Polska wieś w UE: esej o (brakującej) „Wielkiej Narracji”

Autor

  • Izabella Bukraba-Rylska Autorka jest pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Słowa kluczowe:

Unia Europejska, „gospodarka wielkoprzestrzenna”, Mitteleuropa, Paneuropa, Grossraumwirtschaft

Abstrakt

Artykuł dotyczy brakującego w polskiej debacie o naszej obecności w UE pytania (stawianego z punktu widzenia spraw wsi i rolnictwa). Pytanie to dotyczy naszego miejsca i celu, które mogą być określone w perspektywie długiego trwania i rozległej przestrzeni. Wobec braku własnej „Wielkiej Narracji" zasadne jest sięgnięcie po inspiracje zaczerpnięte od zachodnich autorów. Sugerują oni, że możliwe jest postrzeganie UE jako kolejnej już w europejskiej historii wersji projektu „gospodarki wielkoprzestrzennej", podobnej do innych (np. Mitteleuropa, Paneuropa czy Grossraumwirtschaft).

Bibliografia

Bello W. 2011: Wojny żywnościowe. Książka i Prasa, Warszawa.

Berger P. 1995: Rewolucja kapitalistyczna. Pięćdziesiąt tez o dobrobycie, równości i wolności. Seria Terminus, t. 5. Oficyna Naukowa, Warszawa.

Błąd M. 2009: Rolnictwo jako „przechowalnia” nadwyżek siły roboczej w okresie transformacji systemowej w Polsce. Wieś i Rolnictwo nr 4.

Boudon R. 2008: Efekt odwrócenia. Oficyna Naukowa, Warszawa.

Budzich-Szukała U. 2008: Program LEADER w Polsce – sposób na aktywizację wsi. [w:] Polska wieś 2008, J. Wilkin, I. Nurzyńska (red.). FDPA, Warszawa, s. 117–130.

Chodorowski J. 1972: Niemiecka doktryna gospodarki wielkiego obszaru (Grossraumwirtschaft): 1800–1945. Ossolineum, Wrocław.

Coudenhove-Kalergi R. 1924: Pan-Europa. Verlag, Wien-Leipzig.

Curzytek J. 1928: Badania nad rentownością gospodarstw włościańskich. PINGW, Warszawa.

Czyżewski A. 2010: Co dała integracja europejska polskiej wsi – w opinii ekonomisty. [w:] Polska wieś 2010. J. Wilkin, I. Nurzyńska (red.). FDPA, Warszawa, s. 159–168.

Czyżewski A., Henisz-Matuszak A. 2006: Rolnictwo UE i Polski. WSE, Poznań.

Domański H., Rychard A., Śpiewak P. 2005: Polska – jedna czy wiele? Trio, Warszawa.

Drygas M. 2011: Koszty transakcyjne ponoszone przez ARiMR na pozyskiwanie wsparcia unijnego dla polskiej wsi i rolnictwa w latach 2004–2010. Wieś i Rolnictwo nr 2.

Dzun W. 2009: Kształtowanie się nowej struktury własnościowej i prawno-organizacyjnej producentów rolnych w Rosji. Wieś i Rolnictwo nr 4.

Dzun W. 2013: Referat. Seminarium IRWiR PAN.

Frenkel I. 2012: Ludność wiejska. [w:] Polska wieś 2012, J. Wilkin, I. Nurzyńska (red.). FDPA, Warszawa, s. 15–64.

Gombrowicz W. 1986: Dzienniki. Wyd. Literackie, Kraków.

Gorzelak G. 2009: Fakty i mity rozwoju regionalnego. Studia Regionalne i Lokalne nr 2 (36).

Grabski W. 1936: System socjologii wsi. Roczniki Socjologii Wsi.

Grzelak Z. 1994: Społeczności wiejskie w środkowym regionie kraju. IRWiR PAN, Warszawa.

Halamska M. 2013: Wiejska Polska na początku XXI wieku. Euroreg, Warszawa.

Hayek A.F. von 2004: Zgubna pycha rozumu. Arcana, Warszawa.

Hykawa R. (red.) 2005: Doświadczenia pierwszego roku członkostwa. UKIE, Warszawa. Jednym kawior, drugim kaszanka. The Times z 11 listopada 2002, (za: Forum nr 51/2002 s. 6).

Judt T. 1998: Wielkie złudzenie? Esej o Europie. PWN, Warszawa.

Judt T. 2008: Powojnie. Rebis, Poznań.

Józwiak W. 2003: Wpływ integracji na sytuację polskich gospodarstw. [w:] Dostosowanie polskiego rynku rolnego do wymogów UE. IER, Warszawa.

Kahrs H. 2000: Od „gospodarki wielkoprzestrzennej” do „nowego porządku”. O strategicznej orientacji elit niemieckich w latach 1932–1943. [w:] Nazizm, Trzecia Rzesza a procesy modernizacji, H. Orłowski (red.). Wyd. Poznańskie, Poznań, s. 465–487.

Kamiński R. 2011: Oddolnie czy odgórnie – jak program LEADER wpływa na społeczności wiejskie? [w:] Między interwencją a interakcją, I. Bukraba-Rylska (red.). IRWiR PAN, Warszawa, s. 65–93.

Klank L. 2012: Społeczno-ekonomiczne kwestie integracji polskiego rolnictwa z UE. [w:] Uwarunkowania ekonomiczne polityki rozwoju polskiej wsi i rolnictwa, M. Drygas, K. Zawalińska (red.). IRWiR PAN, Warszawa, s. 201–224.

Koraszewski A. 1992: Wielki poker. Książka i Prasa, Warszawa.

Kowalik T. 2009: Polska transformacja. Muza SA, Warszawa.

Knieć W. 2009: Władza w LGD. Pomiędzy realnym a skolonizowanym partnerstwem. [w:] Tworzenie partnerstw lokalnych i ich sieci na obszarach wiejskich, K. Wasielewski (red.). WSP, Bydgoszcz, s. 27–48.

Koseła K. i in. (red.) 2002: Tożsamość Polaków a UE. IS UW, Warszawa.

Krasnodębski Z. 2003: Demokracja peryferii. słowo/obrazterytoria, Gdańsk.

LaCapra D. 2010: Powrót do pytania o to, co ludzkie i zwierzęce. [w:] Teoria wiedzy o przeszłości, E. Domańska (red.). Wyd. Poznańskie, Poznań, s. 417–474.

Ludkiewicz Z. 1919: Polityka agrarna. Komitet Wydawniczy: Podręczniki Akademickie, Warszawa.

Lyotard J.-F. 1997: Kondycja ponowoczesna. Aletheia, Warszawa.

Łossowski P. 1983: Dziesięć wieków Europy. PWN, Warszawa.

Mączak A. 2003: Nierówna przyjaźń. FNP, Wrocław.

Michałek J. i inni (red.) 2003: Od liberalizacji do integracji Polski z Unią Europejską. Mechanizmy i skutki gospodarcze. INE UW, Warszawa.

Michna W. 2008: Współczesna rola rolniczych i wiejskich organizacji. Realia nr 6.

Middelaar L. van 2011: Przejście do Europy. Historia pewnego początku. Aletheia, Warszawa.

Nurzyńska I. 2012: Syntetyczny obraz krajowej i unijnej polityki wobec obszarów wiejskich. [w:] Polska wieś 2012, J. Wilkin, I. Nurzyńska (red.). FDPA, Warszawa, s. 175–202.

Orłowski H. (red.) 2000: Nazizm, Trzecia Rzesza a problemy modernizacji. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.

Patel R. 2010: Wartość niczego. Muza SA, Warszawa.

Poczta W. 2012: Przemiany w rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem przemian strukturalnych. [w:] Polska wieś 2012, J. Wilkin, I. Nurzyńska (red.). FDPA, Warszawa, s. 65–100.

Polska w Unii Europejskiej, doświadczenia pierwszego roku członkostwa 2005. Urząd Komitetu Strategii Europejskiej.

Popper K. 1992: Wiedza bez podmiotu poznającego. PWN, Warszawa.

Przybysz K. 1983: Chłopi polscy wobec okupacji hitlerowskiej. IPN, Warszawa.

Saryusz-Wolski J. 2002: Ekonomiczny apartheid. Die Welt z 28 listopada 2002 (za: Forum nr 49/2002, s. 4).

Schlosser E. 2005: Kraina fast foodów. Muza SA, Warszawa.

Schroeder G. 2000: Wartości europejskie i suwerenność narodowa. Die Welt z 10 stycznia 2000 r. (za: Forum nr 13/2000, s. 14).

Sippo G. 1932: Europejska Unia Celna. Przegląd Górniczo-Hutniczy nr 7.

Smędzik K. 2011: Recenzja: H. Czakowska „Sytuacja finansowa gospodarstw mleczarskich”, Białystok 2010. Wieś i Rolnictwo nr 1.

Stanny M. 2012: Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce – pomiar zjawiska złożonego. [w:] Rozwój wsi i rolnictwa w Polsce, A. Rosner (red.). IRWiR PAN, Warszawa, s. 93–116.

Staniszkis J. 2002: Wywiad. Nowa Res Publica nr 5.

Staszyński L. 2010: Wieś na wstecznym biegu. KMS, Warszawa.

Stolik dla ubogich. International Herald Tribune z 13 czerwca 2002 (za: Forum nr 29/2002, s. 19).

Strzelecki J. 1989: Socjalizmu model liryczny. Czytelnik, Warszawa.

Szemberg A. 2003: Indywidualne gospodarstwa rolne w świetle statystyki GUS z 2000 r. IER, Warszawa.

Tanewski P. 1997: Z historii idei Paneuropy gospodarczej. Ekonomista nr 3.

Toynbee A., Ikeda D. 1999: Wybierz życie. Dialog o ludzkiej przyszłości. PWN, Warszawa.

Tracy M. 1997: Polityka rolno-żywnościowa w gospodarce rynkowej. PWN, Warszawa.

Wasielewski K. 2013: Młodzież wiejska na uniwersytecie. UMK, Toruń.

Wilczyński R. 2008: Programy odnowy wsi w Polsce. [w:] Polska wieś 2008, J. Wilkin, I. Nurzyńska (red.). FDPA, Warszawa, s. 99–116.

Wilkin J. 2012: Polska wieś 2012 – główne tendencje, zjawiska i problemy. [w:] Polska wieś 2012, J. Wilkin, I. Nurzyńska (red.). FDPA, Warszawa, s. 9–14.

Zawalińska K. 2011: Wpływ WPR na rozwój gospodarczy regionów Polski. [w:] Rozwój obszarów wiejskich w Polsce, I. Nurzyńska, M. Drygas (red.). IRWiR PAN, Warszawa, s. 15–38.

Zegar J. 2003: Dochody w strategii rozwoju rolnictwa (na progu integracji europejskiej). IER, Warszawa.

Zegar J. 2010: Referat. Centralna Biblioteka Rolnicza.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

104

Strony

65-81

Jak cytować

Bukraba-Rylska, I. (2014) „Polska wieś w UE: esej o (brakującej) «Wielkiej Narracji»”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (2 (163), s. 65–81. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/498 (Udostępniono: 14 czerwiec 2024).