Rolnictwo Ukrainy w procesie przemian systemowych

Autor

  • Włodzimierz Dzun Autor jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
  • Mirosława Tereszczuk Autorka jest pracownikiem naukowym Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnooeciowej – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie

Słowa kluczowe:

Ukraina, rolnictwo, przemiany systemowe, produkcja rolnicza

Abstrakt

Ukraina ma bardzo duże możliwości rozwoju produkcji rolnej. Wynika to przede wszystkim z korzystnych dla rolnictwa warunków naturalnych. Kraj ten posiada urodzajne gleby, wśród których dominują czarnoziemy, oraz na większości terytorium kraju korzystny klimat. Obecnie jednak gospodarka Ukrainy, w tym w szczególności rolnictwo, znajduje się w okresie wychodzenia z głębokiego i długotrwałego kryzysu związanego z problemami w realizacji procesu transformacji systemowej i odbudową państwowości. Poziom produkcji rolnej, szczególnie produkcji zwierzęcej, jest wciąż niższy niż przed rozpoczęciem przemian systemowych. Przemiany systemowe w rolnictwie nie przyniosły oczekiwanych efektów. Ogromny transfer ziemi rolnej z kołchozów i sowchozów do gospodarstw rolnych znacząco obniżył jej produktywność. Poziom spożycia żywności na Ukrainie jest bardzo niski, znacznie niższy od racjonalnych jej norm. Jednak już w ostatnich latach, szczególnie w latach urodzaju, Ukraina była znaczącym eksporterem zbóż, roślin oleistych i oleju, wskazując, że chociaż wciąż cierpi na brak kapitału, to powoli wychodzi z głębokiego kryzysu. W tym kontekście rodzi się pytanie, czy rolnictwo ukraińskie jest w stanie w niedługim czasie zapewnić znaczący wzrost produkcji rolnej i stać się liczącym eksporterem produktów rolno-spożywczych. Odpowiedź na to pytanie ma także duże znaczenie z punktu widzenia możliwości rozwojowych polskiego rolnictwa.

Bibliografia

Agricultural Markets and Trade: Evidence and Perspective of V4 Region and Its Neighbour – Ukraine, proceedings of the papers from the International Scientific Workshop, 2008. Kiev, Ukraine.

Agri-Food Sector in the face of current challenges, 2009. National University of Food Technologies (Ukraine), NSC Institute of Agrarian Economy UAAS (Ukraine), NRI Institute of Agricultural and Food Economics (Poland), Centre of Sociological Research (Ukraine), Kyiv.

Bilan J., 2008: Uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego wsi w okręgu tarnopolskim. W: Przemiany strukturalne wsi i rolnictwa w wybranych krajach europejskich. Raport PW nr 128. IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Chomczuk T., 2002: Analiza komparatywna rolnictwa Ukrainy i Polski na tle państw Unii Europejskiej. „Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu” CCCXLIII.

Czerewko G., 2007: Rolnictwo Ukrainy w perspektywie integracji z UE. „Roczniki Naukowe SERiA” VIII.

Czerewko G., 2008: Dynamika i perspektywy rozwoju ukraińskich gospodarstw rolnych. W: Dziś i jutro gospodarstw rolnych w krajach Centralnej i Wschodniej Europy. Raport PW nr 98, IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Dzun W., Tereszczuk M., 2009: Rolnictwo Rosji, Ukrainy i Białorusi w procesie transformacji w latach 1990–2007. IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Journal of International Studies 2009 2, 1. Fundation of International Studies (FIS), Centre of Sociological Research (CSR), Kyiv – Ternopil.

Rozwój współpracy gospodarczej Polski z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz Rosją, Ukrainą i Białorusią, 2009. Red. J. Misala. Politechnika Radomska, Radom.

Parchomets M., 2008: Stan i tendencje rozwoju gospodarki Ukrainy. W: Kierunki rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce i wybranych krajach europejskich (Ukraina, Francja, Holandia). Raport PW nr 104, IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Panorama of Ukraine Agrarian Sector, 2007. Ministerstwo Rolnictwa i Polityki Agrarnej Ukrainy, Kijów.

Współczesne problemy rozwoju wsi i rolnictwa w Europie Środkowo-Wschodniej, 2009. Wydawnictwo „Wieś Jutra”, Warszawa.

Zadura A., 2009: Aktualne problemy rynku ziemi rolniczej w państwach europejskich. „Rynek Ziemi Rolniczej” 12.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

82

Strony

49-66

Jak cytować

Dzun, W. i Tereszczuk, M. (2011) „Rolnictwo Ukrainy w procesie przemian systemowych”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (3 (152), s. 49–66. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/272 (Udostępniono: 20 czerwiec 2024).