Relacje czynnikowe i produktywnościowe w rolnictwie Unii Europejskiej

Autor

  • Joanna Jaroszewska mgr inż. Joanna Jaroszewska, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, Zakład Ogólnej Ekonomiki Rolnictwa, ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa https://orcid.org/0000-0003-3733-4082
  • Włodzimierz Rembisz prof. dr hab. Włodzimierz Rembisz, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, Zakład Zastosowań Matematyki w Ekonomice Rolnictwa, ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa https://orcid.org/0000-0001-9941-3398

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir022019/02

Słowa kluczowe:

relacje czynników produkcji, produktywność czynników, Rachunki Ekonomiczne dla Rolnictwa (RER)

Abstrakt

W artykule przywołano uznane w ekonomice rolnictwa podejście do badania relacji czynnikowych i produktywnościowych. Określono je analitycznie, po nowemu, wychodząc z funkcji produkcji. Zanalizowano te relacje dla krajów UE implicite dla różnego poziomu gospodarczego. Celem było wykazanie, że prawidłowości związane z tymi relacjami potwierdzają się w obecnym etapie gospodarczego rozwoju krajów UE oraz cały czas są przydatnym narzędziem w procesie poznawczym. Ponadto wyjaśniają podstawy obecnych różnic występujących w rolnictwie krajów UE, szczególnie tzw. starych i nowych. Wykorzystano do tego dane RER, tym samym wskazując na ich użyteczność do analiz.

Bibliografia

Baer-Nawrocka A., Markiewicz N. (2010). Zróżnicowanie przestrzenne potencjału produkcyjnego rolnictwa w krajach Unii Europejskiej. Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G – Ekonomika Rolnictwa, 97 (4), 9–15.

Baer-Nawrocka A., Markiewicz N. (2013). Relacje między czynnikami produkcji a efektywność wytwarzania w rolnictwie Unii Europejskiej. Journal of Agribusiness and Rural Development, 3 (29), 5–16.

Bezat-Jarzębowska A., Rembisz W. (2018). Mikroekonomia relacji czynników produkcji w rolnictwie: Ujęcie analityczne mechanizmów. Warszawa: Vizja Press & IT.

EUROSTAT data, Economic accounts for agriculture – values at constant prices (2005 = 100) [aact_eaa03], Agricultural labour input statistics: absolute figures (1 000 annual work units) [aact_ali01], Farm indicators by agricultural area, type of farm, standard output, legal form and NUTS 2 regions [ef_m_farmleg] (dostęp: 26.06.2018).

Grabowski S. (1986). Analiza ekonomiczna w rolnictwie. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.

https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=sdg_08_10 (dostęp: 22.11.2018).

Martín-Retortillo M., Pinilla V. (2012). Why did Agricultural Labour Productivity not Converge in Europe from 1950 to 2005? EHES (European History Economic Society) Working Papers in Economic History, 25.

Niezgoda D. (1985). Substytucja między pracą żywą, ziemią i kapitałem w gospodarstwach indywidualnych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, 19, 129–143.

Rembisz W. (2008). Mikro i makroekonomiczne podstawy równowagi wzrostu w sektorze rolno-spożywczym. Warszawa: Vizja Press & IT.

Tomczak F., Rajtar J. (1973). Ekonomika rolnictwa: Zarys teorii. Warszawa: Szkoła Główna Planowania i Statystyki.

Woś A., Tomczak F. (1983). Ekonomika rolnictwa: Zarys teorii. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

153

Strony

31-55

Jak cytować

Jaroszewska, J. i Rembisz, W. (2019) „Relacje czynnikowe i produktywnościowe w rolnictwie Unii Europejskiej”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (2 (183), s. 31–55. doi: 10.53098/wir022019/02.

Numer

Dział

Artykuły