Dostępność informacji oraz czynniki utrudniające ubieganie się o dopłaty bezpośrednie

Autor

  • Wawrzyniec Czubak Autor jest pracownikiem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
  • Arkadiusz Sadowski Autor jest pracownikiem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Słowa kluczowe:

dopłaty bezpośrednie, Wspólna Polityka Rolna UE, gospodarstwa rolne

Abstrakt

Praca zawiera wyniki badań ankietowych, dotyczących utrudnień w ubieganiu się o dopłaty bezpośrednie oraz dostępności informacji na temat tej formy wsparcia. Przeprowadzone zostały one na grupie gospodarstw korzystających, poza dopłatami, także z unijnego wsparcia inwestycyjnego. W toku analiz ustalono, że proces aplikowania o dopłaty bezpośrednie oceniany jest przez większość rolników jako stosunkowo łatwy a dostępność informacji jest relatywnie dobra. Zróżnicowanie opinii respondentów wynikało zarówno z odmiennego potencjału produkcyjnego jak i poziomu wykształcenia. Czynności związane z aplikowaniem o dopłaty bezpośrednie zostały uznane za najmniej problematyczne przez rolników posiadających wyższe wykształcenie oraz kierujących gospodarstwami relatywnie dużymi, o wysokiej wartości sprzedaży. Ci sami respondenci najlepiej ocenili także dostępność informacji na temat poszczególnych aspektów funkcjonowania systemu wsparcia bezpośredniego.

Bibliografia

Babuchowska K., Marks-Bielska R., 2010: Płatności bezpośrednie w kontekście inwestycji w gospodarstwach rolnych. „Roczniki Naukowe SERiA” XII, 1.

Czubak W., 2008: Znaczenie czynników wpływających na korzystanie z funduszy rolnych UE. „Roczniki Naukowe SERiA” X, 3.

Czubak W., Sadowski A., 2010: Rola doradztwa rolniczego we wdrażaniu mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce. „Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G – Ekonomika Rolnictwa” 3.

Duczkowska-Małysz K., 1998: Rolnictwo – wieś – państwo. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa,

Dugiel W., 2009: Znaczenie płatności bezpośrednich dla Polski. W: Polityki gospodarcze Unii Europejskiej. Red. E. Kawecka-Wyrzykowska. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa.

Elektroniczny podręcznik statystyki PL, 2011. StatSoft, Kraków (http://www.statsoft.pl).

Goraj L., 2005: Wpływ płatności bezpośrednich na dochody polskich gospodarstw rolnych. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament analiz i strategii (www.cie.gov.pl).

Gospodarowicz M., Kołodziejczyk D., Wasilewski A., 2008: Instytucjonalne czynniki rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich. Synteza wyników badań prowadzonych w okresie 2005–2009. Program Wieloletni 2005–2009. Raport nr 88. IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Kisiel R., Babuchowska K., Marks-Bielska R., 2008: Wykorzystanie dopłat bezpośrednich przez rolników z województwa warmińsko-mazurskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.

Kluba M., 2010: Kierunki i poziom wsparcia rolnictwa indywidualnego środkami unijnymi w województwie kujawsko-pomorskim. W: Fundusze Unii Europejskiej jako czynnik modernizacji rolnictwa polskiego. Red. R. Rudnicki. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Kutkowska B., 2009: Wspieranie dochodów rolniczych przez dopłaty bezpośrednie w gospodarstwach Dolnego Śląska. „Journal of Agrobussines and Rural Development” 2.

Łapińska A., 2010: Wpływ dopłat z funduszy UE i krajowych na sytuację dochodową producentów rolnych. „Roczniki Naukowe SERiA” XII, 2.

Poczta W., 2010: Przemiany w rolnictwie. W: Polska Wieś 2010. Raport o stanie polskiej wsi. Red. J. Wilkin, I. Nurzyńska. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Poczta W., Siemiński P., 2009: Sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych w warunkach WPR UE – próba prognozy do 2013 roku. „Journal of Agrobussines and Rural Development” 3.

Rozporządzenie Rady (WE) NR 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003.

Sadowski A., 2010a: Regionalne zróżnicowanie opłaty pracy własnej w różnych typach gospodarstw rolnych. „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 2.

Sadowski A., 2010b: Ocena możliwości opłaty pracy własnej w różnych typach gospodarstw rolnych w Polsce. „Wieś i Rolnictwo” 2.

Stanisz A., 2007: Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. T. II. StatSoft, Kraków.

Ustawa z dnia z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Dz.U. z 2007 r. nr 35, poz. 217.

Wojtasik B., 2006: Dopłaty bezpośrednie – nowy instrument finansowy w rolnictwie. „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego” 2.

WPR Nowoczesna polityka rozwoju obszarów wiejskich, 2007. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Warszawa.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

38

Strony

138-155

Jak cytować

Czubak, W. i Sadowski, A. (2011) „Dostępność informacji oraz czynniki utrudniające ubieganie się o dopłaty bezpośrednie”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (3 (152), s. 138–155. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/277 (Udostępniono: 20 czerwiec 2024).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ

Inne teksty tego samego autora