Polityka rozwoju obszarów wiejskich w Polsce (UE) – zbędny wydatek czy konieczność?

Autor

  • Iwona Nurzyńska dr Iwona Nurzyńska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, Polska, iwona.nurzynska@gmail.com
  • Mirosław Drygas dr Mirosław Drygas, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, Polska, mdrygas@irwirpan.waw.pl

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir022018/09

Słowa kluczowe:

nowe wyzwania, polityka rozwoju obszarów wiejskich, Wspólna Polityka Rolna, spójność terytorialna

Abstrakt

Polityka rozwoju obszarów wiejskich jest odpowiedzią na zmieniającą się rolę i miejsce rolnictwa w strukturze gospodarki. Ponad 75% zatrudnionych na obszarach wiejskich w Polsce nie ma już związków z gospodarstwem rolnym, czerpiąc dochody ze źródeł pozarolniczych. Celem rozważań autorów w niniejszym artykule jest wykazanie, że współczesne obszary wiejskie w Polsce i Europie potrzebują skutecznej polityki wsparcia, szczególnie w obszarze kreowania dobrej jakości pozarolniczych miejsc pracy. Główny wniosek, jaki formułują autorzy, to konieczność zmiany paradygmatu rozwojowego obszarów wiejskich, w którym aktywne wykorzystanie dostępnych zasobów (endo- i egzogennych) ulokowanych na obszarach wiejskich jest aktualnie konieczne i niezbędne, aby odpowiadać na globalne wyzwania. Analiza prowadzona jest na podstawie literatury przedmiotu, która naświetla uwarunkowania realizowania takiej polityki w Unii Europejskiej i Polsce, oraz wyniki badań własnych autorów.

Bibliografia

AgraFacts, nr 01–18, 10.01.2018. DOI: https://doi.org/10.1055/a-0573-1832

A better future for Europe’s rural areas. (2017). Rada Europy. Raport CG33(2017)16 final, 19.10.2017, https://rm.coe.int/a-better-future-for-europe-s-rural-areas-governance-committee-rapporte/168074b728 [dostęp: 30.06.2017].

Cork 1.0 Declaration (1996). Towards an integrated rural development policy. http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leader2/dossier_p/en/dossier/cork.pdf [dostęp: 30.06.2017].

Cork 2.0 Declaration. (2016). A Better Life in Rural Areas. https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/events/2016/rural-development/cork-declaration-2-0_en.pdf [dostęp: 30.06.2017].

Draft report on the next MFF: Preparing Parliament’s position on the MFF post 2020 (2017/2052(INI)), Committee on Budgets, European Parliament, 10.01.2018.

Drygas M. (2016). Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE. Studia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, 4 (48), 101–122.

Drygas M., Nurzyńska I. (2015). Zrównoważona intensyfikacja – mit czy realna szansa? W: Ł. Hardt, D. Milczarek-Andrzejewska (red.). Ekonomia jest piękna? (s. 336–350). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Falkenberg K. (2016). Sustainability Now! A European Vision for Sustainability. European Political Strategy Centre, 18.

Fresco L.O., Poppe K.J. (2016). Towards a Common Agricultural and Food Policy. Wageningen. DOI: https://doi.org/10.18174/390280

The Future of Food and Farming, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and Committee of the Regions. European Commission, Brussels 29,11,2017, COM (2017) 713 final.

Halamska M. (2013). Wiejska Polska na początku XXI wieku. Rozważania o gospodarce i społeczeństwie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Kłodziński M. (2011). Rozwój poza rolniczej przedsiębiorczości wiejskiej. W: A. Bołtromiuk (red.). Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju gmin objętych siecią NATURA 2000 (s. 213–240). Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.

The need for a White Paper on Rurality from a local and regional perspective. For a European rural agenda after 2020. European Committee of the Regions. Commission for Natural Resources, Brussels, styczeń 2017.

A new modern Multiannual Financial Framework for a European Union that delivers efficiently for its priorities post – 2020, Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council and Council. European Commission, Brussels 14.02.2018, COM (2018) 98 final.

Nurzyńska I. (2016). Przyczyny i przejawy peryferyjności obszarów wiejskich w Polsce. Wieś i Rolnictwo, 2, 123–139. DOI: https://doi.org/10.53098/wir022016/05

Nurzyńska I. (2018). The Role of the CAP in Stimulating Rural Jobs, artykuł przyjęty do druku w Journal of Agribusiness and Rural Development.

OECD (2006). The New Rural Paradigm: Policies and Governance. Paris. DOI: https://doi.org/10.1787/9789264023918-en

OECD (2016). OECD Regional Outlook 2016. Productive Regions for Inclusive Societies. Paris: OECD Publishing. http://www.oecd.org/cfe/regional-policy/rural-policy-3.0.pdf [dostęp: 30.06.2017].

Reorientation of EFARD funding after 2020 (EFARD – RESET). Saxon State Ministry of the Environment and Agriculture, 21.06.2016, Dresden.

Rural proofing. Practical guidance for access impact s of policies on rural areas. Department of Environment, Food and Rural Affairs, 2017.

Van der Ploeg J.D. (2016). After CAP Towards an integrated rural development policy 2.0. Opublikowane 31.10.2016, ARC.

Van der Ploeg J.D. et al. (2000). Rural Development: From Practices and Policies towards Theory. Sociologia Ruralis, 40 (1), 391–408, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467-9523.00156/epdf [dostęp: 5.05.2017]. DOI: https://doi.org/10.1111/1467-9523.00156

Wilkin J. (2008). Ewolucja paradygmatów rozwoju obszarów wiejskich. Wieś i Rolnictwo, 3 (140), 18–28.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

430

Strony

169-187

Jak cytować

Nurzyńska, I. i Drygas, M. (2018) „Polityka rozwoju obszarów wiejskich w Polsce (UE) – zbędny wydatek czy konieczność?”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (2 (179), s. 169–187. doi: 10.53098/wir022018/09.

Inne teksty tego samego autora

<< < 1 2