Kształtowanie się nowej struktury własnościowej i prawno-organizacyjnej producentów rolnych w Rosji

Autor

  • Włodzimierz Dzun Autor jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir.2009.4.145/04

Słowa kluczowe:

reforma rolna, dekolektywizacja rolnictwa, restrukturyzacja kołchozów i sowchozów, struktura prawno-organizacyjna producentów rolnych, przedsiębiorstwa rolne, gospodarstwa chłopskie (farmerskie), gospodarstwa przydomowe, struktura użytkowania ziemi rolniczej, struktura zasobów pracy, struktura produkcji rolnej

Abstrakt

Demokratyczno-rynkowe przemiany, jakie rozpoczęły się w Rosji na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, zapoczątkowały także żywiołowy proces kształtowania się nowej struktury organizacyjno-prawnej producentów rolnych. Podstawą tego procesu była reforma rolna (dekolektywizacja rolnictwa), zakładająca nadzielenie ziemią rolną pracowników poprzez tzw. udziały (około 12 mln osób) oraz restrukturyzację kołchozów i sowchozów. Podstawowe tendencje w tym procesie to: po pierwsze formowanie się, głównie na bazie byłych kołchozów i sowchozów nowej struktury organizacyjno-prawnej przedsiębiorstw rolnych opartej na własności prywatnej, po drugie powstanie i rozwój nowej grupy producentów rolnych, jakimi są gospodarstwa chłopskie (farmerskie), i po trzecie umocnienie się, mającej długą tradycję w rolnictwie rosyjskim, ogromnej grupy gospodarstw przydomowych. Proces ten ma swoje odzwierciedlenie w zmianach struktury zasobów ziemi i zasobów pracy, a w konsekwencji – struktury produkcji rolnej według kształtujących się form gospodarowania. Podstawowa tendencja w tym procesie to zwiększenie liczby gospodarstw chłopskich (farmerskich) i przydomowych, a zmniejszenie liczby przedsiębiorstw rolnych.

Bibliografia

Agrarnoje buduszczieje Rossiji, 2006. Wsierosijskij forum „Probliemy dołgosrocznowo razwitija Rossiji”. Naucznyje Trudy Wolnowo Ekonomiczieskowo Obszcziestwa Rossiji, Moskwa.

Biełaruś i Rossija, 2008. Statisticzieskij sbornik. Moskwa.

Buzdałow I., 2008: Ziemielnaja rieforma: wzgliad skwoź prizmu zamysła. „Woprosy ekonomiki” 12.

Frumkin B., 2008a: Nacionalnyj projekt po agrarnopromyszliennomu kompleksu i razwitije sielskowo choziajstwa Rossiji. Referat na rosyjsko-polski „okrągły stół” w Instytucie Ekonomiki RAN, Moskwa.

Frumkin B., 2008b: Problemy i tendencje w rozwoju rolnictwa Rosji. W: Dziś i jutro gospodarstw rolnych w krajach centralnej i wschodniej Europy. IERiGŻ-PiB, Warszawa.

Gordiejew A., 2008: Priorytietnyje naprawlenija dołgosrocznoj agrarnoj polityki. „APK- ekonomika, uprawlienije” 4.

Isijanow R., 2008: Agrarnyj siektor w rynocznoj ekonomikie. „Woprosy ekonomiki” 12.

Jasznik A., 2008: Agrarnaja reforma w Rossiji: prognoz wozmożnych naprawlienij. „APK – ekonomika, uprawlienije” 1.

Korabiejnikow M., 2008: Sostojanije i stratiegija razwitija agropromyszliennowo kompleksa Rossiji. Referat na rosyjsko-polski „okrągły stół” w Instytucie Ekonomiki RAN, Moskwa.

Nikiforow L., Kuzniecowa T., 2008: Sostojanije i razwitije rosijskowo sieła w usłowijach wyzowow globalizacji. Referat na rosyjsko-polski „okrągły stół” w Instytucie Ekonomiki RAN, Moskwa.

Osnownyje pokazatieli sielskowo choziajstwa Rossiji 2000–2007, 2008. Statisticzieskij sbornik. Moskwa.

Osnownyje itogi wsierosijskoj sielskochoziajswiennoj pierepisi 2006 goda, 2008. Kniga 1. Osnownyje itogi wsierosijskoj sielskochoziajswiennoj pierepisi 2006 goda po Rossijskoj Fiedieracji. Moskwa, IIC „Statistika Rosji”.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

35

Strony

67-82

Jak cytować

Dzun, W. (2009) „Kształtowanie się nowej struktury własnościowej i prawno-organizacyjnej producentów rolnych w Rosji”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (4 (145), s. 67–82. doi: 10.53098/wir.2009.4.145/04.