., 1988: Technical Co-operation Agreements between Firms. „STI-Review” 4.

Czubak W., Pawlak K., 2008: Rozdysponowanie środków finansowych wynikających z mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej na rozwój modelu rolnictwa industrialnego i zrównoważonego w Polsce. W: Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (6). Raport PW nr 102, IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Dzun W., Józwiak W., 2009: Problemy poprawy struktury gospodarstw rolnych w Polsce. „Wieś i Rolnictwo” 2.

Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/).

Frenkel I., 1997: Ludność, zatrudnienie i bezrobocie na wsi w latach 1988–1995. IRWiR PAN, Warszawa.

Gałczyńska B., 1998: Zróżnicowanie przestrzenne poziomu wykształcenia ludności rolniczej w Polsce. W: Gospodarka przestrzenna obszarów wiejskich Polski. XV Ogólnopolskie Seminarium Geograficzno-Rolnicze, Białystok – Toruń.

Gorynia M., 1996: Międzynarodowa konkurencyjność polskiej gospodarki a polityka ekonomiczna. „Ekonomista” 4.

Hunek T., 1999: Opcje rozwoju rolnictwa polskiego w kontekście integracji z Unią Europejską – teoria, praktyka, polityka. „Postępy Nauk Rolniczych” 3.

Jeliński B., 2003: Polska polityka handlu zagranicznego w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Józwiak W., 2009: Efektywność polskich gospodarstw rolnych. „Wieś i Rolnictwo” 1.

Józwiak W., Mirkowska Z., 2008: Polskie gospodarstwa rolne w pierwszych latach członkostwa. „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 2.

Klepacki B., 2005: Wykształcenie jako czynnik różnicujący zasoby, organizację i wyniki ekonomiczne gospodarstw rolniczych. „Roczniki Naukowe SERiA” VII, 1.

Komorowska D., 2006: Koncentracja produkcji mleka w Polsce. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie „Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” 61.

Lubiński M., Michalski T., Misala J., 1995: Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Pojęcie i sposób mierzenia. Raporty – Studia nad konkurencyjnością. Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, Warszawa.

Michna W., 2009: Projekt regionalnych strategii rozwojowych dla poszczególnych grup gospodarstw rolnych. IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Poczta W., 1994: Rolnictwo polskie a rolnictwo EWG (studium komparatywne). Rozprawy Naukowe, 247, Wydawnictwo AR im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań.

Poczta W., 2003: Rolnictwo polskie w przededniu integracji z Unią Europejską. Wydawnictwo AR im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań.

Poczta W., Średzińska J., Standar A., 2008: Sytuacja finansowa gospodarstw rolnych krajów UE według potencjału produkcyjnego. „J. Agribus. Rural Dev.” 4 (10).

Rolnictwo w 2007 r., 2008. GUS, Warszawa.

Rytko A., 2003: Środkowoeuropejskie Porozumienie Wolnego Handlu CEFTA jako studium rozwoju integracji europejskiej w sferze rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Seremak-Bulge J., Pieniążek K., 2005: Zmiany struktur produkcyjnych. W: Rozwój rynku mleczarskiego i zmiany jego funkcjonowania w latach 1990–2005. Raport PW nr 21, IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Siemiński P., 2008: Konkurencyjność rolnictwa polskiego po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Rozprawa doktorska. UP w Poznaniu – SGGW w Warszawie.

Stachowiak Z., 2004: Ekonomia międzynarodowa wobec wyzwań cywilizacyjnych. Akademia Obrony Narodowej, Warszawa.

Systematyka i charakterystyka gospodarstw rolnych. PSR 2002, 2003. GUS, Warszawa.

Wasilewska E., 2006: Tendencje zmian w strukturze aktywności ekonomicznej ludności wiejskiej. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie „Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” 61.

Woś A., 2003: Konkurencyjność polskiego sektora żywnościowego. Synteza. IERiGŻ, Warszawa.

Wpływ zmian we WPR na wyniki ekonomiczne gospodarstw towarowych w Polsce w perspektywie do 2014 roku, 2009. Red. E. Majewski, W. Ziętara. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

75

Strony

21-47

Jak cytować

Pawlak, K. i Poczta, W. (2010) „Potencjał polskiego rolnictwa pięć lat po akcesji Polski do UE jako przesłanka jego konkurencyjności”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (1 (146), s. 21–47. doi: 10.53098/wir.2010.1.146/01.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>