Kierunki gospodarowania zasobem własności rolnej skarbu państwa i realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

Autor

  • Waldemar Humięcki Waldemar Humięcki, Agencja Nieruchomości Rolnych, ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa, Polska, whumiecki@anr.gov.pl
  • Bogdan Podgórski Bogdan Podgórski, Agencja Nieruchomości Rolnych, ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa, Polska, bpodgorski@anr.gov.pl

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir032016/09

Słowa kluczowe:

sprzedaż i dzierżawa gruntów, otwarte przetargi publiczne i przetargi ograniczone, zadania ANR

Abstrakt

W artykule podjęto próbę przedstawienia dotychczasowych działań ANR w zakresie realizacji zadań ustawowych, w tym problematyki rozdysponowania nieruchomości i kształtowania ustroju rolnego. Od początku działalności ANR trwale rozdysponowała 3,3 mln ha gruntów, w tym 2,7 mln ha przez sprzedaż, która była dotychczas dominującą formą rozdysponowania. Przedmiotem rozdysponowania była również infrastruktura, głównie przejęta wraz z majątkiem państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej (PPGR). Obecnie po nowelizacji przepisów (Ustawa 2016/1) dzierżawa gruntów jest główną formą, gdzie zakłada się funkcjonowanie wieloletnich dzierżaw, dających możliwość użytkowania gruntów bez angażowania środków finansowych. Obecnie tendencje zmniejszania się powierzchni gruntów w dzierżawie zostały zahamowane poprzez wydzierżawienie gruntów dotychczas nierozdysponowanych i ograniczenie sprzedaży nieruchomości powyżej 2 ha. Analizę zagospodarowania nieruchomości przeprowadzono na podstawie danych pochodzących głównie z raportów z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych, opracowań wewnętrznych i dostępnej literatury przedmiotu. Zaprezentowane wyniki analizy świadczą o dużym zaangażowaniu ANR w prywatyzację nieruchomości oraz wielu złożonych procesach, które dotyczą nieruchomości Zasobu WRSP i rynku prywatnego.

Bibliografia

Góral J., Kulawik J. (2014). „Kapitalizacja subsydiów w rolnictwie”. Prezentacja na konferencji „Osiągnięcia i wyzwania w gospodarce żywnościowej i na obszarach wiejskich w 10 lata po rozszerzeniu UE”, OSSA Congress k. Rawy Mazowieckiej.

Humięcki W. (2016). Agencja Nieruchomości w rękach rad społecznych. Top Agrar, 7, 26–28.

Kulawik J. (2012). WPR w kontekście globalnym. Nakarmić głodnych. Rolnik Dzierżawca, 1 (178), 48–49.

Podgórski B., Świętochowski L. (2015). Gospodarowanie nieruchomościami Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Wieś i Rolnictwo, 3 (168), 157–172.

Sikorska A., Ciodyk T., Zagórski T., Zadura A., Buks B. (2015). Rynek ziemi rolniczej – stan i perspektywy. Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Agencja Nieruchomości Rolnych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Raporty z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych na Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa (1994–2015).

Ustawa 2003. Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 803. z poźn. zm.).

Ustawa 2007. Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz.U. z 2013 r., poz. 173, z 2015 r., poz. 349 oraz z 2016 r., poz. 337).

Ustawa 2011. Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 233, poz. 1382).

Ustawa 2015. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. poz. 349 i 1888 oraz z 2016 r. poz. 337).

Ustawa 2016/1. Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa z dnia 19 października 1991 r (Dz.U. z 2012 r., poz. 1187, z późn. zm.).

Ustawa 2016/2. Ustawa z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2012 r., poz. 803 ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 14.04.2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, Dz.U. z 2016 r., poz. 585).

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

114

Strony

187-202

Jak cytować

Humięcki, W. i Podgórski, B. (2016) „Kierunki gospodarowania zasobem własności rolnej skarbu państwa i realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (3 (172), s. 187–202. doi: 10.53098/wir032016/09.

Numer

Dział

ARTYKUŁ INFORMACYJNY