Spatial Determinants of Business Location in Rural Areas [Uwarunkowania przestrzenne aktywności gospodarczej na obszarach wiejskich]

Autor

  • Marek Kłodziński prof. dr hab. Marek Kłodziński, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk, Warszawa, Polska, marek.klodzinski@irwirpan.waw.pl
  • Patrycjusz Zarębski dr Patrycjusz Zarębski, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk, Warszawa, Polska, patrycjusz.zarebski@irwirpan.waw.pl

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir042016/03

Słowa kluczowe:

rozwój wielofunkcyjny, przedsiębiorstwo, czynniki lokalizacji, lokalizacja przedsiębiorstw, rozwój społeczno-gospodarczy

Abstrakt

Streszczenie: Celem rozważań w niniejszym opracowaniu była identyfikacja typów gmin ze względu na dynamikę występowania przedsiębiorstw w odniesieniu do poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego. Opisano odpowiednio cztery typy gmin: stabilnego rozwoju, niestabilnego rozwoju, powolnego rozwoju oraz gmin zamkniętych dla rozwoju. W wyniku przeprowadzonej analizy statystycznej stwierdzono, że rozkład przestrzenny dynamiki liczby przedsiębiorstw nie jest determinowany poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego, co potwierdziła niska korelacja i niska wartość współczynnika determinacji dla modelu liniowego.Zauważono niską dynamikę zmian liczby przedsiębiorstw w Polsce północnej oraz w pasie gmin przygranicznych we wschodniej i północno-wschodniej części kraju. Na mapie typów (modeli) rozwoju społeczno-gospodarczego Polski ujawniło się wyraźnie zjawisko jego polaryzacji i koncentracji wokół aglomeracji miejskich. Wyraźnie widoczny jest podział na typy gmin stabilnego rozwoju, które są zlokalizowane głównie w zachodniej i południowej Polsce, jak również gmin niestabilnego rozwoju z dominacją lokalizacji na wschodzie kraju.

Bibliografia

Arthur B.W. (2007). Complexity and the economy. In: H. Hanusch, A. Pyka (eds), Elgar Companion To Neo-Schumpeterian Economics (pp. 1102–1110). Cheltenham: Edward Elgar.

Domański R. (2012). Ewolucyjna gospodarka przestrzenna. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Godlewska-Majkowska H. (2013). Lokalizacja przedsiębiorstwa w gospodarce globalnej. Warsaw: Difin.

Gorzelak G. (2003). Bieda i zamożność regionów – założenia, hipotezy przykłady. Studia Regionalne i Lokalne, 1 (11), 37–58.

Halamska M. (2001). Obecne i przyszłe zróżnicowanie regionalne wsi. In: L. Kolarska-Bobińska, A. Rosner, J. Wilkin (eds), Przyszłość wsi polskiej. Wizje, strategie, koncepcje (pp. 51–62). Warsaw: Wydawnictwo ISP.

Kłodziński M. (1997). Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Warsaw: Wydawnictwo SGGW.

Kłodziński M. (2000). Aktywność i wykorzystanie własnego potencjału podstawą rozwoju lokalnego. In: A. Rosner (ed.), Lokalne bariery rozwoju obszarów wiejskich (pp. 137–152). Warsaw: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA).

Kłodziński M. (2001). Bariery i priorytety w rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej. Postępy Nauk Rolniczych, 9, 32–49.

Kłodziński M., Rosner A. (eds) (1997). Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi w Polsce. Warsaw: Wydawnictwo SGGW.

Heffner K. (2007). Rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich. Definicje – uwarunkowania – zależności – czynniki – skutki. Badania zróżnicowania rozwoju obszarów wiejskich. In: A. Rosner (ed.), Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian (pp. 11–26). Warsaw: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.

Lösch A. (1954). The Economics of Location 1940. Yale: Yale University Press.

Mazur M. (1999). Cybernetyka i charakter. Warsaw: Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości.

Podedworna H. (2006). Wieś jako przestrzeń konsumpcji i produkt rynkowy. Roczniki Socjologii Wsi, t. 26.

Rosner A. (2012). Zmiany rozkładu przestrzennego zaludnienia obszarów wiejskich. Warsaw: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.

Rosner A. (ed.) (2000). Lokalne bariery rozwoju obszarów wiejskich. Warsaw: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA).

Rosner A. (ed.) (2007). Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian. Warsaw: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.

Rosner A., Stanny M. (2014). Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap I. Warsaw: Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.

Stanny M. (2013). Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Warsaw: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.

Śleszyński P. (2007). Gospodarcze funkcje kontrolne w przestrzeni Polski. Warsaw: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.

Śleszyński P. (2009). Zmiany strukturalne i przestrzenno-funkcjonalne w rozwoju przedsiębiorczości po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Studia Regionalne i Lokalne, 3 (37), 5–26.

Liczba pobrań artykułu

91

Strony

49-64

Jak cytować

Kłodziński, M. i Zarębski, P. (2016) „Spatial Determinants of Business Location in Rural Areas [Uwarunkowania przestrzenne aktywności gospodarczej na obszarach wiejskich]”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (4 (173), s. 49–64. doi: 10.53098/wir042016/03.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>