Stan przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Dolnego Śląska

Autor

  • Irena Kropsz Autorka jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  • Barbara Kutkowska Autorka jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir.2008.1.138/05

Słowa kluczowe:

województwo dolnośląskie, obszary wiejskie, przedsiębiorczość, bariery rozwoju, rola władz i instytucji lokalnych

Abstrakt

Rozwój przedsiębiorczości powinien stać się podstawowym kierunkiem rozwoju wsi. Podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenach wiejskich pełnią istotne funkcje, a mianowicie zapewniają dodatkowe dochody ludności wiejskiej, tworzą nowe miejsca pracy i zmniejszają bezrobocie, aktywizują lokalną ludność oraz przyczyniają się do poprawy warunków życia. Rozwój działalności pozarolniczej to bardzo dobre rozwiązanie dla ludności zamieszkującej obszary wiejskie, a zwłaszcza dla pracujących w gospodarstwach rolniczych i poszukujących dodatkowych dochodów, mających zrekompensować brak dochodowości działalności rolniczej. W latach 2004-2006 na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska przeprowadzono badania wśród właścicieli firm wiejskich oraz przedstawicieli lokalnych władz, dotyczące rozwoju przedsiębiorczości na tych terenach. Celem badań była analiza stanu przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Badania pozwoliły również na określenie barier i ograniczeń rozwoju przedsiębiorczości w gminach, ocenę roli władz lokalnych we wspieraniu przedsiębiorczości oraz wpływu przedsiębiorczości na rozwój tych obszarów

Bibliografia

Duczkowska-Piasecka M., 1998: Encyklopedia agrobiznesu. Fundacja Innowacja, Warszawa.

Firlej K., 2002: Rola kreowania przedsiębiorczości przez samorządy lokalne w agrobiznesie. Roczniki Naukowe SERiA, IV, 1: 45–49.

Hybel J., 2001: Rola małych i średnich przedsiębiorstw w ograniczaniu bezrobocia w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA III, 1: 123–127.

Kapusta F., 2001: Teoria agrobiznesu. Cz. I. Wydaw. AE we Wrocławiu, Wrocław.

Kłodziński M., 1999: Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich. Aktywizacja gospodarcza terenów wiejskich. IRWiR PAN, Warszawa.

Kołodziejczyk D., 2002: Uwarunkowania społeczno-gospodarcze lokalnego rozwoju gospodarczego. Studia i Monografie 113. IERiGŻ, Warszawa.

Kropsz I., 2003: Rola infrastruktury i przedsiębiorczości w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich. Roczniki Naukowe SERiA V, 4.

Kuciński D., 1999: Przestrzeń operacyjna firmy a jej otoczenie lokalne. W: Lokalne uwarunkowania przedsiębiorczości. Red. K. Kuciński. Monografie i opracowania 459, SGGW, Warszawa. Kutkowska B., 1998: Wpływ działalności pozarolniczej na ekonomikę gospodarstwa rodzinnego. Zeszyty Naukowe AR im. H. Kołłątaja w Krakowie 328: 185–195.

Strużycki M., 2002: Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce lokalnej. W: Marketing w rozwoju regionu. Red. J. Karwowski. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.

Studia nad rozwojem Dolnego Śląska, 2001. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, 5: 21–22.

Woźniak A., 2006: Sposoby wspierania przedsiębiorczości oraz innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 4 (48): 31–40.

Zuzek C.K., 2006. Małe i średnie przedsiębiorstwa jako istota przedsiębiorczości regionalnej. Acta Agraria et Silvestria, Series Agraria, Sekcja Ekonomia XLVI/1.

Zwolińska-Ligaj M., 2007: Funkcje przedsiębiorstw w środowisku lokalnym na przykładzie wybranych gmin województwa lubelskiego. W: Społeczno-ekonomiczne aspekty rozwoju polskiej wsi. Red. M. Błąd, D. Klepacka-Kołodziejska. IRWiR PAN, Warszawa.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

42

Strony

88-103

Jak cytować

Kropsz, I. i Kutkowska, B. (2008) „Stan przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Dolnego Śląska”, Wieś i Rolnictwo, (1 (138), s. 88–103. doi: 10.53098/wir.2008.1.138/05.

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ