Ocena skuteczności działań PROW 2004–2006 w opinii rolników i ekspertów (ujęcie regionalne)

Autor

  • Ewa Kiryluk-Dryjska Autorka jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

DOI:

https://doi.org/10.53098/wir.2009.1.142/08

Słowa kluczowe:

zróżnicowanie regionalne, PROW, rozwój wsi i rolnictwa, oceny rolników i ekspertów

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie ocen celowości działań Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2004–2006 w opiniach ich bezpośrednich beneficjentów – rolników, z uwzględnieniem zróżnicowania regionalnego oraz ich porównanie w ocenami ekspertów. Materiał badawczy stanowiły wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród 746 rolników oraz sondażu przeprowadzonego wśród grupy 46 ekspertów z dziedziny ekonomiki rolnictwa i polityki rolnej z wiodących ośrodków naukowych w kraju. Badania wykazały, że rolnicy mieli w większości skłonność do nadawania wyższej oceny działaniom wspierającym dochód i podnoszących poziom życia. Wśród ekspertów natomiast widoczna była tendencja do nadawania wyższych ocen działaniom prorozwojowym i proekologicznym. Występowały istotne różnice w ocenie działań PROW przez rolników z rożnych regionów Polski. Rolnicy wysoko oceniali te działania, które najbardziej wydają się dotyczyć problemów rozwoju rolnictwa w ich regionie.

Bibliografia

FAPA, 2005: Regionalizacja systemu płatności jednolitej w Polsce. Warszawa.

Hardaker J.B., 1997: Guidelines for the Integration of Sustainable Agriculture and Rural Development into Agricultural Policies. FAO Agricultural Policy and Economic Development Series 4, Rome.

Heller J., 2000: Regionalizacja obszarów wiejskich w Polsce. Studia Monograficzne IERiGŻ 99, Warszawa.

Kamiński W., 2001: O nowy paradygmat regionalnego rozwoju obszarów wiejskich oraz polityki przestrzennej Polski (w początku XXI wieku). W: Regionalne przemiany strukturalne rolnictwa i obszarów wiejskich w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską. Red. E. Otoliński, W. Musiał. Zeszyty Naukowe AR w Krakowie 377, 78, Kraków.

Kiryluk-Dryjska E., Poczta W., 2007: Ocena alokacji środków strukturalnych UE przeznaczonych na rozwój rolnictwa w Polsce przy wykorzystaniu metod optymalizacyjnych. W: Polska w gospodarce światowej szanse i zagrożenia rozwoju. VII Kongres Ekonomistów Polskich, Warszawa.

Mrówczyńska-Kamińska A., Kiryluk E., 2005: Analiza regionalna potencjału produkcyjnego rolnictwa i stopnia jego wykorzystania w Polsce. Roczniki Naukowe SERIA, VII, 4, Warszawa – Poznań.

Plan wyboru gospodarstw do polskiego FADN, 2004. IERiGŻ, Warszawa.

Poczta W., 2003: Rolnictwo polskie w przededniu integracji z Unią Europejską. Wydawnictwo AR, Poznań.

Spychalski G., 2002: Program zalesień użytków rolnych w kontekście integracji Polski ze Wspólnotami Europejskimi. W: Uwarunkowania wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich wobec integracji z Unią Europejską. Red. L. Pałasz. Wydawnictwo AR w Szczecinie, Politechnika Koszalińska, Szczecin.

Spychalski G., 2005: Wybrane charakterystyki kapitału ludzkiego polskich obszarów wiejskich. W: Agrobiznes 2005. Zmiany w agrobiznesie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Red. S. Urban. Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Wrocław.

Stola W., 2004: Regionalne zróżnicowanie struktury funkcjonalnej obszarów wiejskich w Polsce. W: Polska przestrzeń wiejska: procesy i perspektywy. Red. J. Bański, Warszawa.

Ward J.H., 1963: Hierarchical grouping to optimize an objective function. „Journal of the American Statistical Association” 53, 236. DOI: https://doi.org/10.2307/2282967

Wiatrak A.P., 2000: Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego obszarów wiejskich. W: Regionalne przemiany strukturalne rolnictwa i obszarów wiejskich w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską. Red. E. Otoliński, W. Musiał. Zeszyty Naukowe AR w Krakowie 377, 78, Kraków.

Wiatrak A.P., 2006: Strategia rozwoju lokalnego jako narzędzie rozwoju agrobiznesu i jego konkurencyjności. W: Agrobiznes 2006. Konkurencja w agrobiznesie – jej uwarunkowania i następstwa. Red. S. Urban. Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Wrocław.

Zgliński W., 2001: Wizje, koncepcje, strategie rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa w Polsce. W: Wieś i rolnictwo u progu Unii Europejskiej. Studia obszarów wiejskich. Red. J. Bański. PTG, PAN, Warszawa.

Pobrania

Liczba pobrań artykułu

48

Strony

132-145

Jak cytować

Kiryluk-Dryjska, E. (2009) „Ocena skuteczności działań PROW 2004–2006 w opinii rolników i ekspertów (ujęcie regionalne)”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (1 (142), s. 132–145. doi: 10.53098/wir.2009.1.142/08.

Numer

Dział

MATERIAŁY Z BADAŃ