Przedsiębiorczość pozarolnicza na wsi w procesie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich

Autor

  • Marek Kłodziński Autor jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Słowa kluczowe:

dywersyfikacja gospodarki wiejskiej, sektor małej i średniej przedsiębiorczości, wielofunkcyjny rozwój

Abstrakt

Odmienne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich, szczególnie tych oddalonych od dużych aglomeracji miejskich, powinny spowodować odejście od dotychczasowej jednolitej polityki wspierania rozwoju sektora małej i średniej przedsiębiorczości. Uwzględnienie specyfiki obszarów wiejskich oraz bardzo zróżnicowanych przestrzennie warunków rozwojowych, a także lepsze rozeznanie potrzeb, problemów przedsiębiorczości na wsi jest warunkiem stworzenia i właściwego zaadresowania programów pomocowych dla poszczególnych grup przedsiębiorców. Innego typu wsparcia należy udzielać przedsiębiorcom gmin położonych w bezpośrednim sąsiedztwie dużych miast, a innego w regionach peryferyjnych o trudnych warunkach rozwojowych. Zarówno usługi dla przedsiębiorstw, jak i sam biznes koncentrują się na terenach już dobrze rozwiniętych. Wyzwaniem staje się rozwój przedsiębiorczości także na terenach o słabo rozwiniętej gospodarce pozarolniczej.

Bibliografia

Danson M., Helińska-Hughes E., Whittam G., 2001: Dyskusja o instytucjonalnym otoczeniu sektora małej i średniej przedsiębiorczości w Szkocji – wnioski dla Polski. Studia Regionalne i Lokalne nr 2–3, s. 31–49.

Frenkel I., 2013: Zatrudnienie i struktura dochodów w gospodarstwach rolnych w latach 2005–2010. IRWiR PAN, Warszawa.

Halamska M., 2013: Wiejska Polska na początku XXI wieku. Rozważania o gospodarce i społeczeństwie. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Halkier H., Danson M., 1997: Learning development agencies in Western Europe: a survey of key characteristics and trends. European Urban and Regional Studies no 4, s. 241–254.

Heffner K. (red.), 2005: Małe miasta a rozwój lokalny i regionalny. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.

Heffner K., 2009: Rola małych miast w rozwoju obszarów wiejskich – porównania europejskie. [w:] Specyfika odnowy małych i średnich miast w Polsce, J. Poczobut (red.). Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji, Kraków, s. 59–74.

Kłodziński M., 2012: Bariery wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Wieś i Rolnictwo nr 2, s. 40–56.

Łapiński J., 2013: Umiędzynarodowienie polskiej gospodarki i przedsiębiorstw – tendencje długoterminowe. [w:] Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011–2012. PARP, Warszawa, s. 74–88.

Łapiński J., Nieć M., Rzeźnik G., Zakrzewski R., 2013: Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce. [w:] Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011–2012. PARP, Warszawa, s. 14–55.

Nurzyńska I., 2013: Uwarunkowania instytucjonalne rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Wieś i Rolnictwo nr 3, s. 119–137.

Nieć M., 2012: Ranking przedsiębiorczości w układzie wojewódzkim. [w:] Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010–2011. PARP, Warszawa.

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011–2020. PARP 2013, Warszawa.

Rosner A., Stanny M., 2007: Zróżnicowanie poziomu gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce. [w:] Zróżnicowanie poziomu społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian, A. Rosner (red). IRWiR PAN, Warszawa, s. 47–114.

Roszkowska-Mądra B., 2012: Wsparcie dla transferu wiedzy informacji oraz usług doradczych dla mikroprzedsiębiorstw działających na obszarach wiejskich. [w:] Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej 2010. Praca zbiorowa pod redakcją A. Wasilewskiego. IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 95–117.

Siemiński P., 2012: Obowiązek zwiększenia i utrzymania zatrudnienia: bariera czy czynnik efektywnego wykorzystania środków UE w rozwoju mikroprzedsiębiorstw na obszarach wiejskich. [w:] Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej 2010. Praca zbiorowa pod redakcją A. Wasilewskiego. IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 43–65.

Stanny M., 2013: Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. IRWiR PAN, Warszawa.

Szafraniec K. (red.), 2006: Kapitał ludzki i zasoby społeczne wsi, ludzie – społeczność lokalna – edukacja. IRWiR PAN, Warszawa.

Węcławska D., 2012: Charakterystyka przedsiębiorców w Polsce na podstawie danych BAEL i BLK. [w:] Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010–2011. PARP, Warszawa.

Węcławska D., 2013: Charakterystyka przedsiębiorców w Polsce na podstawie danych Labour Force Survey. [w:] Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011–2012. PARP, Warszawa, s. 89–100.

Wilkin J. (red.), 2005: O potrzebach i zasadach tworzenia wizji rozwoju polskiej wsi. [w:] Polska wieś 2025. Wizja rozwoju. IRWiR PAN, Warszawa.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

138

Strony

97-112

Jak cytować

Kłodziński, M. (2014) „Przedsiębiorczość pozarolnicza na wsi w procesie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (1 (162), s. 97–112. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/486 (Udostępniono: 23 lipiec 2024).

Numer

Dział

ARTYKUŁY DEDYKOWANE PROFESOROWI IZASŁAWOWI FRENKLOWI

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>