Odnowa wsi i ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego

Autor

  • Maria Golinowska Autorka jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  • Barbara Kutkowska Autorka jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir.2009.1.142/09

Słowa kluczowe:

odnowa wsi, aktywność lokalna, Dolny Śląsk

Abstrakt

Program odnowy wsi w Polsce został zainicjowany w województwie opolskim, kolejno realizować go zaczęli mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i śląskiego. Celem opracowania jest ocena wykorzystania środków unijnych przeznaczonych na działanie „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” w ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” w latach 2004–2006 na terenie województwa dolnośląskiego. W pracy zaprezentowano również inne przykładowe przedsięwzięcia podejmowane przez mieszkańców Dolnego Śląska związane z odnową wsi.

Bibliografia

Błąd M., 2004: Odnowa wsi sposobem na rozwój obszarów wiejskich w Polsce. „Roczniki Naukowe SERiA” VI, 3: 30–36.

Błąd M., 2007: Przykłady odnowy wsi w Polsce. W: Odnowa wsi w integrującej się Europie. Red. M. Kłodziński, M. Błąd, R. Wilczyński. IRWiR PAN, Warszawa: 195–214.

Cedro-Puszcz J., 2003: Wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości na przykładzie programu regionalnego „Odnowa wsi w województwie opolskim”. W: Przedsiębiorczość – zagadnienia wybrane. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: 31–44.

Dwa lata po akcesji, 2006. ARiMR, Warszawa.

Hanke K., Psyk-Piotrowska E., 2006: Analiza SWOT wdrażania pilotażowego programu LEADER+ na podstawie badań w dwóch gminach. „Wieś i Rolnictwo” 4: 78–79.

Heffner K., 2007: Fundamenty procesu przemian na obszarach wiejskich. W: Odnowa wsi w integrującej sią Europie. Red: M. Kłodziński, M. Błąd, R. Wilczyński. IRWiR PAN, Warszawa: 51–66.

Kaleta A., 1992: Podstawowe założenia odnowy obszarów wiejskich Europy. W: Odnowa wsi – między mitem a nadzieją. Red. M. Wieruszewska. IRWiR PAN, Warszawa: 13–46.

Kamiński R., 2006: Konieczność stosowania metody LEADER w nowym funduszu wiejskim – szansa czy zagrożenie? W: Polska strategia w procesie kształtowania polityki Unii Europejskiej wobec obszarów wiejskich i rolnictwa. Red. J. Wilkin, M. Błąd, D. Klepacka. IRWiR PAN, Warszawa: 147–148.

Kamiński R., 2008: Aktywność społeczności wiejskich. Lokalne inicjatywy organizacji pozarządowych. IRWiR PAN, Warszawa.

Niedźwiecka-Filipiak I., Potyrała J., 2006: Przywrócenie do życia przygranicznej wsi Wrzosówka. Teka Kom. Arch. Urb. Stud. Krajobr. – OL PAN, Warszawa.

Odnowa wsi w integrującej się Europie, 2007. Red. M. Kłodziński, M. Błąd, R. Wilczyński. IRWiR PAN, Warszawa.

Oszmiańska M., Golinowska M., 2007: „Ślężańska Odyseja” szansą rozwoju turystyki gminy Sobótka. W: Agroturystyka – moda czy potrzeba? Red. G.A. Ciepiela, J. Sosnowski. Wydaw. Akademii Podlaskiej, Siedlce. 237–247.

Rok po akcesji, 2005. ARiMR, Warszawa.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 września 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006”. (Dz. U. nr 207, poz. 2117 z 2004 r.).

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. nr 38, poz. 220 z 2008 r.).

Wilczyński R., 1999: Europejski program odnowy wsi – wykorzystanie w woj. opolskim doświadczeń Nadrenii-Palatynatu i Dolnej Austrii. „Wieś i Rolnictwo” 31: 93–108.

Wilkin J., Błąd M., Klepacka D., 2006: Debata nad przyszłością polskiej wsi w Unii Europejskiej. W: Polska strategia w procesie kształtowania polityki Unii Europejskiej wobec obszarów wiejskich i rolnictwa. IRWiR PAN, Warszawa.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

91

Strony

146-165

Jak cytować

Golinowska, M. i Kutkowska, B. (2009) „Odnowa wsi i ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (1 (142), s. 146–165. doi: 10.53098/wir.2009.1.142/09.

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ