Pięć debat na pięćdziesięciolecie Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk – relacja młodych badaczy

Autor

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir022022/07

Bibliografia

Bukraba-Rylska I. (2014). Polska wieś w UE: esej o (brakującej) „Wielkiej Narracji”. Wieś i Rolnictwo, 2 (163), 65–81.

Churski P. (2014). Model polaryzacyjno-dyfuzyjny w przemianach polityki spójności – konsekwencje dla ukierunkowania polityki rozwoju. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 25, 13–27. https://doi.org/10.14746/rrpr.2014.25.02.

Csaky Z. (2021). Nations in Transit 2021. The Antidemocratic Turn. Washington: Freedom House. https://freedomhouse.org/sites/default/files/2021-04/NIT_2021_final_042321.pdf (dostęp: 30.05.2022).

Gorzelak G. (2009). Fakty i mity rozwoju regionalnego. Studia Regionalne i Lokalne, 2 (36), 5–27.

Kaleta A. (2013). Obszary badawcze polskiej socjologii wsi okresu przejścia systemowego (lata 1989–2013). Rocznik Historii Socjologii, 3, 127–154.

Kata R. (2020). Zadłużenie rolników w Polsce w aspekcie przemian strukturalnych i koniunktury w rolnictwie. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 23 (72), 33–44. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2020.23.72.3.

Komisja Europejska (2022). RePowerEU: przystępna cenowo, bezpieczna i zrównoważona energia dla Europy. https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/repowereu-affordable-secure-and-sustainable-energy-europe_pl#dziaania-w-ramach-planu-repowereu (dostęp: 5.09.2022).

Komisja Europejska (2021). A long-term vision for the EU’s rural areas. Towards stronger, connected, resilient and prosperous rural areas by 2040. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021DC0345 (dostęp: 31.08.2022).

Polityka Insight (2022). Wpływ Europejskiego Zielonego Ładu na polskie rolnictwo. Warszawa: Polityka Insight Research. https://www.politykainsight.pl/bibliotekaraportow/2151464,wplyw-europejskiego-zielonego-ladu-na-polskie-rolnictwo.read (dostęp: 6.09.2022).

Snyder T. (2017). O tyranii. Dwadzieścia lekcji z dwudziestego wieku. Kraków: Znak Horyzont.

Stanny M. (2013). Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.

Śpiewak P. (2000). Spór o Polskę 1989–1999. Wybór tekstów prasowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wasilewski J. (2002). Przewidywane zachowania wyborcze w referendum akcesyjnym i ich nieoczywiste determinanty. Studia Socjologiczne, 3 (166), 35–66.

Wilkin J. (red.) (2005). Polska wieś 2025. Wizja rozwoju. Warszawa: Fundusz Współpracy.

Wiślicz T. (2019). Nowe tendencje w historiografii polskiej po 1989 roku. Raport diagnostyczny. XX Powszechny Zjazd Historyków Polskich. Lublin 2019. https://www.academia.edu/40075153/Nowe_tendencje_w_historiografii_polskiej_po_1989_roku_Raport_diagnostyczny?bulkDownload=thisPaper-topRelated-sameAuthor-citingThis-citedByThis-secondOrderCitations&from=cover_page (dostęp: 27.01.2021).

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

102

Strony

147-158

Jak cytować

Wilczyńska, E. (2022) „Pięć debat na pięćdziesięciolecie Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk – relacja młodych badaczy”, Wieś i Rolnictwo, (2 (195), s. 147–158. doi: 10.53098/wir022022/07.

Numer

Dział

Sprawozdania i relacje

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>