Uwarunkowania trwałego rozdysponowania nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

Autor

  • Bogdan Podgórski Autor jest Kierownikiem Sekcji Analiz i Prognoz w ZGZ BP Agencji Nieruchomości Rolnych
  • Leszek Świętochowski Autor jest Prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych

Słowa kluczowe:

sprzedaż gruntów ornych, dzierżawa gruntów, przetargi publiczne i ograniczone, zasób mieszkaniowy, zadania ANR

Abstrakt

W artykule podjęto próbę przedstawienia dotychczasowych działań ANR w zakresie realizacji zadań ustawowych, w tym problematyki trwałego rozdysponowania nieruchomości. Od początku swej działalności Agencja trwale rozdysponowała 2,9 mln ha, w tym 2,2 mln ha poprzez sprzedaż, która jest dominującą formą rozdysponowania gruntów. Tego typu postępowaniu podlega również infrastruktura przejęta wraz z majątkiem ppgr, w tym mieszkania byłych pracowników pgr. Pozostające 1,9 mln ha podlega dalszym procesom prywatyzacji. Dzierżawa gruntów zmniejsza się co roku o ponad 100 tys. ha w wyniku rozwiązywania umów dzierżawy i wyłączania z nich części gruntów. Analizę przeprowadzono na podstawie danych pochodzących głównie z raportów z działalności ANR, opracowań wewnętrznych i dostępnej literatury przedmiotu. Zaprezentowane wyniki świadczą o dużym zaangażowaniu Agencji w procesy prywatyzacji oraz o wielu złożonych procesach, które towarzyszą trwałemu rozdysponowaniu nieruchomości.

Bibliografia

Kulawik J., 2012: WPR w kontekście globalnym. Nakarmić głodnych. „Rolnik Dzierżawca” 1 (178): 49.

Nawrocki T., Podgórski B., 2011: Sprzedaż jako dominująca forma rozdysponowania trwałego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. „Wieś i i Rolnictwo” 2 (501): 186–199.

Sikorska A., Ciodyk T., Zagórski T., Zadura A., Buks B., 2011: Rynek ziemi rolniczej – stan i perspektywy. IERiGŻ-PIB, ANR i MRiRW, Warszawa.

Raporty z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych na Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa (1994–2011).

Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2007 r., nr 231, poz. 1700, z późn. zm).

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2003 r., nr 64, poz. 592, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 233, poz. 1382).

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

33

Strony

169-183

Jak cytować

Podgórski, B. i Świętochowski, L. (2012) „Uwarunkowania trwałego rozdysponowania nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (2 (155), s. 169–183. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/393 (Udostępniono: 14 czerwiec 2024).