Rola instytucji w procesie promowania i rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich

Autor

  • Iwona Nurzyńska Autorka jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Słowa kluczowe:

przedsiębiorczość wiejska, źródła finansowania, luka finansowa, instytucje, otoczenie zewnętrzne przedsiębiorczości, sieciowanie, KSOW

Abstrakt

Artykuł analizuje znaczenie instytucji w rozwoju przedsiębiorczości i wsparcia przedsiębiorstw na terenach wiejskich oraz wskazuje najważniejsze uwarunkowania instytucjonalne sprzyjające i hamujące powstawanie oraz rozwój przedsiębiorstw na wsi. Autorka na podstawie własnych badań postuluje konieczność wdrożenia innowacyjnej kompleksowej sieci wsparcia przedsiębiorstw od momentu kreowania pomysłu na biznes i kształtowanie kluczowych kompetencji biznesowych, poprzez wsparcie finansowe, do mentoringu dla istniejących już firm wiejskich. Do wdrożenia takiego systemu zaproponowano wykorzystanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW).

Bibliografia

Doing Business 2011, 2011. Raport Banku Światowego, Washington D.C.

Drucker P.F., 2002: Discipline of Innovation. „Harvard Business Review”, August.

Economic Freedom of the World, 2010. Annual Report. J.G. Gwartney, J.C. Hall, R. Lawson, Economic Freedom Network (www.freetheworld.om).

Entreprenurship Survey of the EU25. Secondary analysis. Poland (http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/survey/static2008/poland_static_en.pdf).

Fukuyama F., 2003: Kapitał społeczny. W: Kultura ma znaczenie. Red. L.E. Harrison, S.P. Huntington. Zysk i S-ka, Kraków.

Gorynia M., 1999: Przedsiębiorstwo w nowej ekonomii instytucjonalnej. „Ekonomista” 6, Miscellanea.

Kent C.A., 1991: Rola przedsiębiorcy w gospodarce. W: D.R. Kamerschen, R.B. McKenzie, C. Nardinelli: Ekonomia. Fundacja Gospodarcza NSZZ Solidarność, Gdańsk.

Models to Reduce the Disproportionate Regulatory Burden on SMEs, 2007. Report of the Expert Group. Komisja Europejska, Executive Report, maj.

North D.C., 1997: Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge University Press, New York.

Nurzyńska I., 2011: Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce. IRWiR PAN, Warszawa.

Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, 2010. Raport PARP, Warszawa.

Przedsiębiorczość w Polsce, 2010: Raport Ministerstwa Gospodarki, Warszawa.

Putnam R.D., 2008: Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

Samuelson P., Nordhaus W.D., 1989: Economics. McGraw-Hill Book Company, New York.

Schumpeter J.A., 1995: Kapitalizm, socjalizm, demokracja. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Sierocińska K.: Kapitał społeczny. Definiowanie, pomiar i typy (http://www.inepan.waw.pl/pliki/studia_ekonomiczne/Studia%202011%201%204%20sierocinska.pdf).

Strategia lizbońska, 2000 (http://www.euractiv.com/en/future-eu/lisbon-agenda/article-117510).

Szczepaniec M., 2007: Wielkość firmy a wzorce korzystania z usług bankowych. Bank i Kredyt, lipiec (http://www.bankikredyt.nbp.pl/content/2007/2007_07/szczepaniec.pdf).

The Global Competitiveness Report 2009–2010, 2011. WEF, styczeń. Theory and Evidence, 2006. Volume I. The SME Financing Gap, OECD.

Understanding and Measuring Social Capital: a Multidisciplinary Tool for Practitioners. T I., 2002. World Bank.

Valdez J.: The entrepreneurial ecosystem: toward a theory of new business formation (http://www.sbaer.uca.edu/research/sbida/1988/PDF/11.pdf).

Warunki powstawania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw powstałych w latach 2005–2009, 2011. GUS, Warszawa.

Wilkin J., 2005: Teoria wyboru publicznego – homo oeconomicus w sferze polityki. W: Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy i funkcjonowania sfery publicznej. Red. J. Wilkin. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

58

Strony

106-126

Jak cytować

Nurzyńska, I. (2011) „Rola instytucji w procesie promowania i rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (3 (152), s. 106–126. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/275 (Udostępniono: 26 maj 2024).

Numer

Dział

ROZPRAWY I STUDIA