Finansowanie działalności innowacyjnej i jej znaczenie dla rozwoju obszarów wiejskich

Autor

  • Anna Rosa dr Anna Rosa, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, Polska, arosa@irwirpan.waw.pl
  • Patrycjusz Zarębski dr Patrycjusz Zarębski, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, Polska, pzarebski@irwirpan.waw.pl

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir022018/12

Słowa kluczowe:

innowacje, działalność innowacyjna, rozwój obszarów wiejskich, źródła finansowania, obszary wiejskie, przedsiębiorstwo

Abstrakt

Rozwój obszarów wiejskich, zarówno w Polsce, jak i w Europie, jest ściśle związany z przedsiębiorczością, a działalność innowacyjna jest uznawana za coraz istotniejszą składową procesu działań prorozwojowych. Działalność ta jest jednak ograniczona barierami finansowymi, dlatego też szczególnie istotne jest umożliwienie łatwego pozyskania finansowania na rozwój działalności w zakresie wdrażania innowacji. Celem artykułu jest identyfikacja zmian źródeł finansowania działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwach w Polsce. Do realizacji założonego celu wykorzystano dane pochodzące z Głównego Urzędu Statystycznego, w tym Banku Danych Lokalnych oraz raportów ze sprawozdań przedsiębiorstw z lat 2005–2016. Z przeprowadzonych badań wynikają następujące konkluzje: w analizowanym okresie przedsiębiorstwa finansowały nakłady zarówno ze środków prywatnych, jak i publicznych, wśród których nastąpił wzrost znaczenia funduszy wysokiego ryzyka i zainteresowania funduszami unijnymi. W strukturze finansowania działalności innowacyjnej i podmiotów sektora usług i przemysłu, dominowały środki własne na poziomie przekraczającym 70%, w dalszej kolejności były to kredyty bankowe oraz środki pozyskane z zagranicy, natomiast najmniejszy był udział środków z budżetu.

Bibliografia

Barnett G. (1953). Innovation the Basis of Cultural Change. New York: McGraw-Hill.

Catalyzing Cross-Border Innovation: The Mexican Life Sciences Initiative (2005). Phase I Report. Washington D.C.: US Council of Competitiveness.

Drucker P. (1992). Innowacja i przedsiębiorczość (tłum. A. Ehrlich). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

EVCA (2004). European Private Equity and Venture Capital Association. Invest Europe Yearbook. Brussels: EVCA.

Głodek P., Gołębiowski M. (2006). Finansowanie innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach. T. 2. Warszawa: DjaF.

Jasiński L.J. (2012). Spójność ekonomiczna i społeczna regionów państw Unii Europejskiej. Warszawa: Politechnika Warszawska.

Kalinowski S. (2015). Poziom życia ludności wiejskiej o niepewnych dochodach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kalweit B., Milbergs E., Boege R.S. (2007). Innovation Vital Signs Project. Washington D.C.: Technology Administration US Departament of Commerce.

Kłodziński M. (1996). Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Warszawa: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.

Kłodziński M. (1997). Istota wielofunkcyjnego rozwoju terenów wiejskich. W: M. Kłodziński, A. Rosner (red.). Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi w Polsce (s. 41–67). Warszawa: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.

Kłodziński M. (2015). Kształtowanie się rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej na tle ogólnokrajowych i europejskich tendencji wiejskich. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 7 (3), 175–179.

Kłodziński M., Zarębski P. (2016). Spatial determinants of business location in rural areas. Wieś i Rolnictwo, 4 (173), 49–64. DOI: https://doi.org/10.53098/wir042016/03

Kotler P., Wong V., Saunders J., Armstrong G. (2005). Principles of Marketing (wyd. 4). New Jersey: Prentice Hall.

Krüger T., Walther M. (2005). Innovative Ansätze zur Entwicklung der ländlichen Räume: Ländliche Struktur- und Entwicklungsanalyse und MarktTreff-Konzept in Schleswig-Holstein. Raumplanung, 118, 11–16.

Marciniak S. (2010). Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki. Warszawa: C.H. Beck.

Mikołajczyk B., Krawczyk M. (2007). Aniołowie biznesu w sektorze MSP. Warszawa: Difin.

Nowakowska A. (2011). Regionalny wymiar procesów innowacji. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

OECD (2005). Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data (wyd. 3). Paris.

Pełka W. (2007). Finansowe uwarunkowania rozwoju innowacji w Polsce. W: E. Okoń-Horodyńska, A. Zachorowska-Mazurkiewicz (red.). Innowacje w rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw: Siły motoryczne i bariery (s. 155–170). Warszawa: Instytut Wiedzy i Innowacji.

Porter M.E. (1980). Competitive Strategy. New York: Free Press.

Rosa A. (2008). Venture capital w Polsce. Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej, 12, 133–143.

Rosa A. (2009). Alternatywne instrumenty finansowania. W: A. Bielawska (red.). Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa (s. 165–197). Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Rosner A., Stanny M. (2014). Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap I. Warszawa: Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.

Schumpeter J.A. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego (tłum. J. Grzywicka). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Stanny M., Czarnecki A. (2011). Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Zielonych Płuc Polski: Próba analizy empirycznej. Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.

Tidd J., Bessant J., Pavitt K. (2005). Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organization Change (wyd. 3). Chichester: John Wiley & Sons.

Węcławski J. (1997). Venture capital. Nowy instrument finansowania przedsiębiorstw. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wilkin J. (2011). Wielofunkcyjność wsi i rolnictwa a rozwój zrównoważony. Wieś i Rolnictwo, 4 (153), 27–39.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

235

Strony

231-246

Jak cytować

Rosa, A. i Zarębski, P. (2018) „Finansowanie działalności innowacyjnej i jej znaczenie dla rozwoju obszarów wiejskich”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (2 (179), s. 231–246. doi: 10.53098/wir022018/12.