Organizacje rolnicze i ich wpływy na otoczenie – podejście teoretyczne z perspektywy socjologicznej i ekonomicznej

Autor

  • Dominika Milczarek-Andrzejewska Autorka pracuje w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
  • Ruta Śpiewak Autorka pracuje w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Słowa kluczowe:

organizacje rolnicze, wpływ, otoczenie, teorie socjologiczne i ekonomiczne

Abstrakt

Celem artykułu jest krytyczne porównanie podejścia socjologów i ekonomistów do badania organizacji i ich wpływu na otoczenie oraz próba wskazania, w jakich obszarach obie nauki mogą się wspierać i wzbogacać badania empiryczne. W artykule porównano sposób definiowania organizacji, pojęcia wpływu i otoczenia wśród socjologów i ekonomistów. Na podstawie tego porównania stworzono schemat analizy wpływu organizacji rolniczych na otoczenie, łącząc podejście socjologiczne (gdzie istotne są zarówno procesy zachodzące w samych organizacjach, jak i relacje z otoczeniem) z ekonomicznym (gdzie zasadniczą kwestią jest celowość działania organizacji i efekty ekonomiczne).

Bibliografia

Bielski M., 1981: Podejście sytuacyjne w teorii organizacji i zarządzania. Prakseologia nr 2.

Chmielewski P., 2011: Homo Agens. Instytucjonalizm w naukach społecznych. Wydawnictwo Poltex, Warszawa.

Dzun W., Józwiak W., 2009: Problemy poprawy struktury gospodarstw rolnych w Polsce. Wieś i Rolnictwo, nr 2 (143), s. 73–92.

Giddens A., 2006: Socjologia. PWN, Warszawa.

Greta M., Tomczak-Woźniak E., 2013: Europejskie organizacje rolnicze i ich oddziaływanie na społeczno-ekonomiczne przemiany w rolnictwie. Journal of Agribusiness and Rural Development nr 2 (28), s. 83–90.

Grossman G.M., Helpman E., 2001: Special Interest Politics. Cambridge Massachusetts, The MIT Press, London.

Halamska M., 2008: Organizacje rolników: bilans niesentymentalny. [w:] Wiejskie organizacje pozarządowe, M. Halamska (red.). IRWiR PAN, Warszawa, s. 103–133.

Handel M.J., 2003: The Sociology of Organisations. Classic, Contemporary and Critical Readings. SAGE, California.

Hensel P., Ramus M., 2006: Studium władzy w organizacji. Pytania i kwestie metodologiczne. Problemy zarządzania nr 1/2006, s. 91–105.

Hirszowicz M., 1967: Wstęp do socjologii organizacji. PWN, Warszawa.

Knight J., 1992: Institutions and Social Conflict. Cambridge University Press, Cambridge.

Konecki K.T., 2007: Procesualne ujęcie organizacji. Organizacje, struktury, procesy, tożsamości. [w:] Zarządzanie organizacjami. Organizacja jako proces, K.T. Konecki, P. Chomczyński (red.). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź, s. 7–22.

Kozek W., 2008: Czy grupy interesów oraz inne formy zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego mogą mieć wpływ na ograniczenie deficytu demokracji w UE? Dostrzegając quangos i nie wylewając dziecka z kąpielą. [w:] Deficyt demokracji w Unii Europejskiej a europejskie grupy interesów, U. Kurczewska (red.). Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 107–118.

Koźmiński A.K., Zawiślak A.M., 1979: Pewność i gra. Wstęp do teorii zachowań organizacyjnych. PWE, Warszawa.

Koźmiński A.K., Latusek-Jurczak D., 2011: Rozwój teorii organizacji. Wolters Kluwer, Warszawa.

Kurczewska U., 2011: Lobbing i grupy interesu w Unii Europejskiej. PWN, Warszawa.

Łucewicz J., 1999: Organizacyjne zachowania człowieka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.

Merton R., 2002: Teoria socjologiczna i struktura społeczna. PWN (wyd. II), Warszawa.

Michna W., 2010: Organizacje wiejskie i rolnicze oraz ich rola w rozwoju obywatelskiej demokracji i krajowej gospodarki. IERiGŻ PIB, Warszawa.

Milczarek-Andrzejewska D., 2014: Zagadnienie siły w ekonomii – na przykładzie sektora rolno-spożywczego. IRWiR PAN, Warszawa.

Milczarek-Andrzejewska D., Tłaczała P., 2012: Analiza grup interesu. [w:] Teoria wyboru publicznego. Główne nurty i zastosowania, J. Wilkin (red.). Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 196–220.

Morawski W. (red.), 1976: Organizacje. Socjologia struktur, procesów i ról. PWN, Warszawa.

North D.C., 1990: Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge University Press, Cambridge.

Olson M., 1982: The Rise and Decline of Nations: Economic Growth, Stagflation, and Social Rigidities. Yale University Press, New Haven and London.

Olson M., 2012: Logika działania zbiorowego. Dobra publiczne i teoria grup. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Pappi F., Henning C., 1999: The organization of influence on the EC’s common agricultural policy: A network approach. European Journal of Political Research, nr 36, s. 257–281.

Pawlak M., Srokowski Ł., 2014: Instytucje i organizacje. Przekraczanie paradygmatów w badaniach nad organizacjami. [w:] Pomiędzy i wewnątrz. Instytucje, organizacje i ich działania, M. Pawlak, Ł. Srokowski (red.). IPSiR UW, Warszawa, s. 7–32.

Schmid A.A., 2004: Conflict and Cooperation. Institutional and Behavioral Economics. Blackwell Publishing, Oxford.

Turner J.H., 2004: Struktura teorii socjologicznej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Webber R., 1984: Zasady zarządzania organizacjami. PWE, Warszawa.

Zawojska A., 2011: Pogoń za rentą i lobbing we Wspólnej Polityce Rolnej Unii Europejskiej. Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, T. 98, z. 3, s. 63–72.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

69

Strony

67-76

Jak cytować

Milczarek-Andrzejewska, D. i Śpiewak, R. (2015) „Organizacje rolnicze i ich wpływy na otoczenie – podejście teoretyczne z perspektywy socjologicznej i ekonomicznej”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (4 (169), s. 67–76. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/595 (Udostępniono: 26 maj 2024).

Numer

Dział

ROZPRAWY I STUDIA

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>