Wpływ zniesienia systemu kwotowania na produkcję buraków cukrowych i cukru w Unii Europejskiej

Autor

  • Agnieszka Baer-Nawrocka Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie
  • Ewa Kiryluk-Dryjska Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie
  • Aldona Mrówczyńska-Kamińska Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie

Słowa kluczowe:

produkcja buraków cukrowych, produkcja cukru w UE, kwoty cukrowe, prognoza sytuacji na rynku cukru

Abstrakt

Celem badań jest ocena sytuacji w zakresie produkcji buraków cukrowych i cukru w krajach Unii Europejskiej oraz jej projekcja do 2020 roku, z uwzględnieniem spodziewanych skutków zniesienia kwot cukrowych w 2017 roku. Badania przeprowadzono przy wykorzystaniu modelu CAPRI (Common Agricultural Policy Regionalised Impact). Jest to model równowagi cząstkowej sektora rolnego, umożliwiający analizę wpływu zmian w polityce rolnej na sektor rolny w Unii Europejskiej w ujęciu krajowym oraz regionalnym. Wyniki symulacji modelowych wykazały, że w UE-27 w wyniku likwidacji systemu kwotowania przewidywany jest spadek powierzchni uprawy buraków cukrowych, a w konsekwencji zmniejszenie produkcji zarówno buraków, jak i cukru białego. Z kolei w Polsce można spodziewać się wzrostu tych wielkości, co może wynikać z faktu, że w stosunku do innych ważniejszych producentów tego surowca w UE produkcja buraków i cukru wciąż pozostanie mniej kapitałochłonna.

Bibliografia

Adenauer M., 2008: CAPRI versus AGLINK-COSIMO. Two partial equilibrium models – Two baseline approaches. 12th Congress of the European Association of Agricultural Economists.

Agrosynergie, 2011: EVALUATION OF CAP MEASURES APPLIED TO THE SUGAR SECTOR, Groupement Européen d’Intéret Economique, European Commission DG Agriculture and Rural Development Report – December 2011.

Artyszak A., 2013: Zmiany w produkcji cukru w Polsce na tle Unii Europejskiej w pierwszej dekadzie XXI wieku. Problemy rolnictwa światowego, tom 13 (28), SGGW, Warszawa.

Balance sheet, single CMO Management Committee, www.ec.europa.eu/agriculture/sugar, data dostępu 30.08.2013 r.

Britz W., Witzke P., 2008: CAPRI model documentation 2008: Version 2. Institute for Ford Resource Economics, University of Bonn, Bonn.

Budzyńska A., 2011: Wpływ procesów globalizacyjnych na rynek cukru w Unii Europejskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 166, s. 81–92.

Gohin A., Bureau J., 2006: Modelling the EU sugar supply to assess sectoral policy reforms, European Review of Agricultural Economics, vol. 33 (2) 2006, s. 223–247

Mitchell D., 2005: Sugar policies: opportunity for change. [w:] Global Agricultural Trade and Developing Countries, A. Aksoy, J.S. Beghin (red.). The World Bank.

Nolte S., Buysse J., Van Huylenbroeck G., 2012: Modelling the effects of an abolition of the EU sugar quota on internal prices production and imports. European Review of Agricultural Economics vol. 39 (1), s. 75–94.

Pörksen N., 2012: Sustainability – an integrated part of the beet sugar industry from customer to grower. Abstracts of Papers 73rd IIRB Congress, 14–15.02.2012 r., Bruksela, s. 3–4.

Poczta W., Sadowski A., Baer-Nawrocka A., 2013: Gospodarstwa rolne w Polsce na tle gospodarstw Unii Europejskiej. Wyd. GUS.

Europejski Związek Producentów Cukru, 2012 rok, www.cefs.org, data dostępu 1.09.2013 rok.

Stowarzyszenie Techników Cukrowników STC, www.stc.pl

Szajner P., 2009: Ocena wpływu reformy systemu regulacji rynku cukru w Unii Europejskiej na polski przemysł cukrowniczy. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie – Problemy Rolnictwa Światowego, t. 8 (23).

Urban R., 2004: Przemiany przemysłu spożywczego w latach 1988–2003. Studia i Monografie, nr 121, IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

50

Strony

169-183

Jak cytować

Baer-Nawrocka, A., Kiryluk-Dryjska, E. i Mrówczyńska-Kamińska, A. (2014) „Wpływ zniesienia systemu kwotowania na produkcję buraków cukrowych i cukru w Unii Europejskiej”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (1 (162), s. 169–183. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/491 (Udostępniono: 26 maj 2024).

Numer

Dział

ARTYKUŁY DEDYKOWANE PROFESOROWI IZASŁAWOWI FRENKLOWI