Szkoła wiejska w czasie pandemii

Autor

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir032020/06

Słowa kluczowe:

szkoła wiejska, zdalne nauczanie, pandemia, dzienniki, pamiętniki

Abstrakt

Zdalne nauczanie w okresie pandemii koronawirusa było wyzwaniem nie tylko dla uczniów i nauczycieli, ale także dla ich rodzin i lokalnych społeczności. Sytuacja kryzysowa ujawniła wiele braków w organizacji systemu nauczania, jego niedofinansowanie i niedostosowanie do współczesnych wyzwań. W artykule, na podstawie informacji pochodzących z Dziennika obserwacji prowadzonego w okresie zdalnego nauczania przez wicedyrektora wiejskiej szkoły podstawowej, oraz pamiętnikarzy biorących udział w konkursie „Życie codzienne w czasach koronawirusa”, przedstawiono sposób działania szkoły wiejskiej w czasie kryzysu, stawiając pytanie, czy jej umiejscowienie w lokalnej, wiejskiej społeczności miało wpływ na sposób radzenia sobie z niecodzienną sytuacją.

Bibliografia

Baron-Polańczyk E. (2015). Nauczyciele wobec nowych trendów ICT (raport z badań), „Ruch Pedagogiczny”, nr 1

Chałasiński J. (1958). Społeczeństwo i wychowanie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe (wyd. 2 zmienione).

Chmura-Rutkowska I., Korczyc M., Niedzielska – Galant W. (2020) Powrót do szkoły – obawy i potrzeby środowiska nauczycielskiego. Raport z wyników sondażu Ja, Nauczyciel, https://ja-nauczyciel.pl/news/nauczycielskie-obawy-raport-ja-nauczyciel/ (dostęp: 17.09.2020).

Domalewski J. (2001). Szkoła wiejska wobec zadania rekompozycji struktury społecznej. Przegląd Socjologiczny, L/1, 99–122.

Domalewski J. (2014). „Wczoraj” i „dziś” – nierówności środowiskowe w dostępie do wykształcenia. W: A. Gromkowska-Melosik, M. J. Szymański (red.), Edukacja i nierówność. Trajektorie sukcesu i marginalizacji (s. 229–247). Poznań: Wydawnictwo Naukowe WAM.

Domalewski J. (2019). Szkoła wiejska jako moderator zmian systemowych. W: M. Halamska, M. Stanny, J. Wilkin (red.), Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi, tom 1 (s. 389–420). Warszawa: IRWiR PAN.

Domalewski J., Mikiewicz P. (2004). Młodzież w zreformowanym systemie szkolnym. Warszawa: IRWiR PAN.

Halamska M. (2020). Wieś polska 1918–2018. W poszukiwaniu źródeł teraźniejszości. Warszawa: IRWiR PAN & Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Herbst M., Herczyński J., Levitas A. (2009). Finansowanie oświaty w Polsce – diagnoza, dylematy, możliwości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Jackowska M. (red.) (2013). Innowacyjne zastosowania rozwiązań i narzędzi cyfrowych w kształcenie na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w województwie małopolski. Raport z badań. Tarnów: Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”.

Kozakiewicz M. (1989). Edukacja dla wsi. Stan i kierunki przebudowy. Warszawa–Kraków: PWN, Komitet Ekspertów do spraw Edukacji Narodowej.

Kwieciński Z. (1972). Funkcjonowanie szkoły w środowisku wiejskim. Studium wsi peryferyjnej. Warszawa: PWN.

Marczewski P. (2020). Epidemia nierówności w edukacji. Komentarz. https://www.batory.org.pl/wp-content/uploads/2020/10/Nierownosci_Edukacja_Komentarz.pdf (dostęp: 10.10.2020).

Ptaszek G., Bigaj M., Dębski M., Pyżalski J., Stunża G.D. (2020). Zdalna edukacja – gdzie byliśmy, dokąd idziemy? Wstępne wyniki badania naukowego „Zdalne nauczanie a adaptacja do warunków społecznych w czasie epidemii koronawirusa”, https://zdalnenauczanie.org/ (dostęp: 17.09.2020).

Ptaszek G., Stunża G.D., Pyżalski J., Dębski M., Bigaj M. (2020). Edukacja zdalna: co stało się z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami? Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Sprawozdanie (2014). Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych „Cyfrowa szkoła”. Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji.

Szafraniec K. (2001). Wartość wykształcenia na wsi. W: I. Bukraba-Rylska, A. Rosner (red.), Wieś i rolnictwo na przełomie wieków. Warszawa: IRWiR PAN.

TALLIS (2013). Polscy nauczyciele i dyrektorzy na tle międzynarodowym. Główne wyniki badania TALIS 2013. Raport IBE, ibe.edu.pl (dostęp: 15.10.2020).

Wasielewski K. (2012). Zmiany poziomu aspiracji edukacyjnych młodzieży jako efekt adaptacji do nowych warunków społeczno-ekonomicznych. W: M. Zahorska (red.). Zawirowania systemu edukacji. Z perspektywy socjologicznych warsztatów badawczych (s. 72–84). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Wincławski W. (1973). Przemiany środowiska wychowawczego wsi w rejonie uprzemysławianym. Warszawa: IRWiR PAN.

Wystąpienie RPO do MEN ws. Reformy oświaty z 7 maja 2018, https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Wystapienie%20RPO%20do%20MEN%20ws.%20reformy%20systemu%20o%C5%9Bwiaty.pdf (dostęp: 10.10.2020).

Zahorska M. (red.) (2012). Zawirowania systemu edukacji. Z perspektywy socjologicznych warsztatów badawczych. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Zahorska M. (2020). Sukces czy porażka zdalnego nauczania?, https://www.batory.org.pl/wp-content/uploads/2020/09/Sukces-czy-porazka-zdalnego-nauczania.pdf (dostęp: 10.10.2020).

Pobrania

Pages

119-139

Jak cytować

Michalska, S. (2020) „Szkoła wiejska w czasie pandemii”, Wieś i Rolnictwo, (3 (188), s. 119–139. doi: 10.53098/wir032020/06.

Numer

Dział

Artykuły

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>