Problemy rozwoju rolnictwa Białorusi w latach 1990-2009

Autor

  • Włodzimierz Dzun Autor jest pracownikiem naukowym Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir.2010.2.147/02

Słowa kluczowe:

Białoruś, produkcja rolna, zmiany strukturalne

Abstrakt

Na Białorusi w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej odrzucono koncepcję radykalnych reform („terapii szokowej”), a przyjęto koncepcję stopniowej transformacji systemowej. W rezultacie zasadniczo do dnia dzisiejszego nie stworzono mechanizmów rynkowych w rolnictwie i nie odstąpiono od dyrektywnego zarządzania przedsiębiorstwami rolnymi. Pod tym względem Białoruś jest wyjątkiem wśród krajów Wschodniej i Centralnej Europy. Mimo to produkcja rolna ogółem poczynając od 1990 r. aż do 1995 r. wyraźnie spadała, a w kolejnych latach aż do 2003 r. była w stagnacji. W 2003 r. poziom produkcji rolnej ogółem na Białorusi był o 22% niższy niż w 1990 r. W tej sytuacji władze centralne Białorusi zdecydowały się na podjęcie działań mających na celu radykalne przyspieszenie rozwoju gospodarki żywnościowej kraju. Założono w latach 2005-2010 zwiększenie produkcji rolnej o 45%. Jednak w latach 2005-2009 osiągnięto tylko 24% wzrost produkcji rolnej. Zasadniczym czynnikiem niższego niż założono wzrostu produkcji rolnej są trudności z rozwojem produkcji rolnej w gospodarstwach przydomowych ludności. W latach 2005-2008 produkcja ogółem w tych gospodarstwach spadła o 5%. Wydaje się, że jest to efekt ograniczenia wspomagania rozwoju produkcji w tych gospodarstwach oraz zmniejszenia zainteresowania rozwojem produkcji, szczególnie zwierzęcej, ze strony części ludności wraz ze wzrostem dostępności produktów żywnościowych na rynku.

Bibliografia

Biełaruś i Rossija, 2008. Statisticzieskij sbornik, Moskwa.

Biełaruś w cifrach, 2010. Statisticzieskoj sprawocznik, Mińsk.

Dziś i jutro gospodarstw rolnych w krajach Centralnej i Wschodniej Europy, 2008. IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi, stan i perspektywy, 2009. IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Gusakow W.G., 2008: Nowiejszaja ekonomika i organizacja sielskogo choziajstwa w usłowijach stanowlienija rynka: naucznyj poisk, problemy, reszenija. Mińsk.

Ilina Z., 2009: Prodowolstwiennaja biezopastnost: tendecji i pierspiektiwy. „Biełaruskaja Dumka” 4.

„Kak posiejesz...” wywiad z wiceministrem rolnictwa i żywności Białorusi, 2009. „Biełaruskaja Dumka” 4.

Kompleks nieotłożnych mier po powyszeniju efiektiwnosti sielskochoziajstwiennogo proizwodstwa w kontiekstie wypołnienija gosudarstwiennoj programy wozrożdenija i razwitija sieła na 2005–2010 gody, 2008. Gosudarstwiennoje naucznoje yczreżdenije „Institut Ekonomiki NAN Biełarusi” Centr Agrarnoj Ekonomiki, Mińsk.

Komleksnyj analiz effiektiwnosti sielskochoziajstwiennogo proizwodstwa, 2007. Gosudarstwiennoje naucznoje uczreżdenije „Institut Ekonomiki NAN Biełarusi” Centr Agrarnoj Ekonomiki, Mińsk.

Matusewicz L., 2008: Problemy transformacji białoruskiego rolnictwa. W: Dziś i jutro gospodarstw rolnych w krajach Centralnej i Wschodniej Europy. IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Organizacija krestijanskich (fiermierskich) choziajstw na bazie niepłatiesposobnych sielskochoziajstwiennych organizacji: popyt, tendencji i predłożenija, 2007. Red. W.G. Gusakowa, Mińsk.

Respublika Białoruś. Oficijalnaja nacionalnaja statistika, sielskoje choziajstwo (http://belstat.gov.by).

Rocznik Statystyczny 1996, 1997. GUS, Warszawa.

Rocznik Statystyczny 2002, 2003. GUS, Warszawa.

Rocznik Statystyczny 2008, 2009. GUS, Warszawa.

Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Obszarów Wiejskich 2008, 2009. GUS, Warszawa.

Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2007, 2008. GUS, Warszawa.

Saihaniau A., Kozakkevich A., 2008. Gospodarstwa rolne Białorusi: stan obecny oraz perspektywy rozwoju. W: Dziś i jutro gospodarstw rolnych w krajach Centralnej i Wschodniej Europy. IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Sielskoje choziajstwo Republiki Biełaruś, 2003, 2004, 2006. Ministerstwo Statistiki i Analiza Riespubliki Biłaruś, Mińsk.

Sielskoje choziajstwo Republiki Biełaruś, 2009. Nacionalnyj Statisticzieskij Komitet Respubliki Biełaruś, Mińsk.

Tereszczuk M., 2009: Konkurencyjność polskich producentów żywności na rynkach wschodnich, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu” XI.

let sozidatielnogo truda: wremia, ziemlia, liudi, Ministierstwo Sielskogo Choziajstwa i Prodowolstwija Respubliki Biełaruś, 2009 Mińsk.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

40

Strony

35-48

Jak cytować

Dzun, W. (2010) „Problemy rozwoju rolnictwa Białorusi w latach 1990-2009”, Wieś i Rolnictwo, (2 (147), s. 35–48. doi: 10.53098/wir.2010.2.147/02.

Numer

Dział

ROZPRAWY I STUDIA