Problemy poprawy struktury gospodarstw rolnych w Polsce

Autor

  • Włodzimierz Dzun Autor jest pracownikiem naukowym Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie
  • Wojciech Józwiak Autor jest pracownikiem naukowym Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir.2009.2.143/04

Słowa kluczowe:

struktura gospodarstw według wielkości ekonomicznej, struktura obszarowa gospodarstw rolnych, wyniki ekonomiczne gospodarstw rolnych, bariery poprawy struktury gospodarstw rolnych, dzierżawa gruntów rolnych

Abstrakt

W rolnictwie polskim postęp w poprawie struktury gospodarstw rolnych według wielkości ekonomicznej jest nieadekwatny w stosunku do wyzwań w zakresie nasilającej się konkurencji na wspólnym rynku rolnym UE i na rynku światowym. W warunkach globalizacji i integracji tylko gospodarstwa nowoczesne, silne ekonomicznie mogą znaleźć swoje trwałe miejsce w podziale pracy, jaki kształtuje się w UE 27. W warunkach polskich podstawowym czynnikiem poprawy struktury gospodarstw według wielkości ekonomicznej jest zdecydowana poprawa struktury obszarowej gospodarstw, w tym przede wszystkim wzrost udziału gospodarstw o powierzchni 30 ha i więcej użytków rolnych. Jednak postęp w tym zakresie, szczególnie w ostatnich latach, jest bardzo wolny. Barierą jest tu brak podaży ziemi rolnej z gospodarstw rolnych likwidujących lub ograniczających produkcję rolną. Ważnym czynnikiem poprawy struktury agrarnej naszego rolnictwa powinno być upowszechnianie i umacnianie instytucji dzierżawy gruntów rolnych. Polityka rolna powinna zatem sprzyjać gospodarstwom opartym na dzierżawie i umacniać u dzierżawców poczucie trwałości gospodarowania.

Bibliografia

Aktywność ekonomiczna ludności związanej z rolnictwem 2002, 2004. GUS, Warszawa.

Analiza ekonomiczno-produkcyjna rolnictwa i gospodarki żywnościowej 1988, 1999. IERiGŻ, Warszawa.

Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2005 roku, 2006. GUS, Warszawa.

Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2007 roku, 2008. GUS, Warszawa.

Dzun W., 2004a: Gospodarstwa rolne w procesie transformacji systemowej (lata 1990–2002). „Wieś i Rolnictwo” 1.

Dzun W., 2004b: Duże gospodarstwa rolne w procesie dostosowywania się do wymogów gospodarki rynkowej. „Wieś i Rolnictwo” 2.

Dzun W., 2006: Duże gospodarstwa rolne w Polsce i wybranych krajach UE 15. „Wieś i Rolnictwo” 3.

Dzun W., 2008: Duże gospodarstwa rolne w Polsce przed i po wejściu Polski do UE. W: Polska wieś i rolnictwo w Unii Europejskiej. Dylematy i kierunki przemian. Red. M. Drygas, A. Rosner. IRWiR PAN, Warszawa.

Dzun W., Józwiak W., Gospodarstwa rolne w Polsce przed i po wejściu Polski do Unii Europejskiej. „Nowe życie Gospodarcze”.

Guzewicz W., Osuch D., Zdzieborska M., 2003: Wyniki produkcyjno-ekonomiczne wielkoobszarowych gospodarstw powstałych na majątku byłych PGR. IERiGŻ, Warszawa.

Józwiak W., 2005a: Potrzebna jest rewizja pojęcia „gospodarstwo rolne” oraz związanych z nim praw i obowiązków. „Wieś i Rolnictwo” 2.

Józwiak W., 2005b: Polskie towarowe gospodarstwa rolne przed i po 1 maja 2004 roku. „Wieś i Rolnictwo” 4.

Józwiak W., 2008: Nowe warunki rozwoju rolnictwa. W: Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie lat 2014–2020. Red. M. Kłodziński. IRWiR PAN, Warszawa.

Józwiak W., Mirkowska Z., 2006: Zdolność polskich gospodarstw rolnych do konkurowania. „Wieś i Rolnictwo” 3.

Przemiany agrarne, 2003. GUS, Olsztyn.

Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich, 2009. GUS, Warszawa.

Rolnictwo i gospodarka żywnościowa 1986–1990, 1992. GUS, Warszawa.

Rynek ziemi rolniczej, stan i perspektywy, 2008. IERiGŻ-PIB, ANR, MRiRW, Warszawa.

Systematyka i charakterystyka gospodarstw rolnych w 1996 roku, 1998. GUS, Warszawa. Systematyka i charakterystyka gospodarstw rolnych w 2002 roku, 2003. GUS, Warszawa.

Sytuacja ekonomiczna i aktywność inwestycyjna różnych grup gospodarstw rolniczych w Polsce i innych krajach unijnych w latach 2004–2005, 2007. Red. W. Józwiak. IERiGŻ-PiB, Warszawa.

Woś A., 2001: Konkurencyjność wewnętrzna rolnictwa. IERiGŻ, Warszawa.

Wybrane elementy sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych 2002, 2003. GUS, Warszawa.

Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w polskim FADN, 2007. IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

168

Strony

73-92

Jak cytować

Dzun, W. i Józwiak, W. (2009) „Problemy poprawy struktury gospodarstw rolnych w Polsce”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (2 (143), s. 73–92. doi: 10.53098/wir.2009.2.143/04.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>