Kierunki rozwoju wsi prezentowane przez wybrane lokalne grupy działania, realizujące program LEADER+ w Polsce

Autor

  • Ruta Śpiewak Autorka jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir.2009.4.145/13

Słowa kluczowe:

program LEADER, strategia rozwoju, pasywność i aktywność, przyszłość

Abstrakt

Za pomocą analizy treści w artykule analizowano Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW) w celu poznania wizji rozwoju oraz preferowanych kierunków i zmian na obszarach wiejskich, wskazywanych przez społeczności biorące udział w pilotażowym programie LEADER+. Przedstawiono skalę i rangę problemów, które pojawiają się w analizowanych dokumentach, oraz podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jakiego rodzaju strategie działania zamierzają podjąć mieszkańcy – pasywne czy aktywne. Strategia pasywna w tym kontekście może być postrzegana jako działania mieszkańców wsi podejmowane w celu walki ze swoimi słabościami (słabymi stronami), aktywna zaś jako maksymalizacja szans rozwoju (mocnych stron).

Bibliografia

Ardanowski J., 2005: Czy można zmienić wieś bez udziału jej mieszkańców? W: Polska wieś 2025. Wizja rozwoju. Red. J. Wilkin. Agro Info IRWiR PAN, Warszawa.

Budzich-Szukała U., 2008: Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW), czyli po co wsi organizacje pozarządowe? W: Wiejskie organizacje pozarządowe. Red. M. Halamska. IRWiR PAN, Warszawa.

Futymski A., 2007: Zamierzenia lokalnych grup działania. (Wnioski z analizy ZSROW). „LEADER+” 1 (http://www.fapa.com.pl/leaderplus/docs/kwartalnik_2007_1.pdf).

Idziak W., 2002: Rola strategii gminnej w aktywizacji społeczno-gospodarczej gminy Malechowo. W: Przedsiębiorczość wiejska w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Red. M. Kłodziński, B. Fedyszak-Radziejowska. IRWiR PAN, Warszawa.

Kamiński R., Kwatera K., 2005: Jak budować ZSROW w ramach pilotażowego programu LEADER+. Podręcznik dla animatorów lokalnych grup działania. Fundacja, „Fundusz Współpracy”, Warszawa.

Kłodziński M., 2002: Znaczenie strategii rozwoju gminy w procesie aktywizacji społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich. W: Przedsiębiorczość wiejska w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Red. M. Kłodziński, B. Fedyszak-Radziejowska. IRWiR PAN, Warszawa.

Mayntz R, Holm K., Hubner P., 1985: Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej. PWN, Warszawa.

Podemski K., 1989: Analiza wiedzy społecznej kreowanej przez środki masowego przekazu. Przypadek tygodników polskich w 1981 roku. W: Poza granicami socjologii ankietowej. Red. A. Sułek, K. Nowak, A. Wyka. PTS, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

Wybór najlepszych praktyk Leader+, 2007. Komisja Europejska, Bruksela (http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/pdf/bestpractice/bp1_pl. pdf).

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

62

Strony

212-225

Jak cytować

Śpiewak, R. (2009) „Kierunki rozwoju wsi prezentowane przez wybrane lokalne grupy działania, realizujące program LEADER+ w Polsce”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (4 (145), s. 212–225. doi: 10.53098/wir.2009.4.145/13.

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>