Uwarunkowania instytucjonalne rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Autor

  • Iwona Nurzyńska Autorka jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Słowa kluczowe:

matryca instytucjonalna, przedsiębiorczość wiejska, bariery rozwoju, lepsze regulacje, kapitał społeczny

Abstrakt

W artykule autorka analizuje instytucjonalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości i powstawania nowych miejsc pracy na terenach wiejskich. Na podstawie własnych badań i analizy międzynarodowych badań porównawczych stawia tezę, że Polska zbyt wolno wprowadza niezbędne zmiany otoczenia instytucjonalnego rozwoju i wsparcia przedsiębiorczości, a odnotowywany postęp w likwidowaniu barier jest niewystarczający i występuje w dziedzinach najsłabiej oddziałujących na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, szczególnie tych funkcjonujących na obszarach wiejskich.

Bibliografia

Czapiński J., 2007: Kapitał społeczny. W: Diagnoza społeczna 2007. Red. J. Czapiński, T. Panek (http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2007.pdf).

Doing Business 2004. Understading Regulation, 2003. World Bank, Washington D.C. (http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB04-FullReport.pdf).

Doing Business 2011. Making a Difference for Entrepreneurs, 2010. World Bank, Washington D.C. (http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB11-FullReport.pdf).

Doing Business 2012. Doing Business in More Transparent World, 2011. World Bank, Washingron D.C. (http:// www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB12-FullReport.pdf).

Doing Business 2013. Smarter Regulation for Small and Medium-Size Enterprises, 2012. World Bank, Washington D.C. (http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB13-full-report.pdf).

Fedyszak-Radziejowska B., 2008: Polska wieś w cztery lata po akcesji – wymiar demarginalizacji. W: Raport o stanie wsi. Polska wieś 2008. Red. I. Nurzyńska, J. Wilkin. FDPA, Warszawa.

Frenkel I., 2006: Tendencje demograficzne na obszarach wiejskich. W: Raport o stanie wsi. Polska wieś 2006. Red. I. Nurzyńska, J. Wilkin. FDPA, Warszawa.

Frenkel I., 2012: Ludność wiejska. W: Raport o stanie wsi. Polska wieś 2012. Red. I. Nurzyńska, J. Wilkin. FDPA, Warszawa.

Global Competitiveness Report 2009–2010, 2011. World Economic Forum.

Gorynia M., 1999: Przedsiębiorstwo w nowej ekonomii instytucjonalnej. „Ekonomista” 6: 778–790.

Hodgson G.M., 2006: What are Institutions? ”Journal of Economic Issues” XL, 1.

Jaworski W., 2004: Transformacja w obszarze banków. W: Polska transformacja ustrojowa. Próba dyskursu – zarys perspektyw. Fundacja Innowacja i WSSE, Warszawa.

Models to Reduce the Disproportionate Regulatory Burden on SMEs Report of the Expert Group, 2007. Komisja Europejska, Bruksela (http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/support_measures/regmod/regmod_en.pdf).

North D.C., 1994: Economic Performance Through Time. ”The American Economic Review” 83, 3.

North D.C., 1997: Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge University Press, New York.

North D.C., 2003: Understanding the Process of Economic Change, Mercatus Center at George Mason University (http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnacx402.pdf).

North D.C., 2005: Understanding the Process of Economic Change. Princeton University Press, Princeton, NJ.

Nurzyńska I., 2006: Nowe podstawy systemu finansowania rolnictwa i rozwoju wsi. W: Raport o stanie wsi. Polska wieś 2006. Red. I. Nurzyńska, J. Wilkin. FDPA, Warszawa.

Nurzyńska I., 2011: Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce. IRWiR PAN, Warszawa.

Nurzyńska I., 2012: Syntetyczny obraz krajowej i unijnej polityki wobec obszarów wiejskich. W: Raport o stanie wsi. Polska wieś 2012. Red. I. Nurzyńska, J. Wilkin. FDPA, Warszawa.

Nurzyńska I. i in., 2010: Bariery instytucjonalne rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. EFRWP, Warszawa.

Pigou A.C., 1932: The Economics of Welfare. Macmillan and Co., London.

Przedsiębiorczość w Polsce 2012, 2012. Raport Ministerstwa Gospodarki, Warszawa (http://www.mg.gov.pl/files/upload/16727/Raport_Przedsiębiorczość%20w%20Polsce.pdf).

Raport o sytuacji mikro i małych firm, 2013. Bank PeKaO S.A. (http://www.pekao.com.pl/binsource/f/00/Raport_2013_pol.pdf).

Rogowski W., Rudecka I., 2011: Demaskacja społeczna (whistleblowing) i jej konsekwencje w obszarze administracji publicznej i przedsiębiorczości – badanie pilotażowe. Raport na zlecenie Kancelarii Senatu. Instytut Allerhanda, Biuro Analiz i Dokumentacji, Warszawa.

Small Business Act for Europe. Komisja Europejska (http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/).

Stankiewicz W., 2012: Ekonomika instytucjonalna. Warszawa (http://pwsbia.edu.pl/pdf_files/Waclaw_Stankiewicz_Ekonomika_Istytucjonalna_III.pdf).

Trojanowska M., 2008: Analiza stanu technicznego sieci niskiego napięcia na terenach wiejskich Podkarpacia (http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/Motrol10/trojanowska_2.pdf).

Wilkin J., 2005: Teoria wyboru publicznego – homo oeconomicus w sferze polityki. W: Red. J. Wilkin. Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy i funkcjonowania sfery publicznej. Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa.

World Development Report 2002 (http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/2001/10/05/000094946_01092204010635/Rendered/PDF/multi0page.pdf).

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

71

Strony

119-137

Jak cytować

Nurzyńska, I. (2013) „Uwarunkowania instytucjonalne rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (3 (160), s. 119–137. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/456 (Udostępniono: 26 maj 2024).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ