Władza lokalna w stanie niezwyczajnym

Autor

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir032020/05

Słowa kluczowe:

władza lokalna, samorząd, gmina, powiat, inspekcja sanitarna, epidemia, COVID-19

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza zachowania instytucji lokalnego systemu władzy w warunkach epidemii COVID-19. Obejmuje ona działalność samorządu gminnego i powiatowego oraz ich jednostek organizacyjnych, a także inspekcję sanitarną, policję oraz państwową straż pożarną. Ponieważ żadna władza lokalna nie funkcjonuje w polityczno-prawnej próżni, uwaga autorów skierowana została również na te decyzje „centrum”, które w największym stopniu determinowały zachowania „Polski lokalnej”. Tekst oparty jest na kilku źródłach: dzienniku obserwacji rejestrującym wydarzenia w gminie Orlin, który był prowadzony od 31 marca do 31 maja 2020 r., statystyce lokalnej dotyczącej tej gminy, lokalnych mediach z tego okresu oraz aktach prawnych i dokumentach urzędowych administracji rządowej spływających na szczebel lokalny. Dzięki przyjętej metodzie badawczej – studium przypadku gminy Orlin – autorzy odtwarzają sposób, w jaki te instytucje organizują się, integrują oraz współpracują w czasie epidemii, wskazując jednocześnie na występujące trudności i problemy.

Bibliografia

Bartkowski J. (1996). Lokalne elity władzy w Polsce w latach 1966–1995. Warszawa: Interat.

Chałubiński M., Malak Z. (1983). Rola instancji partyjnych w społecznościach lokalnych. W: J.J. Wiatr (red.). Władza lokalna u progu kryzysu. Studium dwu województw. Warszawa: Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Gieorgica J.P. (1991). Polska lokalna we władzy PZPR. Warszawa: Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego. Uniwersytet Warszawski.

Janczuk L. (2016). Samorząd terytorialny w stanach nadzwyczajnych. Ujęcie ustrojowe. Roczniki Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 1 (5), 363–374.

Kurczewski J. (red.) (2007). Lokalne wzory kultury politycznej. Szkice ogólne i opracowania monograficzne. Warszawa: Wydawnictwo Trio.

Kurczewski J. (2020). Spór i sądy, wyd. II uzupełnione. Kraków: Nomos.

Narojek W. (1967). System władzy w mieście. Studium monograficzne. Wrocław–Warszawa–Kraków: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk. Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Podgórecki A. (1998). Socjologiczna teoria prawa. Warszawa: Interart.

Raport Samorząd (2020). Raport Samorząd: Pomiędzy nadzwyczajnymi zadaniami a ograniczonymi możliwościami – samorząd terytorialny w czasie pandemii.

Sanepid ma dziś twarz… (2020). Sanepid ma dziś twarz starej, zmęczonej kobiety. Wywiad z J. Pinkasem, Dziennik Gazeta Prawna, 187 (5340), A4 (rozmawiała: M. Suchodolska).

Tarkowski J. (1983). Władze terenowe po reformie. W: J.J. Wiatr (red.). Władza lokalna u progu kryzysu. Studium dwu województw s. 100–114). Warszawa: Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Zaufanie społeczne. Komunikat z badań (2020). Centrum Badania Opinii Publicznej, 43 (oprac. M. Omyła-Rudzka).

Żółtaniecki R. (1983). Działania władz lokalnych na rzecz zaspokojenia potrzeb ludności. W: J.J. Wiatr (red.). Władza lokalna u progu kryzysu. Studium dwu województw. Warszawa: Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

263

Strony

91-118

Jak cytować

Halamska, M., Kurczewski, J. i Ptak, A. (2020) „Władza lokalna w stanie niezwyczajnym”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (3 (188), s. 91–118. doi: 10.53098/wir032020/05.

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>