Efektywność polskich gospodarstw rolnych. Problem czy nadzieja?

Autor

  • Wojciech Józwiak Autor jest pracownikiem naukowym Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir.2009.1.142/02

Słowa kluczowe:

gospodarstwo rolne, efektywność, efektywność gospodarowania

Abstrakt

Analizowano rentowność sprzedaży i efektywność techniczną w polskich gospodarstwach rolnych wybranych grup w latach 2004–2006. Grupy te różniły się wielkością mierzoną w ESU, typem rolniczym i formą własności majątku. Stwierdzono, że ponad 90% gospodarstw osób fizycznych charakteryzuje się niedostateczną efektywnością techniczną. Średni wskaźnik efektywności technicznej w gospodarstwach osób prawnych osiągnął natomiast poziom 0,75, podczas gdy np. w gospodarstwach osób fizycznych specjalizujących się w produkcji mleka wskaźnik ten wyniósł 0,68. Oznacza to, że nakłady gospodarstw mogłyby być obniżone w tych pierwszych co najmniej o 20% a w drugich o 27%, bez szkody dla osiąganych efektów produkcyjnych. Są przesłanki, które wskazują bowiem, że około ½ ogółu posiadaczy gospodarstw rolnych nie jest zainteresowana poprawą efektywności gospodarowania, a większej części drugiej połowy brakuje wiedzy z zakresu zarządzania, marketingu, a nawet nowoczesnych technik i technologii produkcji rolniczej. Charakteryzuje ich ponadto niedostatek postaw proinnowacyjnych.

Bibliografia

Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2007 roku, 2008. Informacje i opracowania statystyczne. GUS, Warszawa.

Dzun W., 2008: Przedsiębiorstwa w strukturze gospodarstw rolnych. „Zagadnienie Ekonomiki Rolnej” 4.

Floriańczyk Z., 2008: Ewolucja produktywności sektora rolnego w wybranych krajach europejskich. Maszynopis. IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Józwiak W., 2008: Ocena zdolności polskich gospodarstw rolnych do konkurowania. Maszynopis. IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Kagan A., 2008: Efektywność gospodarstw osób prawnych na tle gospodarstw osób fizycznych – farmerskich. Maszynopis. IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Rogowski G., 1998: Metody analizy i oceny działalności banku na potrzeby zarządzania strategicznego. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań.

Sobierajewska J., 2008: Efektywność gospodarowania i sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych na terenach ONW. Maszynopis. IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Zieliński M., 2008: Sytuacja ekonomiczna i efektywność wykorzystania posiadanych zasobów w rodzinnych gospodarstwach rolnych bez osób fizycznych ubezpieczonych w KRUS. Maszynopis. IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

49

Strony

35-43

Jak cytować

Józwiak, W. (2009) „Efektywność polskich gospodarstw rolnych. Problem czy nadzieja?”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (1 (142), s. 35–43. doi: 10.53098/wir.2009.1.142/02.

Numer

Dział

ROZPRAWY I STUDIA