Relacje wynagrodzenia i wydajności czynnika pracy w rolnictwie na tle gospodarki narodowej i jej sektorów w Polsce w okresie 2005-2012

Autor

  • Włodzimierz Rembisz prof. dr hab. Włodzimierz Rembisz, Zakład Zastosowań Matematyki w Ekonomice Rolnictwa, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa, Polska oraz Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa, Polska, wrembisz@gmail.com

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir022016/02

Słowa kluczowe:

relacja wynagrodzenia do wydajności czynnika pracy; koszty jednostkowe pracy

Abstrakt

W artykule podejmowana jest kwestia relacji między wynagrodzeniem czynnika pracy a jego wydajnością. Analiza jest prowadzona porównawczo dla rolnictwa i wybranych sektorów oraz całej gospodarki narodowej w ujęciu statycznym i dynamicznym. Relacja ta informuje o tym, czy wynagrodzenie wynika z wydajności. Podstawą teoretyczną do takiego ujęcia jest równowaga producenta i tzw. warunki zerowe zysków oraz kwestia alokacji i podziału w układzie sektorowym. W pierwszym zakresie pokazuje to, czy wydajność jest i w jakim zakresie źródłem finansowania wynagrodzenia w danym sektorze. W drugim, jaka jest racjonalność w międzysektorowej alokacji czynnika pracy i w podziale wartości dodanej. Między innymi wskazywać to może, czy rolnictwo korzysta, czy traci w tym podziale w relacji do zróżnicowania w wydajności czynnika. Rozumowanie prowadzone jest wpierw analitycznie, wyprowadzone zostają formuły zbliżone do koncepcji jednostkowych kosztów pracy i dowód teoretyczny. Następnie – empirycznie na podstawie wyprowadzonego autorsko podejścia z wykorzystaniem przede wszystkim ilustracji graficznych.

Bibliografia

Bezat-Jarzębowska A., Rembisz W., Sielska A. (2012). Wybór polityki i jej wpływ na decyzje producentów rolnych w ujęciu analitycznym z elementami weryfikacji empirycznej. Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej − Państwowy Instytut Badawczy.

Bezat-Jarzebowska A., Rembisz W., Sielska A. (2013). Wpływ polityki rolnej na decyzje producentów rolnych odnośnie dochodów i inwestycji. Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej − Państwowy Instytut Badawczy.

Rembisz W. (2013). Kwestie ryzyka, cen, rynku, interwencji i stabilności dochodów w rolnictwie. Warszawa: Vizja Press&It.

Rembisz W., Floriańczyk Z. (2014). Modele wzrostu gospodarczego w rolnictwie. Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej − Państwowy Instytut Badawczy.

Rembisz W., Sielska A. (2014a). Wybrane wskaźniki ekonomiczne w rolnictwie jako skutek długookresowej polityki rolnej i uwarunkowań popytowych. Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej − Państwowy Instytut Badawczy.

Rembisz W., Sielska A. (2014b). Renta polityczna a inwestycje oraz relacje wynagrodzenia i wydajności czynnika pracy u producentów rolnych. W: Kowalski A., Wigier M., Wieliczko B. (red.). WPR a konkurencyjność polskiego i europejskiego sektora żywnościowego (s. 15−27). Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej − Państwowy Instytut Badawczy.

Rembisz W., Sielska A. (2015). Mikroekonomia współczesna. Warszawa: Vizja Press&It.

Rembisz W., Sielska A., Pawłowska A. (2016). Jednostkowe koszty pracy w rolnictwie w ujęciu przestrzennym. Artykuł złożony do druku w: Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Skousen M. (2012). Narodziny współczesnej ekonomii. Żywoty i idee wielkich myślicieli. Warszawa: Fijorr Publishing.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

151

Strony

41-58

Jak cytować

Rembisz, W. (2016) „Relacje wynagrodzenia i wydajności czynnika pracy w rolnictwie na tle gospodarki narodowej i jej sektorów w Polsce w okresie 2005-2012”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (2 (171), s. 41–58. doi: 10.53098/wir022016/02.