Walory naturalnego środowiska jako determinant rozwoju turystyki wiejskiej w Wielkopolsce

Autor

  • Joanna Kałowska Autorka jest doktorantką w Katedrze Geografii Turyzmu Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu
  • Agnieszka Poczta-Wajda Autorka jest doktorantką w Katedrze Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu

Słowa kluczowe:

walory krajobrazowe, turystyka wiejska

Abstrakt

Obszary wiejskie stanowią cenne środowisko oraz stwarzają odpowiednie warunki dla rozwoju turystyki. Nasilająca się skłonność do wyjazdów w celach turystycznych na tereny wiejskie wartościowe przyrodniczo wiąże się z upowszechnianą na świecie ideą zrównoważonego rozwoju oraz z rosnącą w wyniku tego świadomością prośrodowiskową społeczeństw. Wiejska przestrzeń rekreacyjna oraz jej walory krajobrazowe mają zasadniczy wpływ na rozwój gospodarki turystycznej na terenach wiejskich. W artykule podjęto próbę identyfikacji walorów krajobrazowych województwa wielkopolskiego oraz dokonania typologii i oceny obszarów wiejskich województwa pod względem ich przydatności dla rozwoju turystyki. Przedmiotem badań były walory krajobrazowe województwa wielkopolskiego w przekroju 31 powiatów z uwzględnieniem czynników mierzalnych, współokreślających walory krajobrazowe obszarów wiejskich: powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona (w % powierzchni ogólnej), lesistość (w % powierzchni ogólnej), jeziorność (w % powierzchni ogólnej), udział łąk i pastwisk w całości użytków rolnych (w %), liczba pomników przyrody na 1 km2. W badaniach wykorzystano następujące metody badawcze: grupowanie wielowymiarowe metodą Warda, waloryzacja grup miernikiem syntetycznym oraz regresja liniowa wielu zmiennych. Z przeprowadzonych analiz wynika, iż północne rejony Wielkopolski posiadają większy potencjał do wspomnianego rozwoju. Natomiast czynnikami, które w najwyższym stopniu wpływają na liczbę gospodarstw turystycznych w danym powiecie, są: jeziorność, lesistość oraz liczba pomników przyrody na jeden kilometr kwadratowy.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

56

Strony

115-128

Jak cytować

Kałowska, J. i Poczta-Wajda, A. (2008) „Walory naturalnego środowiska jako determinant rozwoju turystyki wiejskiej w Wielkopolsce”, Wieś i Rolnictwo, (2 (139), s. 115–128. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/76 (Udostępniono: 11 grudzień 2023).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ