Efektywność polskich gospodarstw rolnych. Problem czy nadzieja?

Autor

  • Wojciech Józwiak Autor jest pracownikiem naukowym Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie

Słowa kluczowe:

gospodarstwo rolne, efektywność, efektywność gospodarowania

Abstrakt

Analizowano rentowność sprzedaży i efektywność techniczną w polskich gospodarstwach rolnych wybranych grup w latach 2004–2006. Grupy te różniły się wielkością mierzoną w ESU, typem rolniczym i formą własności majątku. Stwierdzono, że ponad 90% gospodarstw osób fizycznych charakteryzuje się niedostateczną efektywnością techniczną. Średni wskaźnik efektywności technicznej w gospodarstwach osób prawnych osiągnął natomiast poziom 0,75, podczas gdy np. w gospodarstwach osób fizycznych specjalizujących się w produkcji mleka wskaźnik ten wyniósł 0,68. Oznacza to, że nakłady gospodarstw mogłyby być obniżone w tych pierwszych co najmniej o 20% a w drugich o 27%, bez szkody dla osiąganych efektów produkcyjnych. Są przesłanki, które wskazują bowiem, że około ½ ogółu posiadaczy gospodarstw rolnych nie jest zainteresowana poprawą efektywności gospodarowania, a większej części drugiej połowy brakuje wiedzy z zakresu zarządzania, marketingu, a nawet nowoczesnych technik i technologii produkcji rolniczej. Charakteryzuje ich ponadto niedostatek postaw proinnowacyjnych.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

35

Strony

35-43

Jak cytować

Józwiak, W. (2009) „Efektywność polskich gospodarstw rolnych. Problem czy nadzieja?”, Wieś i Rolnictwo, (1 (142), s. 35–43. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/116 (Udostępniono: 24 wrzesień 2023).

Numer

Dział

ROZPRAWY I STUDIA