Przemienność dochodów gospodarstw rolnych w Polsce w latach 2005–2018

Autor

  • Aleksandra Pawłowska Dr Aleksandra Pawłowska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Zakład Integracji Europejskiej, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa https://orcid.org/0000-0001-8964-3624
  • Włodzimierz Rembisz Prof. dr hab. Włodzimierz Rembisz, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Rynków Rolnych i Metod Ilościowych, ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa https://orcid.org/0000-0001-9941-3398

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir022021/04

Słowa kluczowe:

dochody, gospodarstwa rolne, przemienność dochodów, stabilizacja dochodów

Abstrakt

W artykule dokonano oceny kształtowania się dochodów polskich producentów rolnych w latach 2005–2018, ze szczególnym zwróceniem uwagi na charakter tendencji zmian dochodów w kolejnych latach. Przeprowadzona analiza pozwoliła na wskazanie utrzymującej się wysokiej zmienności dochodów, zarówno na poziomie ogółu próby badawczej, jak i w poszczególnych klasach wielkości ekonomicznej. W przypadku gospodarstw o wielkości ekonomicznej od 8 do 500 tys. euro SO widoczny był wzrost dochodów w okresie 2005–2018, a sposób ich kształtowania się w kolejnych latach miał dodatkowo pewne cechy przemienności.

Bibliografia

Baer-Nawrocka A. (2013). Dochody producentów rolnych w krajach Unii Europejskiej. Roczniki Naukowe SERiA, 15 (6), 11–15.

Beckman J., Schimmelpfennig D. (2015). Determinants of farm income. Agricultural Finance Review, 75 (3), 385–402. https://doi.org/10.1108/AFR-06-2014-0019

Bezat-Jarzębowska A., Rembisz W., Sielska A. (2012). Wybór polityki i jej wpływ na decyzje producentów rolnych w ujęciu analitycznym z elementami weryfikacji empirycznej. Program Wieloletni 2011–2014, nr 49. Warszawa: IERiGŻ-PIB.

Bielza Diaz-Caneja M., Conte C.G., Dittmann C., Gallego P.F.J., Stroblmair J., Catenaro R. (2009). Risk Management and Agricultural Insurance Schemes in Europe. Luxemburg: European Commission. https://doi.org/10.2788/24307

Bocian M., Cholewa I., Tarasiuk R. (2014). Współczynniki Standardowej Produkcji „2010” dla celów Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych. Warszawa: IERiGŻ-PIB.

Floriańczyk Z., Osuch D., Płonka R. (2018). Wyniki Standardowe 2017 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN. Część I: Wyniki Standardowe. Warszawa: IERiGŻ-PIB.

Klimkowski C., Rembisz W. (2014). Kwestie stabilizacji dochodów w rolnictwie. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 101 (4), 85–96.

Kryszak Ł., Czyżewski B. (2020). Determinanty dochodów rolniczych w regionach UE. Warszawa: CeDeWu.

Kulawik J., Płonka R., Wieliczko B. (2020). Changes in the income situation of agricultural holdings in the light of the Polish FADN observations from 2004–2018. Problems of Agricultural Economics, 365 (4), 108–134. https://doi.org/10.30858/zer/130053

Moschini G., Hennessy D.A. (2001). Uncertainty, risk aversion, and risk management for agricultural producers. W: B.L. Gardner, G.C. Rausser (red.), Handbook of Agricultural Economics. Volume 1A: Agricultural Production (s. 87–153). Amsterdam: Elsevier Science. https://doi.org/10.1016/s1574-0072(01)10005-8

Pawłowska A. (2020). Dekompozycja dochodów gospodarstw rolnych przy wykorzystaniu metody kontrfaktycznej. Studia i monografie, nr 180. Warszawa: IERiGŻ-PIB.

Poczta W., Średzińska J., Mrówczyńska-Kamińska A. (2009). Determinanty dochodów gospodarstw rolnych Unii Europejskiej według typów rolniczych. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 76, 17–30.

Poon K., Weersink A. (2011). Factors affecting variability in farm and off-farm income. Agricultural Finance Review, 71 (3), 379–397. https://doi.org/10.1108/00021461111177639

Rembisz W. (2007). Mikroekonomiczne podstawy wzrostu dochodów producentów rolnych. Warszawa: VIZJA PRESS&IT.

Rembisz W., Sielska A. (2013). Ryzyko i cenowa elastyczność podaży produkcji rolniczej. Studia Ekonomiczne, 163, 175–190.

Runowski H. (2014). Kształtowanie się dochodów gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 361, 195–205. https://doi.org/10.15611/pn.2014.361.20

Zawalińska K., Majewski E., Wąs A. (2015). Długookresowe zmiany w dochodach z polskiego rolnictwa na tle krajów Unii Europejskiej. Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 17 (6), 346–354. https://doi.org/10.22004/ag.econ.233528

Zegar J.S. (2018). Kwestia agrarna w Polsce. Warszawa: IERiGŻ-PIB.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

180

Strony

91-105

Jak cytować

Pawłowska, A. i Rembisz, W. (2021) „Przemienność dochodów gospodarstw rolnych w Polsce w latach 2005–2018”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (2 (191), s. 91–105. doi: 10.53098/wir022021/04.

Inne teksty tego samego autora