Sceny rozwoju lokalnego w Polsce: dekoracje i aktorzy

Autor

  • Maria Halamska Autorka jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Słowa kluczowe:

LEADER, rozwój lokalny, sceny rozwoju, aktorzy indywidualni i zbiorowi

Abstrakt

Na podstawie studiów dwóch przypadków przeanalizowano procedury rozwoju lokalnego w ramach programu LEADER (4. oś PROW). Nieprzypadkowo zastosowano terminologię zaczerpniętą z teatru. W części pierwszej na podstawie różnego rodzaju źródeł zastanych, także lokalnych strategii rozwoju, scharakteryzowano ramy strukturalne dla działań rozwojowych – scenografii, w której rozgrywa się „sztuka rozwoju lokalnego”. W części drugiej zaś scharakteryzowano aktorów zbiorowych rozwoju - lokalne grupy działania, ukształtowane w sposób celowy. Czy rzeczywiście można kształtować rzeczywistość społeczną według pewnych narzuconych ram, czy też ona te modelowe ramy niweczy, rozsadza? Czy tak skonstruowane struktury są zdolne do działania, tzn. czy posiadają pewną spoistość, integrację, niezbędną do zbiorowego działania? – na tak postawione pytania spróbowano odpowiedzieć odwołując się do istniejących dokumentów i badań własnych. Część trzecia poświęcona jest charakterystyce aktorów indywidualnych, zasobom ich kapitału ludzkiego oraz społecznego. Scharakteryzowano także związki tych aktorów ze społecznościami, w których żyją i na rzecz których działają, oraz pokazano ich poglądy na sprawy publiczne i postawę wobec polityki.

Bibliografia

Chevalier P., Maurel M.C., 2010: Program LEADER w krajach Europy Środkowej „Wieś i Rolnictwo” 4: 26–41.

Futymski A., Kamiński R., 2008: Budowanie lokalnej strategii rozwoju w ramach osi 4. Leader. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.

Halamska M., Michalska S., Śpiewak R., 2010: LEADER w Polsce. Drogi implementacji programu. „Wieś i Rolnictwo” 4: 104–119.

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru „Dolina Karpia”, 2008. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER, Cieszyn.

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2009–2015, 2008. Stowarzyszenie LGD „Kraina Rawki”, Rawa Mazowiecka.

Zajda K., 2011: Nowe formy kapitału społecznego wsi. Studium przypadku lokalnych grup działania z województwa łódzkiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

38

Strony

103-121

Jak cytować

Halamska, M. (2011) „Sceny rozwoju lokalnego w Polsce: dekoracje i aktorzy”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (4 (153), s. 103–121. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/293 (Udostępniono: 23 lipiec 2024).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>