Zróżnicowanie produktywności modeli gospodarstw rolnych w UE

Autor

  • Arkadiusz Sadowski dr hab. Arkadiusz Sadowski, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Polska, sadowski@up.poznan.pl
  • Walenty Poczta prof. dr hab. Walenty Poczta, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Polska, poczta@up.poznan.pl
  • Patrycja Beba dr Patrycja Beba, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Polska, beba@up.poznan.pl
  • Ewelina Szuba-Barańska Ewelina Szuba-Barańska, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Polska, szuba@up.poznan.pl

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir012016/07

Słowa kluczowe:

rolnictwo, modele gospodarstw rolnych, Unia Europejska, produktywność ziemi i pracy

Abstrakt

Streszczenie: W artykule określono efektywność ekonomiczną oraz produktywność ziemi i pracy w gospodarstwach rodzinnych, drobnych i wielkotowarowych w poszczególnych państwach Unii Europejskiej. Delimitacji modeli gospodarstw dokonano na podstawie dwóch zasadniczych kryteriów, to jest udziału rodzinnej siły roboczej w nakładach pracy ogółem oraz wielkości uzyskanego dochodu rolniczego w jego relacji do płacy minimalnej w danym kraju członkowskim. Za podmioty rodzinne przyjęto te, w których praca własna rodziny rolniczej stanowi ponad 50% nakładów pracy liczonej jako AWU, a uzyskany dochód w przeliczeniu na 1 osobę pracy własnej przewyższa płacę minimalną. Jednostki charakteryzujące się przewagą pracy najemnej nad pracą własną uznano za podmioty wielkotowarowe. Pozostałe gospodarstwa zostały sklasyfikowane jako drobne.Analiza wykazała, że w gospodarstwach wielkotowarowych wydajność pracy jest zazwyczaj większa kilkanaście razy niż w gospodarstwach drobnych i kilka razy niż w rodzinnych.W wielu krajach podmioty wielkotowarowe cechują się również wyższą produktywnością ziemi. Na podstawie przeprowadzonej analizy produktywności ziemi i pracy stwierdzono, że we wszystkich sklasyfikowanych gospodarstwach były one najwyższe w państwach Beneluksu, w Niemczech, Danii oraz w Szwecji. Z kolei najniższą produktywnością w UE cechowały się gospodarstwa w Rumunii, Bułgarii i na Litwie.

Bibliografia

Klepacki B. (2005). Tendencje zmian w ekonomicznej i społecznej strukturze wsi. W: Wilkin J. (red.). Polska wieś 2025. Wizja rozwoju (s. 85–89). Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.

Majewski E. (2005). Miejsce rolnictwa w ekonomicznej i społecznej strukturze wsi. W: Wilkin J. (red.). Polska wieś 2025. Wizja rozwoju (s. 91–97). Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.

Pawlak K. (2013). Typologia krajów Unii Europejskiej według potencjału konkurencyjnego sektora rolnego. Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 100, 1, 9–22.

Poczta W., Sadowski A., Średzińska J. (2008). Rola gospodarstw wielkotowarowych w rolnictwie Unii Europejskiej. Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G – ekonomika rolnictwa, 95, 1, 42–56.

Sadowski A., Jankowiak J., Bierńkowski J. (2006). Zróżnicowanie powiązań z rynkiem gospodarstw rolnych w Wielkopolsce. Roczniki Naukowe SERiA, 8, 1, 172–176.

Sadowski A., Poczta W., Szuba-Barańska E., Beba P. (2015). Modele gospodarstw rolnych w państwach Unii Europejskiej. Wieś i Rolnictwo, 3 (168), 43–62.

Zegar J.S. (2009). Struktura polskiego rolnictwa rodzinnego pod koniec pierwszej dekady XXI wieku. Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy.

Zegar J.S. (2012). Współczesne wyzwania rolnictwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Źródła internetowe

http://ec.europa.eu/eurostat [dostęp: 20.12.2014].

http://ec.europa.eu/agriculture/rica/ [dostęp: 20.12.2014].

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

159

Strony

127-138

Jak cytować

Sadowski, A. (2016) „Zróżnicowanie produktywności modeli gospodarstw rolnych w UE”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (1 (170), s. 127–138. doi: 10.53098/wir012016/07.

Numer

Dział

Artykuły

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>