Przepływy finansowe między Polską a Unią Europejską w ramach Wspólnej polityki Rolnej na tle wyników ekonomicznych rolnictwa

Autor

  • Andrzej Czyżewski Autor jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
  • Agnieszka Poczta-Wajda Autorka jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
  • Agnieszka Sapa Autorka jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir.2010.2.147/07

Słowa kluczowe:

wsparcie budżetowe, sytuacja dochodowa rolnictwa, przemiany strukturalne, reforma WPR

Abstrakt

Objęcie Polski od 1 maja 2004 roku instrumentami wspólnej polityki rolnej (WPR) stworzyło możliwość dodatkowego finansowania sektora rolno-żywnościowego z budżetu Unii Europejskiej, ale również konieczność współfinansowania i prefinansowania projektów unijnych. W efekcie doszło do wzrostu wydatków na rolnictwo również z krajowego budżetu, co łącznie ze środkami z UE przyczyniło się do poprawy sytuacji dochodowej rolnictwa. Poprawa sytuacji dochodowej w sektorze rolnym nie pociągnęła jednak za sobą pożądanych w polskim rolnictwie przemian strukturalnych. Liczba pracujących w sektorze utrzymuje się na poziomie zbliżonym do okresu przedakcesyjnego, a liczba gospodarstw rolnych uległa jedynie niewielkiemu zmniejszeniu, przy czym ich przeciętna powierzchnia zwiększyła się jedynie o niecałe 5%. Porównanie wyników ekonomicznych i struktury polskiego sektora rolnego wskazuje, że wielkości te kształtują są dużo mniej korzystne niż w większości krajów unijnych. Oznacza to, że kontynuacja mechanizmów WPR ma dla Polski szczególne znaczenie i z perspektywy polskiego sektora rolnego konieczne jest utrzymanie wsparcia w celu kontynuacji przemian w zakresie struktur agrarnych i wytwórczych.

Bibliografia

Charakterystyka gospodarstw rolnych, 2007. GUS, Warszawa.

Charakterystyka gospodarstw rolnych, 2008. GUS, Warszawa.

Czyżewski A., 2006: Rozliczenia budżetowe między Polską a Unią Europejską w sektorze rolno-żywnościowym jako przesłanka poprawy jego konkurencyjności po 2004 roku. W: Agrobiznes 2006, Konkurencja w agrobiznesie – jej uwarunkowania i następstwa. Red. S. Urban. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.

Czyżewski A., 2008: Opinia o projekcie ustawy budżetowej na 2009 r. w części dotyczącej rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych oraz rybołówstwa (dział 0.10 cz. 32, 33, 35, 68), a także planach finansowych na 2009 r. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego, Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Druk sejmowy 1001. Opinie i ekspertyzy OE-97, Kancelaria Senatu, Biuro Informacji i Dokumentacji, Warszawa.

Czyżewski A., 2009a: Budżet rolny 2009, „Top Agrar, Magazyn nowoczesnego rolnictwa” 2.

Czyżewski A., 2009b: Opinia o projekcie ustawy budżetowej na 2009 r. w części dotyczącej rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych oraz rybołówstwa, Dział 0.10 cz. 32, 33, 35, 68, a także planach finansowych na 2009 r. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego, Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Druk Sejmowy nr 1001. „Wieś Jutra” 1 (126).

Czyżewski A., Poczta A., 2007: Dynamika wydatków budżetowych na sektor rolno-żywnościowy w Polsce po wstąpieniu do UE. „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu” IX, 1.

Czyżewski A., Poczta-Wajda A., Sapa A., 2009a: Financial Transfers in Agricultural Sector between Poland and the European Union after Integration. An Attempt to Define a Beneficent. 19th International Conference Working Paper 3 (http://services.bepress.com/itfa/19th/art3).

Czyżewski A., Poczta-Wajda A., Stępień S., 2009b: Future of the CAP in the New Financial Perspective 2014–2020. Challenges and Consequences for Poland. In: Global Challenges and Policie of the European Union – consequences for the ”New Member States”. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.

Goraj L.: Wpływ wspólnej polityki rolnej na dochody polskich gospodarstw rolnych. Prezentacja ze strony internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Poczta W., 2009: Wpływ integracji z UE na sytuację strukturalną, produkcyjną i ekonomiczną polskiego rolnictwa. Ekspertyza przygotowana na zlecenie IERiG, Warszawa.

Polski handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi w 2006 r., 2007. FAPA/FAMMU, Warszawa.

Rezultaty przeglądu Wspólnej Polityki Rolnej, 2008. MRiRW, Departament Programowania i Analiz, Warszawa.

Systematyka i charakterystyka gospodarstw rolnych, 2003. GUS, Warszawa.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

42

Strony

109-122

Jak cytować

Czyżewski, A., Poczta-Wajda, A. i Sapa, A. (2010) „Przepływy finansowe między Polską a Unią Europejską w ramach Wspólnej polityki Rolnej na tle wyników ekonomicznych rolnictwa”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (2 (147), s. 109–122. doi: 10.53098/wir.2010.2.147/07.

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>