Europejska polityka spójności po 2014 roku a rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Założenia, możliwe rozwiązania, potencjalne skutki

Autor

  • Iwona Nurzyńska Autorka jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Słowa kluczowe:

europejska polityka spójności (EPS), wieloletnie ramy finansowe (Multiannual Financial Framework), budżet ogólny UE, umowa partnerstwa, strategia Europa 2020, rozwój obszarów wiejskich

Abstrakt

W artykule poddano analizie wyniki negocjacji dotyczących wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej na lata 2014–2020 i ich wpływ na możliwe kierunki wykorzystania funduszu UE w świetle krajowych propozycji wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej i polityki spójności. W tym kontekście artykuł analizuje nowy zintegrowany system zarządzania funduszami UE po 2014 roku, a także procedurę uchwalania i specyfikę budżetu UE jako kluczowego instrumentu integracji europejskiej w okresie 2014–2020.

Bibliografia

Decyzja Rady 70/243/EWWiS, EWG, Euratom z 21 kwietnia 1970 r. Dz. Urz. 1970, L 94.

Decyzja Rady 85/257 z 7 maja 1985 r. Dz. Urz. 1985, L 128.

Decyzja Rady 2000/597/WE z 29 września 2000 r. Dz. Urz. 2000, L 253.

Elements for a Common Strategic Framework 2014 to 2020 the European Regional Development Fund the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund, 2012. Commission Staff Working Document, Brussels, 14.3.2012, SWD(2012) 61 final, Part I (http://ec.europa.eu/esf/BlobServlet?docId=386&langId=en).

Elementy wspólnych ram strategicznych na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, 2012. Dokument roboczy Komisji Europejskiej, Bruksela.

Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, 2010. Komunikat Komisji Europejskiej, Bruksela, (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:PL:PDF).

General Budget of the EU for the Financial Year 2007, 2007. European Commission, Brussels – Luxembourg.

General Budget of the EU for the Financial Year 2010, 2010. European Commission, Brussels – Luxembourg.

Grosse T.G., b.d.: Wybrane koncepcje teoretyczne i doświadczenia praktyczne dotyczące rozwoju regionów peryferyjnych. Ekspertyza dla MRR przygotowana w ramach prac nad Strategią rozwoju Polski Wschodniej do 2020 roku (http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/poziom_regionalny/strategia_rozwoju_polski_wschodniej_do_2020/dokumenty/Documents/375180a6a5694a818fe987b3595bf6ecGrosse.pdf).

Grosse T.G. (red.), 2004: Polska wobec nowej polityki spójności Unii Europejskiej. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.

Interinstitutional Agreement between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, cooperation in budgetary matters and on sound financial management, 2013 (http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st11/st11298.en13.pdf).

Kłodziński M., red. 2008: Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie lat 2014-2020. IRWiR PAN, Warszawa.

Kurs na innowacje. Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu? 2011. Fundacja GAP, Kraków (http://k.wnp.pl/f/025/139/kurs_na_innowacje.pdf).

Lambooy J., 2005: Innovation and Knowledge: Theory and Regional Policy. “European Planning Studies” 13, 8.

Nurzyńska I., 2011: Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce. IRWiR PAN, Warszawa.

Oręziak L., 2009: Finanse Unii Europejskiej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Polityka spójności po 2013 r., 2008. Pożądane kierunki reformy. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

Program uproszczeń dotyczący wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020, 2012. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela.

Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Założenia umowy partnerstwa, 2013. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa. (http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/Fundusze_Europejskie_2014_2020/Documents/Zał_UP).

Projekt PROW – Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (2013); (http://www.minrol.gov.pl/pol/content/download/42744/236175/file/26_07_13_Projekt%20PROW.pdf).

Rosner A., red. 2002: Wiejskie obszary kumulacji barier rozwojowych. IRWiR PAN, Warszawa.

Russel P., 2012: Ewolucja wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej. „Studia BAS” 3 (31) (http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/6BB4E8FB6B3DFF1FC1257A84004CA5A8/$file/Strony%20odStudia_BAS_31-4.pdf).

Stanowisko Rządu w sprawie polityki spójności po 2013 roku, 2012. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów, Warszawa (http://www.mrr.gov.pl/fundusze/Fundusze_Europejskie_2014_2020/Negocjacje_2014_2020/Stanowiska_Rzadu_RP/Documents/stanowiska_rzadu_do_pakietu_ps.pdf).

SZRWRR – Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012–2020, 2012. Monitor Polski z 9 listopada 2012 r, poz. 839.

The Community Budget, 2008. Facts in Figures. Office for Official Publications of the EC, Brussels – Luxembourg.

The European Union Budget at a Glance, 2010. European Commission, Brussels (http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/glance/budget_glance_en.pdf).

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:FULL:PL:PDF).

Uchwała nr 163 Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Zalecenia Rady w sprawie krajowego programu reform Polski z 2013 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Polskę programu konwergencji na lata 2012–2016. Rada Europejska, Bruksela (http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/csr2013_poland_pl.pdf).

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

43

Strony

98-115

Jak cytować

Nurzyńska, I. (2013) „Europejska polityka spójności po 2014 roku a rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Założenia, możliwe rozwiązania, potencjalne skutki”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (4 (161), s. 98–115. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/469 (Udostępniono: 23 lipiec 2024).

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ