Mikroprzedsiębiorczość na obszarach wiejskich

Autor

  • Marek Kłodziński Autor jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir.2010.2.147/01

Słowa kluczowe:

przedsiębiorczość wiejska, dywersyfikacja gospodarki wiejskiej, małe firmy w dobie kryzysu, bariery rozwoju przedsiębiorczości na wsi

Abstrakt

Mikroprzedsiębiorstwa wiejskie ze względu na małą liczbę kredytów i niezbyt ambitne plany inwestycyjne okazały się dość odporne na wielkie zawirowania związane z kryzysem. Rola mikrofirm w gospodarce kraju jest bardzo duża, wytwarzają one 30,1% PKB i zatrudniają 40,6% ogółu pracowników sektora przedsiębiorstw w Polsce. Mikrofirmy stanowią aż 94,8% ogólnej liczby przedsiębiorstw. Mimo że ich kondycja finansowa jest nie najgorsza w porównaniu z firmami zatrudniającymi znacznie większą liczbę pracowników, to wiele sygnałów wskazuje także na ich rozliczne słabości, które są szczególnie charakterystyczne dla przedsiębiorczości wiejskiej. Przezwyciężenie barier rozwoju firm na terenach wiejskich wymaga nieco odmiennego podejścia, ponieważ działają one w znacznie trudniejszych warunkach niż przedsiębiorcy w dużych miastach. Powstanie sieci Natura 2000 dodatkowo komplikuje rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich, co wymaga zakrojonej na dużą skalę akcji wyjaśniającej i propagującej dopuszczalny zakres rozwoju firm na terenach chronionych, a być może także utworzenie specjalnego funduszu środowiskowego rekompensującego straty za tak zwane utracone korzyści nie tylko urzędom gminnym, ale także przedsiębiorcom.

Bibliografia

Analiza czynników konkurencyjności sektora MSP, 2008. W: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006–2007. Red. A. Żołnierski, P. Zadura-Lichota. Wydawnictwo PARP, Warszawa.

Balcerowicz E., 2009: Mikroprzedsiębiorstwa w Polsce na tle Unii Europejskiej. W: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007–2008. Wydawnictwo PARP, Warszawa.

Bernatt M., Skoczny T., 2009: Społeczna odpowiedzialność biznesu – założenia, praktyki i podstawowe obszary. W: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007–2008. Wydawnictwo PARP, Warszawa.

Gadomski W., 2009: Skutki światowego kryzysu finansowego dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. W: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007–2008. Wydawnictwo PARP, Warszawa.

Halamska M., 2002: Przedsiębiorczość, przedsiębiorcy, przedsiębiorczość francuskiej wsi. W: Przedsiębiorczość wiejska w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Red. M. Kłodziński, B. Fedyszak-Radziejowska. IRWiR PAN, Warszawa.

Kłodziński M., 2010: Rozwój przedsiębiorczości w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Zielonych Płuc Polski. „Wieś i Rolnictwo” 1.

Kolarska-Bobińska L., 2009: Polscy przedsiębiorcy wobec integracji. Polska i polscy przedsiębiorcy w oczach mieszkańców „starej” UE. W: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007–2008. Wydawnictwo PARP, Warszawa.

Koszarek M., Milewski G., Rybacka M., Szultka S., 2006: Strategie konkurencji małych i średnich przedsiębiorstw. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006–2007, 2008. Red. A. Żołnierski, P. Zadura-Lichota. Wydawnictwo PARP, Warszawa.

Węcławska D., Zadura-Lichota P., Wasilewska M., 2009: Profile regionalne. W: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007–2008. Wydawnictwo PARP, Warszawa.

Żołnierski A., 2009: Znaczenie sektora MSP w Polsce. W: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007–2008. Wydawnictwo PARP, Warszawa.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

55

Strony

20-34

Jak cytować

Kłodziński, M. (2010) „Mikroprzedsiębiorczość na obszarach wiejskich”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (2 (147), s. 20–34. doi: 10.53098/wir.2010.2.147/01.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>