Wykorzystanie funduszy strukturalnych UE do realizacji celów rozwojowych na przykładzie wybranych gmin Dolnego Śląska

Autor

  • Barbara Kutkowska Autorka jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
  • Mirosław Struś Autor jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Słowa kluczowe:

fundusze strukturalne, gmina, strategia, inwestycje, obszary wiejskie, Dolny Śląsk

Abstrakt

Opracowanie zawiera próbę określenia roli funduszy unijnych w realizowaniu celów rozwoju zawartych w strategiach gminnych. Do badań wybrano pięć gmin dolnośląskich na których terytoriach znajdują się znaczne powierzchnie obszarów prawnie chronionych z tytułu wysokich walorów środowiska przyrodniczego. Oceniono aktywność władz gmin w pozyskiwaniu środków unijnych, na tle przychodów i wydatków budżetowych, a także ich zadłużenia. Dokonano także charakterystyki osób zajmujących się pozyskiwaniem środków finansowych z funduszy unijnych. Zebrano opinie mieszkańców gmin na temat postrzegania przez nich aktywności władz gminnych w działaniach na rzecz rozwoju.

Bibliografia

Alińska A., 2006: Działalność inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego – skala i źródła finansowania. W: Kierunki zmian w sektorze finansów publicznych w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej. Red. B. Samojlik. Wydawnictwo SGH, Warszawa: 19.

Błażejowska M., 2006: Analiza czynników absorpcji pomocy unijnej na przykładzie jednostek samorządowych. „Zeszyty Naukowe AR – Rolnictwo” LXXXVII: 72–73.

Drejerska N., Kołyska J., 2009: Doświadczenia samorządów w pozyskiwaniu środków z funduszy unijnych na rozwój obszarów wiejskich. „Roczniki Naukowe SERiA” XI, 4: 75.

Dynowska J., Rudowicz E., 2007: Oddziaływanie samorządu terytorialnego na rozwój lokalny gmin. „Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia” 6 (2): 27–35.

Głąbicka K., Grewiński M., 2003: Europejska polityka regionalna. Wydawnictwo Elipsa, Warszawa.

Kłodziński M., 2009: Znaczenie i potrzeba tworzenia strategii rozwoju gminy. „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 2: 33–46.

Kłodziński M., Fedyszak-Radziejowska B., 2003: Dylematy polskiej wsi i polskiego rolnictwa w procesie integracji z Unią Europejską. „Wieś i Rolnictwo” 1 (118): 75–85.

Krukowski K., 2005: Wydatki inwestycyjne gmin wiejskich przed integracją i po integracji z UE. „Roczniki Naukowe AE im. Oskara Langego we Wrocławiu” 1070, 1: 508–511.

Kula G., 2009: Od czego zależy sukces samorządu lokalnego? W: Samorząd lokalny. Od teorii do badań empirycznych. Red. J. Kleer. Wydawnictwo CeDEWu, Warszawa: 60–77.

Kutkowska B., 2007: Możliwości rozwoju obszarów wiejskich zlokalizowanych na terenach o wysokich walorach przyrodniczych. „Wieś i Rolnictwo” 3 (136): 109–130.

Kutkowska B., Ogły A., Struś M., 2010: Wykorzystanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego do realizacji koncepcji rozwoju zrównoważonego na przykładzie gminy o wysokich walorach przyrodniczych na Dolnym Śląsku. „Wieś i Rolnictwo” 2 (147): 173–188.

Łuczka-Bakuła W., Idczak J., 2005: Pomoc publiczna w zakresie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. W: Rolnictwo a rozwój obszarów wiejskich. Red. M. Kłodziński. IRWiR PAN, Szczecin: 319–327.

Okraska A., 2005: Polityka regionalna w Unii Europejskiej. W: Polityka gospodarcza. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Olejniczak A., 2009: Wykorzystanie funduszy unijnych przez jednostki samorządu terytorialnego. „Roczniki Naukowe SERiA” XI, 5: 225.

Pietrzyk I., 2000: Polityka regionalna Unii Europejskiej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Proniewski M., Niedźwiedzki A., 2006: Polityka regionalna. W: Obszary integracji Unii Europejskiej. Red. E. Sulima. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok: 141–146.

Pudlak M., 2004: Europejski Fundusz Społeczny. W: Leksykon integracji – Unia Europejska. Red. W. Bokajła, K. Dziubka. Wydawnictwo Europa, Wrocław: 447–449.

Raport końcowy „Oszacowanie wartości wskaźników odzwierciedlających cele Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013 przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN, 2010. Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego, Wrocław.

Skarbek M., 2004: Zasady funkcjonowania funduszy strukturalnych. „Bank i Rolnictwo” 8: 9–10.

Słomińska B., 2007: Rozwój gmin a wsparcie unijnych funduszy pomocowych Wspólnoty Europejskiej 2 (113): 25.

Smolik J., 2009: Ocena wpływu funduszu Unii Europejskiej na rozwój gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. „Ekspertyzy. Raporty. Komunikaty” 539: 5–28, 42–44.

Szlachta J., 2000: Polityka regionalna Unii Europejskiej. Instytut Gospodarki Światowej, Warszawa.

Tołoczko A. i inni, 2008: Fundusze pomocowe UE. Dotacje dla każdego przedsiębiorcy w okresie 2007–2013. Provent Investment, Kleosin – Ignatki.

Waldziński D., 2005: Polityka regionalna w Polsce w procesie przemian kulturowo-cywilizacyjnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.

Wiatrak A.P., 1999: Fundusze strukturalne Unii Europejskiej w rozwoju obszarów wiejskich. „Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, Rolnictwo”. Część II. Red. S. Paszkowski: 55–70.

Zawalińska K., 2009: Instrumenty i efekty wsparcia Unii Europejskiej dla regionalnego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. IRWiR PAN, Warszawa.

Zublewicz K., 2008: Pozycja ekonomiczna samorządu terytorialnego. W: Samorząd lokalny. Od teorii do badań empirycznych. Red. J. Kleer. Wydawnictwo CeDEWu, Warszawa: 63–76.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

447

Strony

156-181

Jak cytować

Kutkowska, B. i Struś, M. (2011) „Wykorzystanie funduszy strukturalnych UE do realizacji celów rozwojowych na przykładzie wybranych gmin Dolnego Śląska”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (3 (152), s. 156–181. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/278 (Udostępniono: 23 lipiec 2024).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ