Bariery wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich

Autor

  • Marek Kłodziński Autor jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Słowa kluczowe:

wielofunkcyjny rozwój wsi, przedsiębiorczość wiejska, polityka wiejska, rozwój zrównoważony, społeczno-gospodarcza aktywizacja obszarów wiejskich

Abstrakt

Wielofunkcyjny i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich jest jednym z najważniejszych elementów polityki wiejskiej, która w odróżnieniu od polityki rolnej jest bardziej skomplikowana i wielowątkowa i dlatego wymaga koordynacji poszczególnych polityk resortowych, mających swój udział w rozwoju wsi. W wyniku procesu dezagraryzacji wsi kierunek jej wielofunkcyjnego rozwoju był, jest i będzie zawsze aktualny. Lansowany od niedawna bardzo ważny kierunek zrównoważonego rozwoju nakłada niezbędną dyscyplinę na niejednokrotnie zbyt żywiołowy przebieg procesów rozwojowych na wsi. W procesie pozarolniczej i społeczno-gospodarczej aktywizacji obszarów wiejskich niepoślednią rolę odgrywać będzie rozwój przedsiębiorczości wiejskiej, tworzącej tak potrzebne nowe miejsca pracy na wsi. Odmienność warunków rozwoju przedsiębiorczości na wsi i w mieście nakłania do lepszego poznania specyfiki pozarolniczej działalności gospodarczej na wsi i zastosowania odmiennych dla niej bodźców rozwojowych.

Bibliografia

Frenkel I., 2011: Zatrudnienie i bezrobocie na wsi w latach 2006–2009. W: Rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Diagnozy, strategie, koncepcje polityki. Red. I. Nurzyńska, M. Drygas. IRWiR PAN, Warszawa.

Grosse T., Hardt Ł., 2011: Sektorowa czy zintegrowana – czyli o optymalnej strategii rozwoju polskiej wsi. „Pro Oeconomia” Fundacja Ewaluacji i Badań Ekonomicznych, Warszawa.

Halamska M., 2011: Aktualne wyzwania stojące przed polską wsią i rolnictwem. Komentarz socjologa. „Wieś i Rolnictwo” 4: 23–26.

Kaleta A., 2008: Dywersyfikacja źródeł dochodów ludności wiejskiej. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

Kłodziński M., 2010: Mikroprzedsiębiorczość na obszarach wiejskich. „Wieś i Rolnictwo” 2: 20–34

Kowicki M., 2011: O wątpliwych i niewątpliwych pożytkach z badań naukowych na temat wsi w planowaniu przestrzennym i architekturze. W: Wieś jako przedmiot badań naukowych na początku XXI wieku. Red. M. Halamska. Wydawnictwo SCHOLAR, Warszawa.

Łapiński J., 2011: Stan sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. W: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. PARP, Warszawa.

Michna W., 2009: Projekt regionalnych strategii rozwojowych dla poszczególnych gospodarstw rolnych. IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Nurzyńska I., Drygas M., Zagórski M., 2011: Bariery instytucjonalne rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Raport wydany przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Warszawa.

Nurzyńska I., Drygas M., (red.) 2010: Społeczna kondycja wsi polskiej. Struktura, kapitały i społeczeństwo obywatelskie w I dekadzie XXI wieku. W: Rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Diagnozy, strategie, koncepcje polityki. IRWiR PAN, Warszawa.

Potok A., 2005: Obszary wiejskie jako miejsce zamieszkania i pracy. W: Polska wieś 2025. Wizja rozwoju. Red. J. Wilkin. IRWiR PAN, Fundusz Współpracy, Warszawa.

Rosner A., 2012: Zmiany rozkładu przestrzennego zaludnienia obszarów wiejskich. IRWiR PAN, Warszawa.

Rzeźnik G., 2011: Kierunki działań państwa wobec nowo powstałych przedsiębiorstw w Polsce. W: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. PARP, Warszawa.

Stanny M., 2010: Ludność i jej aktywność zawodowa – tendencje zmian na obszarach wiejskich. W: Przestrzenne, społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich w Polsce. Red. M. Stanny, M. Drygas. IRWiR PAN, Warszawa.

Tarnawska A., 2011: Nowe firmy na rynku: uwarunkowania i perspektywy rozwoju. W: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. PARP, Warszawa.

Wilkin J., 2005: O potrzebach i zasadach tworzenia wizji rozwoju polskiej wsi. W: Polska wieś 2025. Wizja rozwoju. Red. J. Wilkin. IRWiR PAN, Warszawa.

Wilkin J., 2011a: Wielofunkcyjność wsi i rolnictwa a rozwój zrównoważony. „Wieś i Rolnictwo” 4: 27–40.

Wilkin J., 2011b: Jak zapewnić rozwój wsi w warunkach zmniejszającej się roli rolnictwa? W: Wieś jako przedmiot badań naukowych na początku XXI wieku. Wydawnictwo SCHOLAR, Warszawa.

Woś A., 2005: Priorytety naczelne i branżowe w strategii rozwoju sektora rolno-spożywczego – sformułowanie strategii rozwoju. W: Identyfikacja priorytetów w modernizacji sektora rolno-spożywczego w Polsce. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Warszawa.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

179

Strony

40-56

Jak cytować

Kłodziński, M. (2012) „Bariery wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (2 (155), s. 40–56. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/381 (Udostępniono: 14 lipiec 2024).

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>