Stan rozdysponowania nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

Autor

  • Bogdan Podgórski Autor jest Kierownikiem Sekcji Analiz i Prognoz w ZGZ BP Agencji Nieruchomości Rolnych
  • Leszek Świętochowski Autor jest Prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych

Słowa kluczowe:

sprzedaż gruntów ornych, dzierżawa gruntów, przetargi publiczne i ograniczone, zasób mieszkaniowy, zadania ANR

Abstrakt

W artykule podjęto próbę przedstawienia dotychczasowych działań ANR w zakresie realizacji zadań ustawowych, w tym problematyki rozdysponowania nieruchomości. Od początku działalności ANR trwale rozdzieliła 2,9 mln ha, w tym 2,3 mln ha poprzez sprzedaż, która jest dominującą formą rozdysponowania. Przedmiotem tego typu działalności jest również infrastruktura przejęta wraz z majątkiem PGR, w tym mieszkania byłych pracowników. Pozostające 1,8 mln ha podlega dalszym procesom prywatyzacji. Dzierżawa gruntów zmniejsza się co roku o ponad 100 tys. ha w wyniku rozwiązywania umów dzierżawy i wyłączania z nich części gruntów. Analizę przeprowadzono na podstawie danych pochodzących głównie z raportów z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych, opracowań wewnętrznych i dostępnej literatury przedmiotu. Zaprezentowane wyniki świadczą o dużym zaangażowaniu ANR w prywatyzację oraz wielu złożonych procesach, które towarzyszą trwałemu rozdysponowaniu nieruchomości po 20 latach jej funkcjonowania.

Bibliografia

Kulawik J., 2012: WPR w kontekście globalnym, Nakarmić głodnych. „Rolnik Dzierżawca“ 1 (178): 49.

Podgórski B., Świętochowski L., 2012: Uwarunkowania trwałego rozdysponowania nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. „Wieś i Rolnictwo“ 2 (155): 169–183.

Sikorska A., Ciodyk T., Zagórski T., Zadura A., Buks B., 2012: Rynek ziemi rolniczej – stan i perspektywy. IERiGŻ-PIB, ANR i MRiRW, Warszawa.

Raporty z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych na Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa (1994 – 2012).

Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Dz.U. z 2012 r., poz. 1187, z późn. zm.

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Dz.U. z 2012 r., poz. 803.

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Dz.U. nr 233, poz. 1382.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

104

Strony

183-197

Jak cytować

Podgórski, B. i Świętochowski, L. (2013) „Stan rozdysponowania nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (2 (159), s. 183–197. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/448 (Udostępniono: 26 maj 2024).

Numer

Dział

RECENZJE I OMÓWIENIA