Wykorzystanie budżetu jednostek samorządu terytorialnego do realizacji koncepcji rozwoju zrównoważonego na przykładzie gmin o wysokich walorach przyrodniczych na Dolnym Śląsku

Autor

  • Barbara Kutkowska Autorka jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
  • Anna Ogły Autorka jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  • Mirosław Struś Autor jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Słowa kluczowe:

budżet gminy, rozwój zrównoważony, obszary o wysokich walorach przyrodniczych, Dolny Śląsk

Abstrakt

W opracowaniu dokonano analizy dynamiki oraz struktury dochodów i wydatków budżetów dwóch gmin dolnośląskich, na których terenie znajdują się duże obszary terenów prawnie chronionych ze względu na wysoką jakość środowiska przyrodniczego. W strategiach obu gmin wskazano na konieczność przestrzegania zasad ekorozwoju. W latach 2000-2007 dochody badanych gmin wzrosły, w tym gminy Krośnice aż czterokrotnie, przede wszystkim dzięki skutecznemu pozyskiwaniu środków finansowych z funduszy UE. Władze tej gminy przeznaczyły znaczne środki finansowe na inwestycje infrastrukturalne, przede wszystkim na cele komunalne i ochrony środowiska przyrodniczego. Budżet gminy Przemków bazował na dochodach własnych, dotacjach i subwencjach, w nikłym zaś stopniu na dochodach z UE, co ograniczyło możliwości inwestycyjne gminy. Zróżnicowanie skuteczności władz obu gmin w zakresie pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych spowodowało, iż roczne dochody ogółem per capita w gminie Krośnice na tle średniej wojewódzkiej wyraźnie wzrosły, natomiast w gminie Przemków zmniejszyły się, pogłębiając dystans w stosunku do możliwości rozwojowych pozostałych gmin dolnośląskich.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

54

Strony

173-188

Jak cytować

Kutkowska, B., Ogły, A. i Struś, M. (2010) „Wykorzystanie budżetu jednostek samorządu terytorialnego do realizacji koncepcji rozwoju zrównoważonego na przykładzie gmin o wysokich walorach przyrodniczych na Dolnym Śląsku”, Wieś i Rolnictwo, (2 (147), s. 173–188. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/205 (Udostępniono: 21 kwiecień 2024).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ